Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2007
gepubliceerd op 07 juni 2007

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2007022759
pub.
07/06/2007
prom.
17/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/17/2007022759/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MEI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, inzonderheid op artikel 45, § 1, ingevoegd bij de wet van 16 juli 1974;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, inzonderheid op de artikelen 1, § 2 en 5, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2005;

Gelet op het gezamenlijk advies van de Nationale Arbeidsraad en van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, gegeven op 21 september 2006;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten, gegeven op 14 februari 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 22 maart 2007;

Gelet op het advies 42.655/1 van de Raad van State, gegeven op 19 april 2007, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Werk en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2005, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het vierde en het vijfde lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Vanaf het jaar 2007 is deze coëfficiënt vastgesteld op 1,02 »;2° tussen het zesde en het zevende lid wordt het volgende lid ingevoegd : « Indien de begindatum van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2000 en 31 december 2001, wordt de coëfficiënt vanaf 1 september 2007 vastgesteld op 1,02 »;3° het zevende lid wordt vervangen als volgt : « Voor de toepassing van de leden 4 tot en met 8 wordt de coëfficiënt telkens toegepast op het reeds met de vorige coëfficiënt vermenigvuldigd bedrag ».

Art. 2.In artikel 5 van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2005, worden tussen het zevende en het achtste lid de volgende leden ingevoegd : « Indien de begindatum van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 2000 en 31 december 2001, wordt de coëfficiënt vanaf 1 september 2007 vastgesteld op 1,02.

Indien de begindatum van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge de beroepsziekte is vastgesteld ten laatste op 31 december 1986, wordt deze coëfficiënt vanaf 1 september 2007 vastgesteld op 1,02.

Indien de begindatum van de arbeidsongeschiktheid ten gevolge de beroepsziekte is vastgesteld tussen 1 januari 1987 en 31 december 1992, wordt deze coëfficiënt vanaf 1 september 2008 vastgesteld op 1,02. ».

Art. 3.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5bis ingevoegd, luidende : «

Art. 5bis.Het bedrag van de vergoeding betreffende een arbeidsongeschiktheid, bedoeld in de artikelen 1 en 5, waarvan de duur 6 jaar bedraagt ten laatste op 31 december van een bepaald jaar, wordt verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 vanaf 1 september van het daaropvolgende jaar. ».

Art. 4.In hetzelfde besluit wordt een artikel 5ter ingevoegd, luidende : «

Art. 5ter.Het bedrag van de vergoeding betreffende een arbeidsongeschiktheid, bedoeld in het artikel 5, waarvan de duur 15 jaar bedraagt ten laatste op 31 december van een bepaald jaar, wordt verhoogd met een coëfficiënt van 1,02 vanaf 1 september van het daaropvolgende jaar. ».

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007 met uitzondering van : 1° artikel 2, in zoverre het een artikel 5, tiende lid invoegt, dat in werking treedt op 1 september 2008;2° artikel 3 dat in werking treedt op 1 september 2008;3° artikel 4 dat in werking treedt op 1 september 2009.

Art. 6.Onze minister bevoegd voor Sociale Zaken en Onze minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 mei 2007.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, R. DEMOTTE

^