Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 april 2013
gepubliceerd op 08 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012077
pub.
08/10/2013
prom.
19/04/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 APRIL 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011 Toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 19 september 2011 onder het nummer 105811/CO/318.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de dienstencheque werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest of de Duitstalige Gemeenschap en die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. Zij vult de collectieve arbeidsovereenkomst aan van 19 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden inzake arbeid, loon en loonindexering voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest alsook de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2008 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden en de loonindexering voor de diensten voor die door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden en de collectieve arbeidsovereenkomsten tot wijziging ervan. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst sluit aan bij het protocolakkoord van 31 maart 2011 betreffende de loonvoorwaarden van de huishoudhulpen "dienstencheques" in het Waalse Gewest en verduidelijkt dit laatste. § 3. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst moet onder "dienstencheques werknemer" worden verstaan : de vrouwelijke en mannelijke arbeiders die tewerkgesteld zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst "dienstencheques".

Art. 2.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst leggen de regels vast die van toepassing zijn op alle werknemers bedoeld in artikel 1, en doelen uitsluitend op het bepalen van de minimumlonen waarbij de partijen alle vrijheid wordt gelaten om tot een akkoord te komen over gunstigere voorwaarden voor de werknemers. Zij mogen bovendien geen afbreuk doen aan de bepalingen die gunstiger uitvallen voor de werknemers wanneer zulks ergens het geval zou zijn. HOOFDSTUK II. - Functie

Art. 3.Onder dienstencheques werknemer (m/v) wordt verstaan : - de werknemer wiens gepresteerde uren worden gefinancierd via het stelsel van de dienstencheques en wiens functie bestaat in het uitvoeren activiteiten van huishoudelijke aard ten behoeve van particulieren met de uitzondering van het bereiden van maaltijden en boodschappen doen.

Profiel Bij gebrek aan een bestaande regelgeving ter zake, moet de werknemer kunnen aantonen dat hij : - knowhow heeft op gebied van huishoudelijk werk; - in staat is tot technische aanpassingen op gebied van huishoudelijk werk. HOOFDSTUK III. - Lonen - loonschalen - Behoud van de verworven anciënniteit

Art. 4.§ 1. De dienstencheques werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die door het Waalse Gewest gesubsidieerd worden, krijgen een loon op basis van de loonschaal in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. De dienstencheque werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden, krijgen een loon op basis van de loonschaal in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.§ 1. Op grond van de verworven rechten behouden de dienstencheques werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die door het Waalse Gewest gesubsidieerd worden wier loonschaalanciënniteit meer dan 4 jaar bedraagt op de datum van ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hun huidig loon bevroren op het anciënniteitsjaar dat verworven wordt op de datum van ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst dat opgenomen is in bijlage 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Op grond van de verworven rechten behouden de dienstencheques werknemers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die door de Duitstalige Gemeenschap gesubsidieerd worden wier loonschaalanciënniteit meer dan 4 jaar bedraagt op de datum van ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, hun huidig loon bevroren op het anciënniteitsjaar dat verworven wordt op de datum van ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst dat opgenomen is in bijlage 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 6.De loonschaaltabellen die zijn opgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vermelden de uur-, maand en/of jaarlonen. Ze zijn opgesteld op basis van jaarlonen. De jaarlonen stemmen overeen met de uurlonen vermenigvuldigd met 1 976 (regeling van 38 uur/week vermenigvuldigd met 52 weken). De maandlonen worden bekomen door de jaarlonen te delen door 12. HOOFDSTUK IV. - Informatie over de resultaten van de activiteit sui generis dienstencheques en affectatie van de gecumuleerde resutaten van deze activiteit suis generis

Art. 7.§ 1. In het kader van de jaarlijkse informatie opgelegd bij het koninklijk besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële inlichtingen te verstrekken aan de ondernemingsraden, en op basis van de resultaatrekeningen en balans, conform de rekeningen vastgesteld door de beheerraad met het oog op de goedkeuring ervan door de algemene vergadering - deelt elke onderneming aan de ondernemingsraad (of bij ontstentenis aan het CPBW, of bij ontstentenis aan de syndicale afvaardiging), gedetailleerde inlichtingen mee over de volgende punten en dit ten behoeve van de afdeling sui generis dienstencheques : - een volledig overzicht van de boekhoudkundige activiteit alsook de ratio's met betrekking tot. tot deze activiteit, de ratio's met betrekking tot de omkadering en de ratio's met betrekking tot. de werkingskosten; - het jaarlijks resultaat en het gecumuleerd resultaat (verkregen door een overzicht van de lasten, de middelen en de resultaten van de activiteit sui generis sinds de aanvang ervan); - de uitgebreide informatie over het gebruik van het resultaat ongeacht met welk doel, in combinatie met een motivering die ter goedkeuring aan de algemene vergadering zal worden voorgelegd; - de budgettaire prognoses voor de volgende drie jaar en dit zowel qua uitgaven als qua inkomsten; de prognoses worden vervat in een jaarbegroting waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen : - de balans tussen de lasten en de producten voor de dienstencheque werknemers, bedrag aan de hand waarvan de reserve kan worden bepaald bedoeld in § 2, 1ste lid van dit artikel; - het totaal van de lasten en producten en het gebudgetteerde beneficiair of deficitair resultaat; - een budgettaire prognose voor de volgende twee jaar op grond van de hypotheses gehanteerd ter realisatie van de jaarbegroting met een voorstelling van de ratio's waarvan sprake eerder in dit lid.

Naast de boekhoudkundige en financiële inlichtingen, verstrekt het bedrijf niet in de boekhouding opgenomen inlichtingen met betrekking tot de dienstencheque activiteit sui generis door middel van de tabel in bijlage 5. § 2. In die context verstrekt het bedrijf de cijfergegevens die de mogelijkheid bieden om de volgende elementen te bepalen : - de reserve beschikbaar gesteld voor de balans om het loon te waarborgen van de dienstencheques werknemers in dienst op het einde van het balansjaar en voor de drie daarop volgende jaren rekening houdend met de aanverwante producten; - de lasten en producten die voortvloeien uit de werking van het bedrijf en het aandeel ervan in het gebudgetteerde resultaat van het bedrijf zoals bedoeld in § 1 van dit artikel.

De berekening wordt elk jaar opnieuw gemaakt en heeft betrekking op de volgende drie jaar. § 3. In geval van een overschot op het niveau van de gecumuleerde resultaten en na samenstelling van de reserve vermeld in § 2 van dit artikel, kan het bedrag van dit eventuele overschot worden uitgetrokken voor concrete financiële voordelen voor de dienstencheques werknemers. Over die affectatie zal worden onderhandeld zoals bepaald in hoofdstuk V en dit, overeenkomstig artikel 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 4. Deze informatie moet plaatsvinden op de vergadering van de bedrijfsraad die voorafgaat aan en die het kortst aansluit bij de datum waarop de algemene statutaire vergadering de resultatenrekeningen en de balans goedkeurt. Voor de eerste maal zal die informatie worden gegeven over het begrotingsjaar 2010. HOOFDSTUK V. - Eventuele onderhandelingen op basis van de versterkte informatie

Art. 8.Voor zover de boekhoudkundige situatie van de dienstencheques activiteit het mogelijk maakt om een bedrag vrij te maken om aan te wenden voor financiële voordelen beperkt tot de drie begrotingsjaren die volgen op het gecumuleerde resultaat van de activiteit sui generis voor de dienstencheques werknemers met 5 jaar of meer baremieke anciënniteit, zal die affectatie het resultaat zijn van onderhandelingen tussen de werkgever en de syndicale afvaardiging. Die concrete financiële voordelen moeten verplicht voordelen zijn die vallen onder de sociale zekerheid in het kader van het lopende begrotingsjaar. Het toegekende voordeel mag niet meer bedragen dan het jaarlijks verschil tussen het jaarloon van een werknemer op wie de loonschalen van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap van toepassing zijn (zie bijlagen 3 en 4) en het loon van de dienstencheques werknemer vermenigvuldigd met het aantal gepresteerde uren. HOOFDSTUK VI. - Gegarandeerde werkgelegenheid

Art. 9.§ 1. Voor zover de wettelijke bepalingen in verband met het systeem van de dienstencheques identiek blijven, verbinden de werkgevers zich ertoe om het totaalvolume van de werkgelegenheid uitgedrukt in voltijdse equivalenten op 31 december 2010 te behouden, en zulks overeenkomstig lid 2 en lid 3 van dit artikel. § 2. Het totaalvolume van de werkgelegenheid wordt bepaald door de arbeidstijd op te tellen die contractueel is bepaald in elke dienstencheques arbeidsovereenkomst voor zover het een permanente arbeidspost betreft. Wanneer de arbeidsovereenkomst van een dienstencheques werknemer om welke reden dan ook wordt geschorst en wanneer die uren gepresteerd worden, hetzij door een reeds in dienst zijnde werknemer, hetzij door een nieuwe werknemer, waarbij het type van de gesloten arbeidsovereenkomst van weinig belang is, zullen de contractueel vastgestelde uren voor de vervangen werknemer niet in rekening worden genomen. Eenzelfde arbeidspost mag dus geen tweemaal in aanmerking worden genomen. § 3. Het totaalvolume van de werkgelegenheid dat op die manier wordt verkregen, mag niet worden verminderd omwille van economische of financiële redenen, maar mag worden verminderd omwille van om het even welke andere reden (bijvoorbeeld : natuurlijk of vrijwillig vertrek, doorstroming naar een ander beroep,...). HOOFDSTUK VII. - Informatie van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Art. 10.§ 1. De werkgevers delen de in artikel 7 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde inlichtingen mee aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap tegen 31 oktober van elk kalenderjaar. Die inlichtingen worden opgenomen in de tabel in bijlage 5. Voor elk jaar dat de dienst actief is wordt een tabel gestuurd. De inlichtingen worden geanalyseerd op een buitengewone vergadering tussen de sociale partners van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. § 2. De werkgevers die onderhandeld hebben, overeenkomstig de artikelen 7 en 8 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, bezorgen, naast de inlichtingen bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een schriftelijk rapport ondertekend door de vertegenwoordigers van de werknemers, aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met een overzicht van alle maatregelen die werden getroffen in het kader van deze onderhandelingen en zulks tegen 31 oktober van het kalenderjaar waarin het voordeel werd toegekend. HOOFDSTUK VIII. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 11.§ 1. Alle lonen bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst alsook de effectief uitbetaalde lonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Koninkrijk, dat maandelijks wordt vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. § 2. De minimumlonen en de werkelijke lonen die van toepassing zijn op 1 oktober 2008 stemmen overeen met de spilindex 110,51 (basis 2004 = 100), vereffeningspercentage 1,1951. § 3. Onder "spilindexcijfer" wordt verstaan : de getallen behorend tot een reeks waarvan het eerste 104,14 is en waarvan elk van de volgende bekomen wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02. Voor de berekening van elk spilindexcijfer worden de delen van honderdsten van een punt afgerond op het naasthoger honderdste of verwaarloosd al naargelang ze al dan niet 50 pct. van het honderdste bereiken. De tabel hierna geldt als voorbeeld en is niet beperkend : 104,14 106,22 108,34 110,51 112,72 114,97 117,27 119,62 § 4. Telkens het indexcijfer van de consumptieprijzen één van de spilindexcijfers bereikt of er tot wordt teruggebracht, worden de jaarlonen die van toepassing zijn op dat tijdstip opnieuw berekend door het toepassen van de coëfficiënt 1,02n, die de rang van het bereikte spilindexcijfer vertegenwoordigt. Voor het berekenen van de coëfficiënt 1,02n worden de breuken van een tienduizendste van een eenheid afgerond tot het hogere tienduizendste of weggelaten, naargelang zij al dan niet 50 pct. van een tienduizendste bereiken § 5. De aanpassingen van de jaarlonen die voortvloeien uit de koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden berekend rekening houdende met drie cijfers na de komma. De uitkomst wordt naar de naasthogere cent afgerond wanneer de decimaal gelijk is aan of hoger dan 5 en naar de naastlagere cent wanneer de decimaal lager is dan 5. Het geïndexeerde maandloon wordt verkregen door het geïndexeerde jaarloon te delen door 12, met 2 decimalen. Het geïndexeerde uurloon wordt verkregen door het geïndexeerde jaarloon te delen door 1 976, met 4 decimalen. De afronding gebeurt door het cijfer na de af te ronden decimaal te verwaarlozen als het lager is dan vijf en door het af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als gelijk is aan of hoger is dan vijf. § 6. De verhoging of verlaging van de lonen bedoeld in het 1e lid volgens de berekening bepaald in het 5e lid wordt toegepast vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin de viermaandelijkse index het spilindexcijfer bereikt dat wordt vermeld in het 3e lid van dit artikel. § 7. Wanneer tegelijk een verhoging van de lonen moet worden doorgevoerd tengevolge van de koppeling aan het indexcijfer van de consumptieprijzen en een andere verhoging, wordt de aanpassing die voortvloeit uit de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen toegepast na de aanpassing van de lonen volgens de geplande verhoging. HOOFDSTUK IX. - Inwerkingtreding

Art. 12.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt opnieuw geëvalueerd binnen een jaar ingeval van nieuwe wettelijke maatregelen alsook ingeval van nieuwe financieringsmaatregelen van het stelsel van de dienstencheques (afgezien van die welke samenhangen met de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan bovendien worden herzien of opgezegd door een van de ondertekenende partijen mits een opzeggingstermijn van drie maanden betekend bij een ter post aangetekend schrijven aan de voorzitter van de Paritaire Subcommissie voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers Loonschalen van de dienstencheques werknemers (m/v) in het Waalse Gewest Geïndexeerd op : 1 oktober 2010 Spilindex : 112,72 pct. vereffening : 1,219

Functies

Dienstencheque werknemers

Aanvangsleeftijd

18 jaar

Anciënniteit

Per uur

Maandelijks

0

10,1016 EUR

1.663,39 EUR

1

10,9162 EUR

1.797,53 EUR

2

11,0178 EUR

1.814,27 EUR

3

11,1195 EUR

1.831,01 EUR

4 en volgende

11,2212 EUR

1.847,75 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers Loonschalen van de dienstencheques werknemers (m/v) in de Duitstalige Gemeenschap

Functies

Werknemers

Aanvangsleeftijd

18 jaar

Anciënniteit

Jaarlijks tegen 100 pct.

Maandelijks geïndexeerd

Regeling 38 u. geïndexeerd

0

15.875,97 EUR

1.612,73 EUR

9,7939 EUR

1

16.276,25 EUR

1.653,40 EUR

10,0409 EUR

2

16.447,54 EUR

1.670,80 EUR

10,1465 EUR

3

16.618,80 EUR

1.688,19 EUR

10,2522 EUR

4 en volgende

16.841,57 EUR

1.710,82 EUR

10,3896 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 3 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers Loonschalen van de werknemers (m/v) in het Waalse Gewest Geïndexeerd op : 1 oktober 2010 Spilindex : 112,72 pct. vereffening :1,219

Functies

Polyvalent arbeider, chauffeur, huishoudhulp

Aanvangsleeftijd

18 jaar

Anciënniteit

Per uur

Maandelijks

0

10,1016 EUR

1.663,39 EUR

1

10,9162 EUR

1.797,53 EUR

2

11,0178 EUR

1.814,27 EUR

3

11,1195 EUR

1.831,01 EUR

4

11,2212 EUR

1.847,75 EUR

5

11,3228 EUR

1.864,49 EUR

6

11,4245 EUR

1.881,24 EUR

7

11,5262 EUR

1.897,98 EUR

8

11,6278 EUR

1.914,72 EUR

9

11,7295 EUR

1.931,46 EUR

10

12,1463 EUR

2.000,10 EUR

11

12,2695 EUR

2.020,37 EUR

12

12,3926 EUR

2.040,64 EUR

13

12,5157 EUR

2.060,91 EUR

14

12,6388 EUR

2.081,19 EUR

15

12,7619 EUR

2.101,46 EUR

16

12,8850 EUR

2.121,73 EUR

17

13,0081 EUR

2.142,01 EUR

18

13,1312 EUR

2.162,28 EUR

19

13,2543 EUR

2.182,55 EUR

20

13,3775 EUR

2.202,82 EUR

21

13,5006 EUR

2.223,10 EUR

22

13,6237 EUR

2.243,37 EUR

23

13,7468 EUR

2.263,64 EUR

24

13,8699 EUR

2.283,91 EUR

25

13,9930 EUR

2.304,19 EUR

26

14,1161 EUR

2.324,46 EUR

27

14,2392 EUR

2.344,73 EUR

28

14,3623 EUR

2.365,00 EUR

29

14,4855 EUR

2.385,27 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 4 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers Loonschalen van de werknemers (m/v) in de Duitstalige Gemeenschap Geïndexeerd op : 1 oktober 2010 Spilindex : 112,72 pct. vereffening : 1,219

Functies

Huishoudhulp (m/v)

Aanvangsleeftijd

18 jaar

Anciënniteit

Jaarlijks tegen 100 pct.

Maandelijks geïndexeerd

Regeling 38 u. geïndexeerd

0

15.875,97 EUR

1.612,73 EUR

9,7939 EUR

1

16.276,25 EUR

1.653,40 EUR

10,0409 EUR

2

16.447,54 EUR

1.670,80 EUR

10,1465 EUR

3

16.618,80 EUR

1.688,19 EUR

10,2522 EUR

4

16.841,57 EUR

1.710,82 EUR

10,3896 EUR

5

16.880,71 EUR

1.714,80 EUR

10,4138 EUR

6

17.103,48 EUR

1.737,43 EUR

10,5512 EUR

7

17.142,61 EUR

1.741,40 EUR

10,5753 EUR

8

17.365,37 EUR

1.764,03 EUR

10,7127 EUR

9

17.379,63 EUR

1.765,48 EUR

10,7215 EUR

10

17.737,30 EUR

1.801,81 EUR

10,9422 EUR

11

17.784,88 EUR

1.806,65 EUR

10,9715 EUR

12

18.015,77 EUR

1.830,10 EUR

11,114 EUR

13

18.063,64 EUR

1.834,96 EUR

11,1435 EUR

14

18.362,88 EUR

1.865,36 EUR

11,3281 EUR

15

18.410,44 EUR

1.870,19 EUR

11,3575 EUR

16

18.709,67 EUR

1.900,59 EUR

11,542 EUR

17

18.757,25 EUR

1.905,42 EUR

11,5714 EUR

18

19.056,47 EUR

1.935,82 EUR

11,756 EUR

19

19.104,06 EUR

1.940,65 EUR

11,7853 EUR

20

19.403,27 EUR

1.971,05 EUR

11,9699 EUR

21

19.450,85 EUR

1.975,88 EUR

11,9993 EUR

22

19.750,07 EUR

2.006,28 EUR

12,1839 EUR

23

19.797,66 EUR

2.011,11 EUR

12,2132 EUR

24

20.096,86 EUR

2.041,51 EUR

12,3978 EUR

25

20.144,45 EUR

2.046,34 EUR

12,4272 EUR

26

20.587,57 EUR

2.091,35 EUR

12,7005 EUR

27

20.635,16 EUR

2.096,19 EUR

12,7299 EUR

28

21.078,32 EUR

2.141,21 EUR

13,0033 EUR

29

21.125,89 EUR

2.146,04 EUR

13,0326 EUR

30

21.125,89 EUR

2.146,04 EUR

13,0326 EUR

31

21.125,89 EUR

2.146,04 EUR

13,0326 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage 5 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers Tabel met een overzicht van de lasten, middelen en resultaten van de activiteit sui generis dienstencheques De werkgever deelt de inlichtingen vermeld in artikel 7 van deze overeenkomst mee in de vorm van de tabel hieronder : Activiteit sui generis dienstencheques voor het kalendenjaar

Structuur van het zakencijfer

Bedragen

Verdeling (pct.)

Aandeel van de rechthebbenden


Subsidie door de Federale Regering


Subsidie door het Opleidingsfonds


Subsidie APE/Sociale maribel


Tegemoetkoming door de RVA (Uitkering Activa)


Subsidie Ziekenfonds


Andere producten:


Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing


Allerlei


TOTAAL

100


Boni


Structuur van de kostprijs

Montants

Répartition (pct.)

Goederen en diensten


Personeelslasten Werknemer DC (Sal + werkgeversbijdrage) bepaald in artikel 1, § 2


Lasten omkaderingspersoneel en directie


Andere lasten :


Vermindering van waarden (onbetaald)


Afschrijving (uitrusting)


Divers


Verlies


TOTAAL

100


Mali


Aantal uren gepresteerd bij de rechthebbende


Aantal dienstencheques werknemers in voltijdse equivalenten


Aantal dienstencheques werknemers in natuurlijke personen


Gecumuleerde boni of mali


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 april 2013.

De Minister van Werk, Mme M. DE CONINCK

^