Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 juli 2007
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19septies van 31 mei 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012333
pub.
07/08/2007
prom.
18/07/2007
ELI
eli/besluit/2007/07/18/2007012333/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JULI 2007. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19septies van 31 mei 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op de artikelen 18 en 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19quinquies van 22 december 1992 en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19sexies van 30 maart 2001, overeenkomsten gesloten in de Nationale Arbeidsraad en respectievelijk algemeen verbindend verklaard door de koninklijke besluiten van 21 mei 1991, 11 februari 1993 en 14 juni 2001;

Gelet op het verzoek van de Nationale Arbeidsraad;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage opgenomen collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19septies gesloten op 31 mei 2007 in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 juli 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 21 mei 1991, Belgisch Staatsblad van 4 juni 1991.

Koninklijk besluit van 11 februari 1993, Belgisch Staatsblad 19 maart 1993.

Koninklijk besluit van 14 juni 2001, Belgisch Staatsblad 29 juni 2001.

Bijlage Nationale Arbeidsraad Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19septies van 31 mei 2007, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers Geregistreerd op 8 juni 2007 onder het nr. 83198/CO/300 Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 19quinquies van 22 december 1992 en nr. 19sexies van 30 maart 2001;

Overwegende dat de collectieve arbeidsovereenkomst 19ter van 5 maart 1991 in geen regeling voorziet voor de betaling van de vervoerkosten in geval van grensoverschrijdende arbeid;

Overwegende dat het geboden is die collectieve arbeidsovereenkomst aan te passen om tegemoet te komen aan de bepalingen van het Europees Gemeenschapsrecht die voorzien in de gelijke behandeling van grensarbeiders en werknemers, die in België wonen.

Hebben de navolgende interprofessionele organisaties van werkgevers en werknemers : - het Verbond van Belgische Ondernemingen - de nationale middenstandsorganisaties erkend overeenkomstig de wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979 - de Boerenbond - la Fédération wallonne de l'Agriculture - het Algemeen Christelijk Vakverbond van België - het Algemeen Belgisch Vakverbond - de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België op 31 mei 2007 in de Nationale Arbeidsraad de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten.

Artikel 1.In de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19ter van 5 maart 1991 tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19 van 26 maart 1975 betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers wordt een hoofdstuk Vbis ingevoegd, luidende : « Hoofdstuk Vbis - Gemeenschappelijk openbaar vervoer op het grondgebied van een andere lidstaat

Artikel 6bis.Onverminderd de toepassing van de artikelen 3 tot 6 voor het traject dat wordt afgelegd met één of meer gemeenschappelijke openbaar vervoermiddelen binnen de Belgische landsgrenzen, is, wanneer de werknemer gebruik maakt van één of meer openbaar vervoermiddelen op het grondgebied van een andere lidstaat, de bijdrage van de werkgever in de prijs van dit vervoermiddel of die vervoermiddelen voor het vervoer van de woonplaats tot de Belgische grens gelijkwaardig aan de bijdrage die het resultaat zou zijn van de toepassing van de in de artikelen 3 tot 6 vastgestelde berekeningswijze voor eenzelfde afstand binnen de Belgische landsgrenzen.

De bijdrage is in alle gevallen begrensd overeenkomstig het barema dat als bijlage is opgenomen bij het koninklijk besluit dat werd vastgesteld ter uitvoering van de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de NMBS ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden rekening houdend met het totale aantal kilometers in België en het buitenland tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. » Commentaar Onverminderd de toepassing van artikel 8, a en b, dient voor de grensoverschrijdende verplaatsingen, bedoeld bij artikel 6bis, de notie « woonplaats » te worden geïnterpreteerd op dezelfde wijze als voor de trajecten afgelegd binnen de Belgische landsgrenzen, dat wil zeggen de plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk vertrekt om zich naar zijn plaats van tewerkstelling te begeven. »

Art. 2.Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij zal op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij kunnen herzien of opgezegd worden, met een opzeggingstermijn van zes maanden.

De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen aangeven en amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties gaan de verbintenis aan deze, binnen de termijn van één maand na ontvangst, in de Nationale Arbeidsraad te bespreken.

Brussel, 31 mei 2007.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 juli 2007.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^