Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2007
gepubliceerd op 19 juni 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007022886
pub.
19/06/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/17/2007022886/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen, inzonderheid op artikel 2, § 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar, inzonderheid op de artikelen 5 en 6;

Gelet op de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties;

Gelet op het advies van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars van 14 december 2006;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de K.M.O. van 1 maart 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 maart 2007;

Gelet op advies 42.528/1van de Raad van State, gegeven op 16 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.

Artikel 1.Artikel 5, § 1er, 1°, e) van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar wordt vervangen als volgt : « e) 1. een opleidingstitel voorgeschreven door een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap of een andere Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna « Staat » te noemen, om tot het beroep van vastgoedmakelaar op zijn grondgebied te worden toegelaten, dan wel deze activiteit aldaar uit te oefenen.

Wordt verstaan onder opleidingstitel ieder diploma, certificaat of andere titel : - die moet zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit in een lidstaat die overeenkomstig de wettelijke of bestuursrechterlijke bepalingen van die lidstaat is aangewezen; - en die blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan een opleiding op het niveau van postsecundair onderwijs dat ten minste 1 jaar duurt of in geval van een deeltijdse opleiding, van een gelijkwaardige duur, waarvoor als een van de toelatingsvoorwaarden in de regel geldt dat men de studiecyclus van secundair onderwijs moet hebben voltooid die voor de toegang tot het universitair of hoger onderwijs vereist is, of een volledige equivalente schoolopleiding van secundair niveau, alsook de beroepsopleiding die eventueel als aanvulling op deze cyclus van postsecundair onderwijs vereist is; 2. als de belanghebbende voltijds het beroep van vastgoedmakelaar heeft uitgeoefend gedurende twee jaar tijdens de voorafgaande tien jaar in een andere lidstaat, waar het beroep niet gereglementeerd is, een opleidingstitel : - die moet zijn afgegeven door een bevoegde autoriteit in een lidstaat die overeenkomstig de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van die lidstaat is aangewezen; - die blijk geven van een beroepskwalificatieniveau dat ten minste gelijkwaardig is aan een opleiding op het niveau van postsecundair onderwijs dat ten minste 1 jaar duurt of in geval van een deeltijdse opleiding, van een gelijkwaardige duur, waarvoor als een van de toelatingsvoorwaarden in de regel geldt dat men de studiecyclus van secundair onderwijs moet hebben voltooid die voor de toegang tot het universitair of hoger onderwijs vereist is, of een volledige equivalente schoolopleiding van secundair niveau, alsook de beroepsopleiding die eventueel als aanvulling op deze cyclus van postsecundair onderwijs vereist is; - en die aantoont dat de houder op de uitoefening van het betrokken beroep is voorbereid.

Alleszins mag de twee jaar beroepservaring niet worden geëist wanneer de opleidingstitel die de aanvrager houdt het resultaat is van een gereglementeerde opleiding, d.w.z. elke opleiding die specifiek op de uitoefening van vastgoedmakelaar gericht is en die uit een studiecyclus bestaat die eventueel met een beroepsopleiding, een beroepsstage of praktijkervaring wordt aangevuld, waarvan de structuur en het niveau in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen van de betrokken lidstaat vastgesteld worden of het voorwerp vormen van een controle of erkenning van een daartoe aangewezen autoriteit. »

Art. 2.Een artikel 5bis wordt toegevoegd aan hetzelfde besluit luidende : «

Art. 5bis.De onderdanen van een andere lidstaat zijn gemachtigd om tijdelijk en occasioneel de activiteit van vastgoedmakelaar uit te oefenen zonder de voorwaarden van artikel 5, § 1er, 1. e) te moeten vervullen, indien zij op wettige wijze zijn gevestigd in een lidstaat om er hetzelfde beroep uit te oefenen.

Als het beroep van vastgoedmakelaar niet gereglementeerd is in deze lidstaat, moeten zij dit gedurende ten minste twee jaar tijdens de tien jaar die hun vrije dienstverrichting voorafgaan hebben uitgeoefend. Het tijdelijke en occasioneel karakter van de dienstverrichting wordt geval per geval geapprecieerd door de Uitvoerende Kamer, inzonderheid in functie van de duur, de frequentie, de periodiciteit en de continuïteit. »

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «

Art. 6.De inschrijving op het tableau van de titularissen is afhankelijk van volgende voorwaarden : 1° het op voldoende wijze doorlopen van een stage, in het kantoor van de stagemeester, die gelijkwaardig moet zijn aan 200 dagen beroepspraktijk in de hoedanigheid van zelfstandige, gepresteerd tijdens een periode van tenminste twaalf maanden en hoogstens zesendertig maanden;2° de bijscholing georganiseerd of erkend door het Instituut te hebben gevolgd;3° en geslaagd zijn in een praktische bekwaamheidstest georganiseerd of erkend door het Instituut. De houders van een opleidingstitel opgenomen in artikel 5, § 1er, 1°, e) zijn vrijgesteld van stage. Alleszins mag de Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars hun, naargelang hun keuze, hetzij een aanpassingsstage van ten hoogste drie jaar opleggen, hetzij hun een proeve van bekwaamheid laten afleggen, in één van de volgende gevallen : - wanneer de duur van de opleiding geviseerd door artikel 5, § 1, 1°, e) twee jaar niet overschrijdt; - wanneer hun gevolgde opleiding betrekking heeft op vakken die wezenlijk verschillen van die welke worden bestreken door de in België vereiste opleidingstitel, te weten vakgebieden waarvan de kennis van essentieel belang is voor de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar en waarvoor de door de aanvrager ontvangen opleiding belangrijke verschillen vertoont.

De nadere regels voor de stage en de beoordeling worden vastgelegd in het stagereglement van het Instituut; de stagiair wordt ingeschreven op de lijst der stagiairs, die wordt bijgehouden door de Uitvoerende Kamer. De voorschriften betreffende de proeve van bekwaamheid, de opstelling van de lijst van de leerstof en het statuut van de aanvrager die zich daarop wil voorbereiden, zijn vastgelegd in het stagereglement van het Instituut.

Indien overwogen wordt om van de aanvrager te verlangen dat deze een aanpassingsstage volbrengt of proeve van bekwaamheid aflegt, wordt er eerst nagaan of de kennis die de aanvrager tijdens zijn beroepservaring als vastgoedmakelaar in een lidstaat of derde land heeft verworven, van dien aard is, dat het wezenlijk verschil in de opleiding daardoor geheel of gedeeltelijk wordt ondervangen. »

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2008 maar is niet van toepassing op stagiairs die zijn ingeschreven vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 5.Onze Minister bevoegd voor Middenstand is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

^