Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 december 2015
gepubliceerd op 29 december 2015

Koninklijk besluit houdende aanstelling van de twee leden die de Federale Staat vertegenwoordigen bij de raad van bestuur van de coördinatiestructuur voor patrimonium-informatie opgericht door de wet van 27 mei 2014 houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de grondwet

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003493
pub.
29/12/2015
prom.
18/12/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van de twee leden die de Federale Staat vertegenwoordigen bij de raad van bestuur van de coördinatiestructuur voor patrimonium-informatie opgericht door de wet van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de grondwet


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Artikel 6 van de wet van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet heeft tot doel instemming te geven met het Samenwerkingsakkoord van 18 april 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie sluiten getekend tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie.

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft betrekking op de aanduiding van de leden en de plaatsvervangers van de raad van bestuur van de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie.

Het laat de Minister van Financiën eveneens toe om een toelage of de premie te bepalen en toe te kennen aan de leden en de plaatsvervangers die aangesteld zijn bij de raad van bestuur van de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie.

Het ontwerp van koninklijk besluit zal in werking treden de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Dat is het doel van dit ontwerp.

Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

18 DECEMBER 2015. - Koninklijk besluit houdende aanstelling van de twee leden die de Federale Staat vertegenwoordigen bij de raad van bestuur van de coördinatiestructuur voor patrimonium-informatie opgericht door de wet van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de grondwet FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen, artikel 92bis;

Gelet op de wet van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, artikels 6 en 7;

Overwegende dat de laatste akte tot instemming verschenen is in het Belgisch Staatsblad op 2 april 2015;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 18 april 2014Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie sluiten getekend tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest met betrekking tot de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie en in voege getreden op de dag van de publicatie van de laatste akte tot instemming in het Belgisch Staatsblad;

Overwegende dat het artikel 11 van het akkoord voorziet dat de raad van bestuur van de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie bestaat uit acht effectieve leden en dat elke partij eveneens twee plaatsvervangers aanduidt;

Overwegende dat het artikel 11 van het akkoord voorziet dat de federale Staat twee effectieve leden aanduidt evenals twee plaatsvervangers, elk een behorend tot een andere taalrol;

Overwegende dat het artikel 19, § 3, van het akkoord voorziet dat elke partij de kosten draagt van haar vertegenwoordigers die zetelen in de raad van bestuur;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 maart 1965 houdende de algemene regeling van de vergoedingen, toelagen en premies van alle aard toegekend aan het personeel van de federale overheidsdiensten, artikel 4;

Gelet op de nota aan de Ministerraad van 27 november 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting gegeven op 20 november 2015;

Op voordracht van de Minister van Financiën en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden aangewezen als leden van de raad van bestuur van de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie opgericht door de wet van 27 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/05/2014 pub. 03/07/2014 numac 2014003274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet sluiten houdende diverse bepalingen inzake financiën met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet: - voor de Nederlandse taalrol: de heer W. DE RYCK, Administrateur-generaal van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën; plaatsvervanger: de heer K. VANHOECKE. - voor de Franse taalrol: de heer A. HARAG, Adviseur bij de Administratie Informatieverzameling en -uitwisseling van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie bij de FOD Financiën; plaatsvervanger: mevrouw K. DESMEDT.

Art. 2.De Minister van Financiën kan de toelage of de premie bepalen die toe te kennen is aan de leden en de plaatsvervangers die aangesteld zijn bij de raad van bestuur van de Coördinatiestructuur voor patrimoniuminformatie.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.De Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 18 december 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

^