Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 september 2013
gepubliceerd op 08 oktober 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021105
pub.
08/10/2013
prom.
17/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203237 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sluiten houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikelen 37 en 107, tweede lid van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, op artikel 7, vervangen bij het koninklijk besluit van 25 februari 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203237 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sluiten houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën;

Gelet op de voorstellen geformuleerd door de Algemeen Directeur van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën in zijn brief van 9 juli 2013;

Op de voordracht van Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203237 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sluiten houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° rubriek b) wordt vervangen als volgt : « b) leden van het leidinggevend wetenschappelijk personeel van de instelling; - Mevr. C. Vancoppenolle, operationeel directeur; - de heer S. Dubois, operationeel directeur; - de heer Cl. de Moreau de Gerbehaye, Departementshoofd; - de heer M. Van der Eycken, Departementshoofd; - de heer P.-A. Tallier, Afdelingshoofd. ». 2° rubriek c) wordt aangevuld als volgt : « Mevr.L. Van Molle, gewoon leraar aan de Katholieke Universiteit Leuven ».

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2013 en treedt buiten werking op dezelfde datum als voornoemd koninklijk besluit van 21 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203237 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën sluiten.

Art. 3.Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Ph. COURARD

^