Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013
gepubliceerd op 08 november 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013205052
pub.
08/11/2013
prom.
18/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (COCOF) (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (COCOF).

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2013 Toekenning van het conventioneel brugpensioen op 58 jaar (COCOF) (Overeenkomst geregistreerd op 7 maart 2013 onder het nummer 113857/CO/319.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, erkend en/of gesubsidieerd worden door de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.Onder "werknemers" verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Beginsel

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel een brugpensioenregeling in te voeren met compenserende aanwerving.

Zij werd uitgewerkt met als basis : a) de collectieve arbeidsovereenkomst nr.17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975) en de besluiten tot wijziging ervan; b) het koninklijk besluit van 7 december 1992Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/12/1992 pub. 26/05/2000 numac 2000016127 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1991 houdende tijdelijke maatregelen voor de uitvoering van de commautaire regeling voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden. - Gedeeltelijke vernietiging sluiten betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen en de besluiten die het wijzigen of vervangen;c) het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie sluiten tot vaststelling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het Generatiepact (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007) en de besluiten die het wijzigen of vervangen. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, verbinden de werkgevers zich ertoe : a) het brugpensioen toe te kennen aan werknemers van 58 jaar en ouder die worden ontslagen;b) de betaling van de aanvullende brugpensioenvergoeding ten laste te nemen;c) de bruggepensioneerde werknemer te vervangen volgens de voorwaarden bepaald bij koninklijk besluit van 20 augustus 1986. HOOFDSTUK III. - Bedrag van de aanvullende vergoeding

Art. 4.De aanvullende vergoeding wordt vastgesteld op 65 pct. van het verschil tussen het laatste nettoloon van de werknemer en de werkloosheidsuitkering, berekend zoals bepaald in de artikelen 5 tot en met 10 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974. Het plafond van de vergoeding is dat van bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17.

Art. 5.Bij overgang van het stelsel van "halftijds tijdskrediet" naar het stelsel van "conventioneel brugpensioen" wordt de aanvullende vergoeding berekend op dezelfde basis als de werkloosheidsuitkering.

Bij overgang van het stelsel van "halftijds tijdskrediet" of "4/5 tijdskrediet" of "halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar" naar het "brugpensioenstelsel" wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het arbeidsstelsel op het ogenblik dat de werknemer tot één van die arbeidsduurverminderingsstelsel toetrad. HOOFDSTUK IV. - Geldigheidsduur

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^