Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 november 2009
gepubliceerd op 08 april 2010

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009205241
pub.
08/04/2010
prom.
18/11/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 november 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 2009 Conventioneel brugpensioen vanaf 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 14 april 2009 onder het nummer 91804/CO/329.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest.

Onder "werknemers" verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk arbeiders- en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Conventioneel brugpensioen

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in het raam van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 afgesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 3.Onder de hiernavolgende voorwaarden komt een ontslagen werknemer, wiens verbreking ten vroegste op 1 mei 2009 werd betekend, in aanmerking voor de in artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever, indien hij werkloosheidsuitkeringen geniet : - op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst eindigt de leeftijd van 58 of ouder bereikt hebben; - niet ontslagen zijn om dringende redenen; - een minimum beroepsverleden bewijzen, zoals bepaald in het koninklijk besluit van 3 mei 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 03/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007201609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact sluiten tot regeling van het conventioneel brugpensioen in het kader van het generatiepact, op het ogenblik waarop de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt, namelijk : - 35 jaar voor mannen en 30 jaar voor vrouwen; - vanaf 1 januari 2010, 37 jaar voor mannen en 33 jaar voor vrouwen; - vanaf 1 januari 2012, 38 jaar voor mannen en 35 jaar voor vrouwen; - sedert minstens 5 jaar met een arbeidsovereenkomst aan de werkgever verbonden zijn.

Bij bedrijfscollectieve arbeidsovereenkomst kan afgeweken worden van de eis minstens 5 jaar door een arbeidsovereenkomst aan de werkgever verbonden te zijn.

Art. 4.De opzeggingstermijnen zijn die welke bepaald worden overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 5.De in artikel 3 bedoelde werknemers hebben recht op een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat zij recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

Ongeacht wat bepaald wordt in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17, meer bepaald in artikels 4bis tot 4quater, wordt de aanvullende vergoeding niet meer betaald door de werkgever zodra de betrokken werknemer zijn recht op werkloosheidsuitkeringen verliest.

De werknemer stelt zijn werkgever zo snel mogelijk op de hoogte van elk gegeven dat mogelijk de betaling van de aanvullende vergoeding kan beïnvloeden. Daarmee worden in het bijzonder het verlies van het recht op werkloosheidsuitkeringen of de hervatting van een beroepsbezigheid bedoeld.

Art. 6.Ongeacht de toepassing van artikelen 6 tot 9 van voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 is het bedrag van de aanvullende vergoeding gelijk aan zevenenvijftig procent (57 pct.) van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering.

Bij overgang van het stelsel van "halftijds tijdskrediet" of "4/5 tijdskrediet" naar het stelsel van "conventioneel brugpensioen" wordt de aanvullende vergoeding berekend op basis van het arbeidsstelsel waarin de werknemer werkte op het ogenblik dat hij tot een van die arbeidsduurverminderingsstelsels toetrad.

Art. 7.Ongeacht wat bepaald wordt in artikel 5 van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt de aanvullende vergoeding maandelijks aan de betrokken werknemers uitbetaald tot wanneer het wettelijk pensioen ingaat.

De aanvullende vergoeding wordt aan de index gekoppeld volgens de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad.

Art. 8.Voor bedrijven waar een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is die vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst gesloten werd, komt de ontslagen werknemer, wiens contractverbreking ten vroegste op 1 mei 2009 betekend wordt en die tot het brugpensioenstelsel toetreedt, in aanmerking voor de gunstigste bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Een op bedrijfsvlak gesloten collectieve arbeidsovereenkomst kan afwijken van de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zonder dat de voordelen evenwel lager mogen zijn. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 9.Voor alles wat niet uitdrukkelijk in deze arbeidsovereenkomst bepaald is, worden de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 afgesloten op 19 december 1974 in de Nationale Arbeidsraad, toegepast alsook de ter zake toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen.

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij treedt in werking op 1 mei 2009 en houdt op van kracht te zijn op 30 april 2012.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 november 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^