Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2019 pub. 10/09/2020 numac 2020015447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk. - Duitse vertaling type wet prom. 31/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042848 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en ministerie van landsverdediging Wet over de luchtwaardigheid van de militaire luchtvaartuigen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015427 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 07/11/2018 pub. 10/09/2020 numac 2020015448 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020015463 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3152 van 28 augustus 2020, wordt de sergeant van het reservekader ****. ****, op 1 december 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020031306 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 3153 van 28 augustus 2020, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 10/09/2020 numac 2020042833 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020042892 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2020, wordt de heer Steven VAN DE STEENE, rijksambtenaar bij FOD Justitie in de klasse A4 met de titel van Adviseur-Generaal, ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 oktober 20 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015474 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2019 tot aanduiding van de leden van het Directiecomité van, het War Heritage Institute type ministerieel besluit prom. 04/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042886 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning van een dotatie in 2020 aan het CIBG in het kader van het inrichting van de Silver Tower betreffende IT-infrastructuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020042902 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 6 mei 2020 wordt, met ingang van 1 mei 2020, de heer DELAERE Christiaan, A.D., aangeduid als tijdelijke vervanger in de managementfunctie -1 "Administrateur-generaal voor de Beleidsexper Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020203586 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 29 juli 2020 wordt « Konvert Interim Wallonie AG » voor een onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203699 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Amel als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel/Deidenberg, Am Stein 1A type ministerieel besluit prom. 26/06/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203700 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Amel als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel, Alte Hofstraße 6

decreet

type decreet prom. 22/06/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203567 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende maatregelen inzake onderwijs - 2020 type decreet prom. 23/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203692 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 februari 2020 tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie type decreet prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203746 bron waalse overheidsdienst Decreet tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020015436 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 juni 2020, worden beschermd als monument : ?de voorgevel, ? de winkel op het gelijkvloers, ? de winkel op de tussenverdieping

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015481 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015479 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 december 2011 betreffende het sportschieten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015478 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de zonale commissies voor het beheer van de werkgelegenheid voor het vrij confessioneel gewoon en gespecialiseerd voorschools- en lager onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020015485 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Koninginneplein, 14-15 en 16 te 1030 Schaarbeek type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020021284 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2020, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het voormalig hospitaal van dokter Verhoogen gelegen in de Maria Het goed is gekend ten kadaster van Sint-Joost-ten-Node, 2 de afdeling, sectie B, perceel(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020042884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 oktober 2013 houdende aanstelling van ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen et de vereffeningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203684 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 2015 betreffende de samenstelling en de werking van het Waarnemingscentrum voor de Handel en van de Beroepscommissie voor de handelsvestigingen type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203686 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sanctionerend personeel die bevoegd zijn om administratieve boetes op te leggen op het vervoersnet dat geëxploiteerd wordt door de Directie Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203688 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die bevoegd zijn om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de Directie Charleroi

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020015496 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De ORDE VAN VLAAMSE BALIES en Alain CLAES die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Paul Wouters, advoca(...) type bericht prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020015497 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De bvba FEESTARCHITECT CHRIST SCHEPENS die woonplaats kiest bij Mr. Ludo Haeseryn, advocaat, met ka(...)

document

type document prom. 09/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203374 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang type document prom. 02/07/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203701 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en voordracht van vertegenwoordigers voor het basisonderwijs, de economische sector en de gezondheidssector

erratum

type erratum prom. 22/08/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen. - Erratum

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 03/09/2020 pub. 10/09/2020 numac 2020203745 bron waalse overheidsdienst Bijzonder decreet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het recht van de indiener van een verzoekschrift om te worden gehoord te bevestigen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020042882 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 september 2020, wordt de heer Jeroen BARREZ benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie,Armoedebestrijding en Soc Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020031312 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van assistenten bij verschillende gerechtelijke entiteiten, arrondissement Oost-Vlaanderen niveau C voor de Rechterlijke orde worden vacant verklaard voor benoe(...) Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep Gent: 6 Assistent dossierbeheer bi(...)

document

type document prom. -- pub. 10/09/2020 numac 2020203738 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Résultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectbeheerders openbare verlichting (niveau A1) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB20003 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2020. Er zijn 3 (...) De lijst is 2 jaar geldig.
^