Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 oktober 2014
gepubliceerd op 03 maart 2016

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012124
pub.
03/03/2016
prom.
09/10/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 2014. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 oktober 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de voedingsnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2013 Beroepsclassificatie en minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen (Overeenkomst geregistreerd op 5 maart 2014 onder het nummer 119835/CO/118) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. § 3. Met "werknemers" worden arbeiders en bedienden bedoeld, in hoofden uitgedrukt. § 4. Zij is niet van toepassing op de leerlingen onder gehomologeerd leercontract door het FOD Economische, K.M.O., Middenstand en Energie. HOOFDSTUK II. - Definitie grote en kleine bakkerijen

Art. 2.Onder "kleine bakkerijen en banketbakkerijen" verstaan : de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld minder dan 20 arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.

Onder "grote bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan : de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld 20 of meer arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.

Het aantal arbeiders wordt berekend per technische bedrijfseenheid (TBE) in de zin van de bedrijfsorganisatiewet.

Het gemiddeld aantal arbeiders wordt jaarlijks op 30 september (= dag X) bepaald en dit op basis van de tewerkstelling van de arbeiders en de interim-arbeiders in de referteperiode, die loopt van 1 september tot 31 augustus voorafgaand aan dag X. Het aantal voltijdse equivalenten wordt bekomen door het aantal kalenderdagen dat elke arbeider en interim-arbeider in de referteperiode in dienst was te delen door 365.

Voor arbeiders die een uurregeling hebben van minder dan 75 pct. van een voltijdse uurregeling wordt het totaal aantal kalenderdagen zoals bekomen in toepassing van het vorige lid gedeeld door 2.

Periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge langdurige ziekte (dit is vanaf meer dan 3 maanden ziekte) en volledige onderbreking van prestaties in het kader van tijdskrediet of thematische verloven tellen niet mee in deze berekening.

Het resultaat dat in toepassing van deze paragraaf op dag X wordt bekomen heeft uitwerking vanaf 1 januari volgend op dag X. Als het resultaat dat op dag X wordt bekomen tot gevolg heeft dat een onderneming overgaat van een kleine bakkerij en banketbakkerij naar een grote bakkerij en banketbakkerij of omgekeerd dient de werkgever de arbeiders hiervan uiterlijk op 31 oktober volgend op dag X schriftelijk in kennis stellen. HOOFDSTUK III. - Beroepsclassificatie

Art. 3.Benaming van de functies 1. Technische functies Categorie 1 : - beginnend arbeider zonder scholing; - handlanger; - broodsnijder en/of inpakker.

Categorie 2 : derde arbeider.

Categorie 3 : tweede arbeider.

Categorie 4 : geschoold arbeider.

Categorie 5 : ploegbaas.

Categorie 6 : chef bakker en/of banketbakker. 2. Diverse functies Categorie 7 : arbeider belast met de schoonmaak van de lokalen, de kantoren en het klein materiaal. Categorie 8 : arbeider belast met de industriële schoonmaak van productieruimten.

Categorie 9 : gemengde functie verkooppunt en/of productieruimte.

Categorie 10 : vorkheftruckbestuurder en/of bestuurder van transpallet, met andere dan manuele bediening.

Categorie 11 : magazijnier, magazijnier-vorkheftruckbestuurder.

Categorie 12 : chauffeur-besteller met rijbewijs B. Categorie 13 : chauffeur-besteller met rijbewijs C en/of chauffeur voor thuisbestelling die het geld int. 3. Onderhouds- en herstellingsfuncties Categorie 14 : beginnend mecanicien of elektricien. Categorie 15 : geschoold mecanicien of elektricien.

Categorie 16 : elektromecanicien.

Art. 4.Beschrijving en voorwaarden van de functies Categorie 1 : beginnend arbeider zonder scholing : arbeider zonder enige kennis van de stiel, die kleine werkjes uitvoert en inspanningen levert om zich de bakkers en/of banketbakkersstiel eigen te maken. handlanger : arbeider zonder enige kennis van de stiel en zonder enige specifieke kennis en die geen functie uitoefent in het kader van het productieproces. broodsnijder en/of inpakker : arbeider belast met het snijden en/of het inpakken van bakkerij en/of banketbakkerijproducten.

Categorie 2 : derde arbeider : arbeider die vervuld heeft en/of in het bezit is van : - hetzij de arbeider die twee jaar ervaring heeft als beginnend arbeider zonder scholing categorie 1; - hetzij de volledige middenstandsopleiding en/of het beroepsonderwijs doch zonder certificaat tengevolge van één of meer mislukkingen in algemene vakken; - hetzij het certificaat van drie jaar succesvolle middenstandsopleiding; - hetzij het certificaat van vier jaar succesvolle beroepsopleiding van lager secundair onderwijs.

Categorie 3 : tweede arbeider : - hetzij de derde arbeider met twee jaar ervaring in de bakkers en/of banketbakkersstiel categorie 2; - hetzij de bankwerker in de bakkerij.

Categorie 4 : geschoold arbeider : - hetzij de arbeider met twee jaar ervaring in de stiel als tweede arbeider en bekwaam om de verschillende functies van banketbakker uit te oefenen; - hetzij de kneder en/of ovenman in de bakkerij.

Categorie 5 : ploegbaas : geschoold arbeider die verantwoordelijk is voor minstens twee arbeiders en/of productielijnen. Deze functie behelst het eventueel openen van bestellingen en de opstelling van de productielijsten.

Categorie 6 : chef bakker en/of banketbakker : geschoold arbeider met minstens vijf jaar ervaring als ploegbaas en/of met minstens twee ploegbazen en/of verantwoordelijken van productielijnen onder zijn gezag en/of bekwaam om het geheel van functies in een bakkers en/of banketbakkersproductieruimte te leiden.

Categorie 7 : arbeider belast met de schoonmaak van de lokalen, de kantoren en het klein materiaal : arbeider belast met het net houden van de lokalen en van het klein materiaal.

Categorie 8 : arbeider belast met de industriële schoonmaak van productieruimten : zelfde functies als categorie 7, de arbeider heeft de bijkomende opdracht de productiemachines en de gebouwen in het algemeen proper te houden.

Categorie 9 : gemengde functie verkooppunt en/of productieruimte : arbeider die minder dan 50 pct. taken uitvoert die voorbehouden zijn aan het verkoopspersoneel en die meer dan 50 pct. taken uitvoert die voorbehouden zijn aan het personeel van de productieruimte.

Categorie 10 : vorkheftruckbestuurder en/of bestuurder van transpallet met andere dan manuele bediening : arbeider belast met de besturing van een vorkheftruck en/of van een transpallet met andere dan manuele bediening.

Categorie 11 : magazijnier, magazijnier-vorkheftruckbestuurder : arbeider belast met het stockeren en/of het voorbereiden van de bestellingen en/of het opvolgen van de grondstoffen nodig bij het vervaardigen van bakkerij en/of banketbakkerijprodukten, rauw, half afgewerkt en/of afgewerkt.

Categorie 12 : chauffeur besteller met rijbewijs B : arbeider belast met de voorbereiding van zijn bestellingen en/of het laden van zijn voertuig en/of het bestellen van bakkerij en/of banketbakkerij producten. Bij gelegenheid mag hij geld innen.

Categorie 13 : chauffeur besteller met rijbewijs C en/of chauffeur voor thuisbestellingen : arbeider belast met de voorbereiding van zijn bestellingen en/of het laden van zijn voertuig en/of het bestellen van bakkerij en/of banketbakkerij producten, belast met de ronden voor thuisbestellingen en die het geld int bij de leveringen.

Categorie 14 : beginnend mecanicien of elektricien : - hetzij technische opleiding niveau A3; - hetzij mecanicien of elektricien met gelijkwaardige ervaring aan het diploma A3.

Categorie 15 : geschoold mecanicien of elektricien : - hetzij technische opleiding niveau A2; - hetzij categorie 14 met één jaar ervaring in de bakkerij en/of banketbakkerijsector; - hetzij mecanicien of elektricien met gelijkwaardige ervaring aan het diploma A2.

Categorie 16 : electromecanicien.

Art. 5.Commentaar § 1. De functie van categorie 9 doet geen afbreuk aan de functie van het verkooppersoneel in de kleinhandel van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel. § 2. Er is wel te verstaan dat de classificatie van de chauffeurs in categorie 12 en categorie 13 gebonden is aan het type camion die de chauffeur bestuurt en die ofwel het bezit van een rijbewijs B, ofwel het bezit van een rijbewijs C vereist. HOOFDSTUK IV. - Barema's in de ondernemingen die 10 werknemers of meer tewerkstellen

Art. 6.Minimum uurlonen in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen Op 1 januari 2014 gelden volgende minimum uurlonen voor de arbeiders in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen die 10 werknemers of meer tewerkstellen.

De in de onderneming werkelijk betaalde lonen die hoger zouden zijn dan deze minimumlonen blijven verworven.

Categorie - Catégorie

38 uur/week - 38 heures/semaine

1

12,16

2

12,54

3

13,37

4

13,80

5

14,63

6

15,85

7

11,39

8

12,30

9

13,03

10

13,20

11

13,37

12

13,37

13

13,48

14

13,37

15

14,38

16

16,52


Art. 7.Minimum uurlonen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen § 1. Op 1 januari 2014 gelden de volgende minimum uurlonen voor de arbeiders in de grote bakkerijen en banketbakkerijen die geen 6 maanden anciënniteit in de onderneming tellen :

Categorie - Catégorie

38 uur/week - 38 heures/semaine

1

11,81

2

12,18

3

13,01

4

13,44

5

14,21

6

15,41

7

11,09

8

11,91

9

12,65

10

12,83

11

13,01

12

13,01

13

13,08

14

13,01

15

13,96

16

16,06


De in de onderneming werkelijk betaalde lonen die hoger zouden zijn dan deze minimumlonen blijven verworven.

De bakkerijen die in gevolge de toepassing van artikel 2, § 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigen van grote naar kleine bakkerij kunnen geen gebruik maken van bovenstaande minimum uurlonen voor arbeiders die in dienst komen vanaf 1 januari volgend op dag X. Voor de arbeiders die op 31 december volgend op de dag X reeds in dienst zijn en die volgens bovenstaande minimum uurlonen betaald worden, kunnen deze minimum uurlonen gewoon verder worden toegepast onder de modaliteiten van § 1 van dit artikel. § 2. Op 1 januari 2014 gelden volgende minimum uurlonen voor de arbeiders in de grote bakkerijen en banketbakkerijen die 6 maanden anciënniteit in de onderneming tellen :

Categorie - Catégorie

38 uur/week - 38 heures/semaine

1

12,16

2

12,54

3

13,37

4

13,80

5

14,63

6

15,85

7

11,39

8

12,30

9

13,03

10

13,20

11

13,37

12

13,37

13

13,48

14

13,37

15

14,38

16

16,52


De in de onderneming werkelijk betaalde lonen die hoger zouden zijn dan deze minimumlonen blijven verworven. § 3. De voorwaarde van de periode van zes maanden is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij een zelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.

Onder "tewerkstellingsperiodes" dient men te verstaan de periodes gedekt door : - alle arbeidsovereenkomsten, van welke aard ook, zelfs al wordt de uitvoering ervan geschorst; - en/of door een interimovereenkomst.

Commentaar bij artikel 7, § 3 De partijen komen overeen dat deze periode van zes maanden opgebouwd kan worden door al dan niet onderbroken tewerkstellingsperiodes bij dezelfde werkgever in een referentieperiode van twee jaar. Eens deze voorwaarde van zes maanden is gerealiseerd, is die verworven voor alle latere periodes van tewerkstelling bij deze werkgever. HOOFDSTUK V. - Barema's in de ondernemingen met minder dan 10 werknemers

Art. 8.§ 1. Onder "bakkerijen met minder dan 10 werknemers" wordt verstaan : de ondernemingen die onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst vallen en waar op 31 december 2002 de 39-urenweek van toepassing was. § 2. Op 1 januari 2014 gelden de volgende minimum uurlonen voor de arbeiders :

Categorie - Catégorie

38 uur/week - 38 heures/semaine

1

11,99

2

12,38

3

13,21

4

13,65

5

14,45

6

15,66

7

11,26

8

12,12

9

12,86

10

13,04

11

13,21

12

13,21

13

13,30

14

13,21

15

14,19

16

16,32


De in de onderneming werkelijk betaalde lonen die hoger zouden zijn dan deze minimumlonen blijven verworven. HOOFDSTUK VI. -Instaplonen

Art. 9.In de "kleine bakkerijen en banketbakkerijen", zoals gedefinieerd in artikel 2, geldt gedurende de eerste 6 maanden van tewerkstelling in de onderneming, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerste indiensttreding, een instaploon ten bedrage van 90 pct. van het werkelijk betaalde loon van de functie in de onderneming.

De periodes van tewerkstelling in de onderneming vóór 1 januari 2011 worden in mindering gebracht op deze 6 maanden. De periode van 6 maanden kan slechts éénmaal per arbeider worden toegepast maar kan evenwel gespreid worden over meerdere tewerkstellingsperiodes.

Eens deze periode van 6 maanden overschreden, heeft de betrokken arbeider recht op een premie ten bedrage van 10 pct. van het product bestaande uit 26 maal het normale uurloon, vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsregeling van de betrokken arbeider in de onderneming.

De instaplonen kunnen niet gecumuleerd worden met andere degressieve loonregelingen zoals deze voor stagiairs, industriële leerlingen en studenten, noch met de minimum uurlonen uit artikel 7, § 1.

De bakkerijen die in gevolge de toepassing van artikel 2, § 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigen van kleine naar grote bakkerij kunnen geen gebruik maken van het stelsel van de instaplonen voor arbeiders die in dienst komen vanaf 1 januari volgend op dag X. Voor de arbeiders die op 31 december volgend op de dag X reeds in dienst zijn en voor wie het systeem van de instaplonen wordt toegepast, kan dit gewoon verder worden toegepast onder de modaliteiten van dit artikel.

De bakkerijen die in gevolge de toepassing van artikel 2, § 2 wijzigen van grote naar kleine bakkerij kunnen slechts gebruik maken van het stelsel van de instaplonen voor arbeiders die in dienst komen vanaf 1 januari volgend op dag X. Voor de arbeiders die op 31 december volgend op dag X reeds in dienst zijn kan geen gebruik gemaakt worden van het systeem van de instaplonen. HOOFDSTUK VII. - Bijzondere bepalingen

Art. 10.Plaatsvervangende arbeiders Elke arbeider die geroepen wordt om een collega uit een hogere categorie tijdelijk te vervangen heeft onmiddellijk recht op het loon dat overeenstemt met de nieuwe functie.

Van zodra de titelhouder terug is of vervangen is, herneemt hij zijn gewone functie met het hiermee overeenstemmend loon.

Art. 11.Extra arbeiders Arbeider aangeworven bij feestelijkheden en/of weekends, tengevolge van een productiestijging tijdens deze dagen in kleine en middelgrote ondernemingen. De arbeider als "extra" werkkracht genoemd, heeft recht op het loon dat vastgesteld is voor de uitgeoefende functie vermeerderd met 20 pct. van dit uurloon.

Art. 12.Uurlonen van de studenten Voor de arbeiders tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, gelden volgende minimumlonen, uitgedrukt als percentage van de in artikel 6 vermelde minimumlonen :

18 jaar en ouder - 18 ans et plus

90 pct./p.c.

17 jaar - 17 ans

80 pct./p.c.

16 jaar - 16 ans

70 pct./p.c.

15 jaar - 15 ans

60 pct./p.c.

Commentaar bij artikel 12 Deze minimum uurlonen van de jongere werklieden, tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor studenten zoals bepaald in titel VII van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten, werden vastgelegd rekening houdend met de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt. HOOFDSTUK VIII. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 13.De bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde minimum uurlonen, alsook de werkelijk betaalde lonen in de onderneming worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen. HOOFDSTUK IX. - Geldigheidsduur

Art. 14.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en lonen van de arbeiders tewerkgesteld in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij, geregistreerd onder het nummer 111881/CO/118 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202280 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013202286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013012077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toepassing van de baremieke voorwaarden van de dienstencheques werknemers type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013202292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning van een promotievergoeding voor het bouwbedrijf sluiten (Belgisch Staatsblad van 4 juli 2013).

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2015. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens opzegging door één der partijen, uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 oktober 2014.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^