Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2020
gepubliceerd op 10 september 2020

Koninklijk besluit betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020015427
pub.
10/09/2020
prom.
18/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/18/2020015427/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 MAART 2020. - Koninklijk besluit betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, 3°, 6°, 10° en 13°, gewijzigd bij de wetten van 27 juli 2011 en 16 december 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen bij het ontwerpen van dit besluit;

Gelet op de kennisgeving aan de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, de Hoge Gezondheidsraad, de Bijzondere Raadgevende Commissie Verbruik en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 11 april 2019;

Gelet op advies 66.326 van de Raad van State, gegeven op 8 juli 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Leefmilieu en de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Art. 2.§ 1. Dit besluit is van toepassing op alle elektrische en elektronische apparatuur (hierna EEA).

Alle EEA wordt ingedeeld in de in bijlage 1 genoemde categorieën.

Bijlage 2 bevat een niet-beperkende lijst van EEA die onder de in bijlage 1 genoemde categorieën valt § 2. Dit besluit is niet van toepassing op : 1° apparatuur die nodig is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de beveiliging van de Staat, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal dat voor specifiek militaire doeleinden is bestemd;2° apparatuur die is ontworpen om de ruimte ingestuurd te worden;3° apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur welke is uitgesloten van of niet onder het toepassingsgebied van dit besluit valt, die haar functie alleen kan vervullen als zij deel uitmaakt van laatstbedoelde apparatuur;4° gloeilampen;5° grote, niet verplaatsbare industriële werktuigen;6° grote vaste installaties, met uitzondering van apparatuur die niet specifiek is ontworpen en geïnstalleerd als onderdeel van zulke installaties;7° vervoermiddelen voor personen of goederen, met uitzondering van elektrische tweewielers zonder typegoedkeuring;8° niet voor de weg bestemde en uitsluitend voor beroepsmatig gebruik beschikbaar gestelde mobiele machines;9° medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in- vitrodiagnostiek, wanneer deze hulpmiddelen naar verwachting vóór het einde van hun levensduur infectieus zijn, en actieve, implanteerbare medische hulpmiddelen;10° apparatuur die speciaal is ontworpen uitsluitend voor doeleinden van onderzoek en ontwikkeling en die alleen door een bedrijf aan een ander bedrijf ter beschikking wordt gesteld.

Art. 3.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° "elektrische en elektronische apparatuur" of "EEA": apparaten die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden en bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1 000 volt bij wisselstroom en 1 500 volt bij gelijkstroom;2° "grote, niet verplaatsbare industriële werktuigen": een groot geheel van machines, apparatuur en/of onderdelen die samenwerken voor een bepaalde toepassing, op een vaste plaats door vakmensen worden geïnstalleerd of afgebroken en door vakmensen worden gebruikt en onderhouden in een industriële productieomgeving of een centrum voor onderzoek en ontwikkeling;3° "grote vaste installaties": een grootschalig samenstel van diverse typen apparaten en eventueel andere hulpmiddelen die: a) door vakmensen wordt gemonteerd, geïnstalleerd en afgebroken, b) bestemd is voor permanent gebruik als onderdeel van een gebouw of een structuur op een vooraf bepaalde en speciaal daarvoor bestemde plaats, en c) uitsluitend door dezelfde speciaal ontworpen apparatuur vervangen kan worden;4° "producent": elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ongeacht de verkooptechniek, met inbegrip van communicatie op afstand in de zin van Boek VI van het Wetboek van economisch recht: a) is gevestigd in België en onder zijn eigen naam of merk EEA vervaardigt, of EEA laat ontwerpen of vervaardigen die hij onder zijn naam of merk in België verhandelt, b) is gevestigd in België en in België onder zijn eigen naam of handelsmerk apparatuur wederverkoopt die door andere leveranciers is geproduceerd;hierbij wordt de wederverkoper niet als "producent" aangemerkt wanneer het merkteken van de producent zoals bepaald in punt a) op het apparaat zichtbaar is, c) is gevestigd in België en in België beroepsmatig EEA uit een derde land of een andere Europese lidstaat in de handel brengt, of d) via verkoop op afstand EEA rechtstreeks verkoopt aan particuliere huishoudens of aan andere gebruikers dan particuliere huishoudens in België, en is gevestigd in een andere Europese lidstaat of in een derde land. Diegene die uitsluitend voorziet in financiering op grond van of in het kader van een financieringsovereenkomst wordt niet als "producent" aangemerkt, tenzij hij tevens optreedt als producent in de zin van het bepaalde onder de punten a) tot en met d); 5° "distributeur": een natuurlijke of rechtspersoon die deel uitmaakt van de toeleveringsketen en EEA op de markt aanbiedt. Deze definitie neemt niet weg dat een distributeur ook tezelfdertijd een producent in de zin van punt 4° kan zijn; 6° "op de markt aanbieden": het in het kader van een commerciële activiteit, al dan niet tegen betaling, verstrekken van EEA met het oog op distributie, consumptie of gebruik op de Belgische markt;7° "in de handel brengen": het voor het eerst beroepsmatig op de Belgische markt aanbieden van EEA;8° "medisch hulpmiddel": een medisch hulpmiddel in de zin van artikel 1, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999022270 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen sluiten betreffende de medische hulpmiddelen, dat ook een EEA is;9° "medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek": een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek in de zin van artikel 1, § 2, 3°, van het koninklijk besluit van 18 maart 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999022270 bron ministerie van binnenlandse zaken, ministerie van economische zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de medische hulpmiddelen sluiten betreffende de medische hulpmiddelen, dat ook een EEA is;10° "actief implanteerbaar medisch hulpmiddel": een actief implanteerbaar medisch hulpmiddel in de zin van artikel 1, § 1, tweede lid, 3° van het koninklijk besluit van 15 juli 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997022562 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen sluiten betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, dat ook een EEA is;11° "niet voor de weg bestemde mobiele machine": een machine met een interne krachtbron, waarvan de werking ofwel mobiliteit vereist, ofwel permanente of semipermanente beweging tussen een reeks vaste werklocaties tijdens het werk;12° "bevoegde overheid": het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;13° "markttoezichtsautoriteiten": de dienst Inspectie van de bevoegde overheid. HOOFDSTUK 2. - Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Art. 4.De producenten dragen er zorg voor dat gebruikers van EEA in particuliere huishoudens via de gebruiksaanwijzing de nodige informatie krijgen over : 1° het voorschrift dat AEEA niet als ongesorteerd stedelijk afval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden ingezameld;2° de voor hen beschikbare inleverings- en inzamelingssystemen;3° hun rol in de bevordering van hergebruik, recycling en andere vormen van nuttige toepassing van AEEA;4° de mogelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid van de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen in elektrische en elektronische apparatuur;5° de betekenis van het in bijlage 3 weergegeven symbool. De producenten dragen er zorg voor dat EEA, die op de markt wordt gebracht, duidelijk wordt voorzien van het in bijlage 3 weergegeven symbool. Bij wijze van uitzondering, wanneer dit wegens de afmetingen of de functie van het product nodig is, wordt het symbool afgedrukt op de verpakking, de gebruiksaanwijzing en het garantiebewijs van de EEA.

Art. 5.Een producent als gedefinieerd in artikel 3, 4°, lid 1, a) tot en met c), die in een andere Europese lidstaat is gevestigd, kan een in België grondgebied gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon aanwijzen als de gevolmachtigde die verantwoordelijk is voor het nakomen van de uit dit besluit voortvloeiende verplichtingen van die producent in België.

Een producent als gedefinieerd in artikel 3, 4°, lid 1, d), die in België is gevestigd en die EEA aan een andere Europese lidstaat verkoopt, waar deze niet is gevestigd, wijst een gevolmachtigde aan in die Europese lidstaat als de persoon die verantwoordelijk is voor het nakomen van de uit dit besluit voortvloeiende verplichtingen van die producent op het grondgebied van die Europese lidstaat.

Het aanwijzen van een gevolmachtigde geschiedt per schriftelijke volmacht. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

Art. 6.In artikel 5 van het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur wordt paragraaf 11 opgeheven.

Art. 7.In hetzelfde besluit wordt de bijlage VI opgeheven.

Art. 8.De minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Leefmilieu en de minister bevoegd voor Economie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Leefmilieu, M. C. MARGHEM De Minister van Economie N. MUYLLE

Bijlage 1 bij het koninklijk besluit betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur Categorieën EEA waarop dit besluit van toepassing is 1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur 2.Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2 3. Lampen 4.Grote apparatuur (met een buitenafmeting van meer dan 50 cm), waaronder, maar niet beperkt tot: huishoudelijke apparaten; IT- en telecommunicatieapparatuur; consumentenapparatuur; lichtarmaturen; apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur; elektrisch en elektronisch gereedschap; speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur; medische hulpmiddelen; meet- en controle-instrumenten; automaten; apparatuur voor het opwekken van elektrische stromen. Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 vallen. 5. Kleine apparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm), waaronder, maar niet beperkt tot: huishoudelijke apparaten; consumentenapparatuur; lichtarmaturen; apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur; elektrisch en elektronisch gereedschap; speelgoed, ontspannings- en sportapparatuur; medische hulpmiddelen; meet- en controle-instrumenten; automaten; apparatuur voor het opwekken van elektrische stromen. Tot deze categorie behoren geen apparaten die onder de categorieën 1 tot en met 3 en 6 vallen. 6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 18 maart 2020 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Leefmilieu, M. C. MARGHEM De Minister van Economie N. MUYLLE

Bijlage 2 bij het koninklijk besluit betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur Niet-beperkende lijst van EEA die onder de in bijlage 1 genoemde categorieën valt 1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur Koelkasten, diepvriezers, apparatuur voor de automatische aflevering van koude producten, klimaatregelingsapparatuur, ontvochtigingsapparaten, warmtepompen, oliehoudende radiatoren en andere warmte- of koude-uitwisselende apparatuur waarin andere vloeistoffen dan water worden gebruikt voor de warmte- of koude-uitwisseling.2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100 cm2 Schermen, televisietoestellen, lcd-fotolijsten, monitors, laptops, notebooks.3. Lampen Fluorescentielampen (tl-buizen), compacte fluorescentielampen, fluorescentielampen, hogedrukgasontladingslampen, met inbegrip van hogedruknatriumlampen en metaalhalogenidelampen, lagedruknatriumlampen, leds.4. Grote apparaten Wasmachines, wasdrogers, vaatwasmachines, kooktoestellen, elektrische fornuizen, elektrische kookplaten, lichtarmaturen, apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, muziekapparatuur (uitgezonderd in kerken geplaatste pijporgels), apparaten voor breien en weven, grote mainframes, grote printers, kopieerapparaten, grote speelautomaten, grote medische hulpmiddelen, grote meet- en regelapparatuur, grote product- of geldautomaten, fotovoltaïsche panelen.5. Kleine apparaten Stofzuigers, rolvegers, naaiapparatuur, lichtarmaturen, magnetrons, ventilatieapparatuur, strijkijzers, broodroosters, elektrische messen, waterkokers, klokken en andere uurwerken, elektrische scheerapparaten, weegschalen, haar- en lichaamsverzorgingsapparaten, rekenmachines, radiotoestellen, videocamera's, videorecorders, hifiapparatuur, muziekinstrumenten, apparatuur voor het weergeven van geluid of beelden, elektrisch en elektronisch speelgoed, sportapparatuur, fiets-, duik-, loop-, roeicomputers en dergelijke, rookmelders, verwarmingsregelaars, thermostaten, klein elektrisch en elektronisch gereedschap, kleine medische hulpmiddelen, kleine meet- en regelapparatuur, kleine productautomaten, kleine apparaten met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen.6. Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur (zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm) Mobiele telefoons, gps, zakrekenmachines, routers, personal computers, printers, telefoons. Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 18 maart 2020 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Leefmilieu, M. C. MARGHEM De Minister van Economie N. MUYLLE

Bijlage 3 bij het koninklijk besluit betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur sluiten tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur Symbool als merkteken voor EEA Het symbool voor gescheiden inzameling van EEA bestaat uit een doorgekruiste verrijdbare afvalbak zoals hieronder afgebeeld.

Het symbool moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij Ons besluit van 18 maart 2020 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Leefmilieu, M. C. MARGHEM De Minister van Economie N. MUYLLE

^