Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 03 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206654
pub.
03/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de risicogroepen en de ingroeibanen 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeids overeenkomst van 3 juli 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 03/07/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017030484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Risicogroepen en ingroeibanen 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 7 augustus 2017 onder het nummer 140875/CO/209)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Art. 2.Bijdrage risicogroepen en ingroeibanen § 1. Bijdrage De bijdrage bestemd voor risicogroepen, geïnd door het "Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal - Fonds voor bestaanszekerheid", afgekort "SFBM", wordt voor de duur van dit akkoord bepaald op 0,10 pct..

Teneinde de inning te vereenvoudigen wordt het bedrag ervan forfaitair vastgesteld.

Tot 30 juni 2017 bedraagt de bijdrage aan het SFBM 9,50 EUR per kwartaal per bediende.

Vanaf 1 juli 2017 bedraagt de bijdrage aan het SFBM 10 EUR per kwartaal per bediende.

De opbrengst van de aldus door het SFBM geïnde bijdrage voor risicogroepen zal integraal doorgestort worden aan de paritaire opleidingsfondsen voor de bedienden die op provinciaal of subgewestelijk vlak bestaan. De verdeling gebeurt op basis van het aantal bedienden waarvoor in elke provincie of subgewest een bijdrage werd geïnd.

De opleidingsfondsen zullen deze middelen aanwenden voor de opleiding en tewerkstelling van risicogroepen. Hierover zullen zij verantwoording afleggen aan de vzw "INOM-Bedienden" volgens de daartoe voorziene verslaggevingsprocedure.

De helft van deze middelen (0,05 pct.) zal aangewend worden voor initiatieven ten gunste van jongeren onder de 26 jaar, teneinde op sectoraal vlak elke jongere via ingroeibanen een kans op werk te bieden.

Elke jongere komt in aanmerking voor een ingroeibaan, ongeacht de aard van de overeenkomst (IBO, deeltijds leren/werken, arbeidsovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur,...).

De vzw "INOM-Bedienden" krijgt de opdracht om in dit kader ondersteunende en bijkomende acties te ontwikkelen in samenwerking met de beheerscomités Noord en Zuid en met de provinciale of subgewestelijke paritaire opleidingsfondsen. § 2. Verlenging Al de provinciale en subregionale collectieve arbeidsovereenkomsten die betrekking hebben op de uitbreiding van het begrip "risicogroepen" worden verlengd voor de duur van dit akkoord en zullen desgevallend aangepast worden aan de te nemen beslissingen van het paritair comité, zoals bepaald in § 1.

Deze collectieve arbeidsovereenkomsten zijn : - de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 1999 (registratienr. 54706/CO/209) geldig voor al de Vlaamse provincies; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 januari 1998 (registratienr. 47192/CO/209) geldig voor de regio Charleroi; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 1996 (registratienr. 42354/CO/209) geldig voor de regio West-Henegouwen; - de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1991 en 24 juni 1991 (registratienr. 28508/CO/209) geldig voor Brussel en de provincie Waals-Brabant.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017 en treedt buiten werking op 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^