Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 december 2013

Personeel. - Beleidsorganen. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 september 2013 wordt de heer François DORREKENS, met ingang van 12 september 2013, aangesteld als Directeur van de Cel Algemeen Beleid van de Vice-Eerste Minister en Minist Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000820
pub.
27/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Personeel. - Beleidsorganen. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 17 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/09/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013021105 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciën type koninklijk besluit prom. 17/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013003328 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1, 6°, van het koninklijk besluit van 19 juli 2013 houdende benoeming van de leden van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België sluiten wordt de heer François DORREKENS, met ingang van 12 september 2013, aangesteld als Directeur van de Cel Algemeen Beleid van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^