Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2013
gepubliceerd op 06 augustus 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022406
pub.
06/08/2013
prom.
18/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/18/2013022406/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, heeft tot doel het doorvoeren van de maatregel van herwaardering van de uitkeringen voor de gerechtigde in arbeidsongeschiktheid sinds tenminste 15 jaar, voor de periode 2013-2014, op te schorten.

In het licht van het advies van de Raad van State en met het oog op de gemaakte opmerkingen, wordt hierna enige toelichting gegeven.

Het uitstel van de uitvoering van artikel 98 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, kan als volgt worden verantwoord.

In de artikelen 72 en 73 van de wet van 23 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende het generatiepact sluiten betreffende het generatiepact werd een structureel mechanisme ingeschreven dat de inkomensvervangende uitkeringen koppelt aan de evolutie van de algemene welvaart. Concreet bevat deze wet de verplichting voor de Regering om zich om de twee jaar uit te spreken over de omvang en de verdeling van de financiële middelen voor welvaartsaanpassing van alle of sommige inkomensvervangende uitkeringen.

In uitvoering van de bepalingen van deze wet op het generatiepact werd op 1 september 2008 beslist om recurrent aan alle invaliden met een arbeidsongeschiktheidsduur van 15 tot 19 jaar een verhoging van hun uitkeringen toe te kennen van 2 %. Deze beslissing kaderde in de prioriteit die werd gegeven aan het herwaarderen van de uitkeringen voor zij die reeds een lange periode arbeidsongeschikt waren. Door het nemen van deze maatregel hadden alle invaliden met een ziekteduur van 15 jaar of meer een bijkomende verhoging ontvangen van twee keer 2 % (recurrentie 2 % na 6 jaar en na 15 jaar en langer).

Het lag tevens in de bedoeling van de sociale partners en de Regering om eveneens vanaf 1 september 2009 jaarlijks een verhoging van 2 % toe te kennen aan zij die in het betrokken jaar een arbeidsongeschiktheidsduur hadden bereikt van 15 jaar. Deze recurrente maatregel werd om genoemde reden in de wetgeving ingeschreven.

Daar de Regering alle inkomensvervangende uitkeringen op eenzelfde wijze wenste te behandelen, werden de ziekte- en invaliditeitspensioenen die zijn ingegaan vanaf 1994 t.e.m. 2002 op 1 september 2009 met 2 % verhoogd (inhaaloperatie). Concreet betekent dit een herwaardering van de invaliditeitsuitkeringen voor alle invaliden met een ziekteduur tussen 6 en 15 jaar.

Het doorvoeren van de initieel voorziene herwaardering voor alle invaliden die in 2009 een ziekteduur van 15 jaar hadden bereikt (zie supra), zou als effect hebben gehad dat die invaliden een hogere geherwaardeerde invaliditeitsuitkering zouden ontvangen dan zij die 16 jaar of meer arbeidsongeschikt zijn in 2009. Daar dit indruist tegen de gelijke behandeling van alle langdurig arbeidsongeschikten werd besloten bovenvermelde maatregel (recurrentie op 15 jaar) op te schorten. De opschorting van de maatregel dient nog tot in 2017 te worden doorgevoerd om het geciteerde ongewenste neveneffect te vermijden.

Vanaf 2018 dient in principe de recurrente verhoging met 2 % voor de invaliden die op dat ogenblik 15 jaar arbeidsongeschikt zijn, opnieuw te worden toegepast teneinde alle langdurig invaliden op dezelfde wijze te behandelen. Het niet doorvoeren van die maatregel zou immers inhouden dat de invaliden met een beginjaar ziekte in 2003 (= 15 jaar arbeidsongeschiktheid in 2018), 2 % minder herwaardering zouden ontvangen dan zij die 15 jaar arbeidsongeschiktheid hadden bereikt in de jaren voor 2018. Om te vermijden dat op dat ogenblik nieuwe wetgeving dient te worden aangemaakt, wordt de maatregel in kwestie via het voorliggend ontwerp van koninklijk besluit opgeschort.

Voor het overige werd het besluit aangepast aan de bemerkingen geformuleerd door de Raad van State in zijn advies 53.300/02 van 3 juni 2013.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's en met het Wetenschapsbeleid, Ph. COURARD

ADVIES 53.300/2 VAN 3 JUNI 2013 VAN DE RAAD VAN STATE, AFDELING WETGEVING, OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 FEBRUARI 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 1996 TOT UITVOERING VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOÖRDINEERD OP 14 JULI 1994" Op 2 mei 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994".

Het ontwerp is door de tweede kamer onderzocht op 3 juni 2013. De kamer was samengesteld uit Yves Kreins, kamervoorzitter, Pierre Vandernoot en Martine Baguet, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Jean-Luc Paquet, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 3 juni 2013.

Aangezien de adviesaanvraag ingediend is op basis van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals het is vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten, beperkt de afdeling Wetgeving overeenkomstig artikel 84, § 3, van de voornoemde gecoördineerde wetten haar onderzoek tot de rechtsgrond van het ontwerp, de bevoegdheid van de steller van de handeling en de te vervullen voorafgaande vormvereisten.

Wat deze drie punten betreft, geeft het ontwerp aanleiding tot de volgende opmerkingen. 1. In advies 45.871/1, op 27 januari 2009 door de afdeling Wetgeving van de Raad van State verstrekt over een ontwerp dat geleid heeft tot het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten "tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994" komt inzonderheid over artikel 7 dat het voorliggende ontwerp beoogt te vervangen, geen enkele opmerking voor.

Dat artikel 7 is al vervangen bij het koninklijk besluit van 21 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten "tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994", waarover op 30 mei 2011 advies 49.657/2 is uitgebracht met daarin de volgende opmerking : « Artikel 98 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, belast de Koning met het vaststellen van "de herwaarderingscoëfficient evenals [van] de categorieën van invaliden die er aanspraak op kunnen maken in functie van de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid".

Artikel 108 van de Grondwet bepaalt : "De Koning maakt de verordeningen en neemt de besluiten die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering te mogen verlenen".

De steller van het ontwerp dient in staat te zijn het uitstel van de uitvoering van artikel 98 van de voornoemde wet te rechtvaardigen ten aanzien van artikel 108 van de Grondwet ».

Die opmerking dient herhaald te worden. 2. Bovendien moet in de inleidende zin van artikel het woord « gewijzigd » vervangen worden door het woord « vervangen ». De griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, Y. Kreins.

18 JULI 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 98, eerste lid, vervangen door de programmawet van 27 december 2004Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 februari 2013;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 28 maart 2013;

Gelet op het advies nr. 53.300/2 van de Raad van State, gegeven op 3 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 7 van het koninklijk besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 12/03/2009 numac 2009022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, vervangen door het koninklijk besluit van 21 juni 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 27/07/2011 numac 2011022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.Artikel 237quater van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 5 juni 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007023054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 05/06/2007 pub. 27/06/2007 numac 2007022981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2002 tot uitvoering van artikel 35, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de in artikel 34, 11° en 12°, van dezelfde wet bedoelde verstrekkingen sluiten, is niet van toepassing op de jaren 2009 tot 2014. ».

Art. 2.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX De Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's en met het Wetenschapsbeleid, Ph. COURARD

^