Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 juni 2007

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007007128 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad van oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type wet prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding type wet prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007009522 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 mei 2007, is machtiging verleend aan, De heer ****, **** **** ****, geboren te **** op 15 november 195(...) Mevr. ****, ****-**** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007009532 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 mei 2007 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de heer ****, ****-****, geboren te ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007002088 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 20 december 2006 werd aan Mevr. Melikchah, Arlette, ambtenaar in de vakklasse A3 met de titel van adviseur bij van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit ha Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007002089 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 11 oktober 2006 werd aan de heer Latour, Luc, ambtenaar in de vakklasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn functie Hij mag zijn pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van zijn ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007002120 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt de heer Jan DOMBRECHT, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - ongewijzigde titel bevorderd bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organi Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Isabelle TEGENBOS, attaché - klasse A1, do(...) type koninklijk besluit prom. 23/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007003281 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009521 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende oprichting van de Commissie voor de filmkeuring type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007009565 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bij koninklijk besluit van 17 mei 2007 wordt een vierde en laatste bijkomend mandaat van assistent in het Franse taalkader van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie vo Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de openbaarmaking van de beslissingen van de Europese Commissie bedoeld in artikel 144 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007011223 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 22 augustus 2006 wordt aan de heer Albert Plevoets, adviseur-generaal bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 juni 2007, eervol ontslag uit zijn func De heer Plevoets wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur-generaal eershalve te voeren. type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende vaststelling van toelaatbare diensten van de secretaris van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 25/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van toelaatbare diensten van de adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 9 april 2007 wordt aan de heer Benoît Le Van Nhuong ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 april 200 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022694 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt Mevr. Olbrechts, Liliane Elisabeth, attaché A3 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 november 2007, eervol on Mevr. Olbrechts, Liliane Elisabeth, is ertoe gerechtigd, met ingang van 1 november 2007, haar aansp(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022695 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt de heer Walravens, Karl, met ingang van 1 februari 2007, op het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van geaggregeerd werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de St(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022699 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt Mevr. Broeks, Hilde, attaché A2, met ingang van 1 februari 2007, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot adviseur A3 bij de F(...) Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt de heer Naulaers, Patrick, attaché A2, met ingan(...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022714 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022715 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022759 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974, waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022780 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35, § 2, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022790 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 26/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022792 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022806 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022869 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Intrekking besluit Bij koninklijk besluit van 26 april 2007, wordt het koninklijk besluit van 7 maart 2007 waarbij de heer Geert Dewulf, adviseur bij het Ministerie van Defensie, met ingang van 1 januari 2007, via de vrijwillige mobilitei(...) type koninklijk besluit prom. 17/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de software voorgesteld door de firma CEVI die gebruikt wordt voor zowel de gedeeltelijke als algemene stemopneming, voor de verdeling van de zetels en voor de aanwijzing van de verkozenen, zowel op het niveau van het kanton als op het niveau van de kieskring, de provincie of het college, voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007 type ministerieel besluit prom. 05/06/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende erkenning van de software PGM 2, voorgesteld door de firma NV Stesud en die gebruikt wordt voor zowel de gedeeltelijke als algemene stemopneming, voor de verdeling van de zetels en voor de aanwijzing van de verkozenen, zowel op het niveau van het kanton als op het niveau van de kieskring, de provincie of het college, voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 10 juni 2007 type ministerieel besluit prom. 24/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007003280 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007011279 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Delcrederedienst. - Personeelsformatie Bij ministerieel besluit van 26 april 2007, werd de beslissing van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst van 12 december 2006 tot vaststelling van de personeelsformatie, goedgekeu type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007011290 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2007-0018-A Bij ministerieel besluit van 14 mei 2007 wordt een individuele vergunning aan de NV SPE toegekend voor de installatie van twee eenheden voor de productie van el type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2007-0017-A Bij ministerieel besluit van 16 mei 2007 wordt een individuele vergunning aan de NV ELECTRABEL toegekend voor de bouw van een eenheid voor de productie van ele type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EP-2007-0020-A Bij ministerieel besluit van 16 mei 2007 wordt een individuele vergunning aan de NV ELECTRABEL toegekend voor de bouw van een installatie voor de productie van type ministerieel besluit prom. 24/11/2006 pub. 07/06/2007 numac 2007012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel tot tuchtstraf op te maken type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer type ministerieel besluit prom. 23/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007022646 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022693 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 25 april 2007 wordt de heer Giloteau, Pascal, attaché A1, met ingang van 1 april 2007, op het Frans taalkader, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse tot adviseur A3 « diensthoofd Begroting en Re Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201734 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de prioritaire zones als autonome saneringsgebieden en van de planning van het onderzoek naar die zones type ministerieel besluit prom. 29/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201830 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk wordt toegelaten in een gedeelte van de beek Muno dat door bossen onder bosregeling stroomt type ministerieel besluit prom. 08/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201831 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de reductie van de rentetoelagen voor landbouwsteunaanvragen waarover in 2006 is beslist

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007009561 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State. - Schorsing Bij arrest nr. 170.882 van 7 mei 2007 van de Raad van State wordt de tenuitvoerlegging geschorst van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 waarbij aan de heer Ryckaert, Ch., op zijn verzoek ontslag verleend is uit

arrest

type arrest prom. 19/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007012211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof te Antwerpen Bij beschikking van 30 mei 2007 werd de heer Jozef De Neef, raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om, vanaf 1 ju

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007201728 bron ministerie van de franse gemeenschap Academische Raad van de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2007, wordt de heer Jacques HEBERT, hoogleraar aan de « Faculté universita

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007201803 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 16 december 1988 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van toelagen aan deze diensten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/05/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 44bis : richtlijnen betreffende het interventiekorps

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007018096 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Adrianus Godrie, Paula Hoppenbrauwers, Christof Godrie, Tim Godrie en Nico Godrie, allen Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 183.060/X-13.274. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007018095 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Marc Van Poucke, Erwina D'Hoore en Bart De Taeye, allen woonplaats kiezend bij Mr. Thomas Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 183.029/X-13.273. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007018101 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Mevr. Margaritha Thans heeft de Raad van State verzocht om de schorsing van de beslissing Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 183.219/XIII-4548. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007201776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Koningsstraat 180, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de 1. artikel 1 van het koninklijk besluit van 4 november 1974 tot oprichting van het Aanvullend Parit(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 13 april 2007 wordt de vergunning tot het ex De in artikel 1 bedoelde vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten van : - (...)

erratum

type erratum prom. 12/01/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007002096 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. - Erratum type erratum prom. 13/12/2005 pub. 07/06/2007 numac 2007011280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde beheerscontract gesloten tussen DE POST en de Staat. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007201797 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige polyvalente chauffeurs « metingen » (niveau D) voor het Agentschap Infrastructuur Vlaamse Overheid (ANV07008). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. MARTENS(...) 2. VAN KEER, PATRICK, 9255 BUGGENHOUT. 3. DE COSTER, MARC, 1702 DILBEEK. 4. GYS, RENAAT, 2370(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007201828 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige artsen (m/v) (niveau A) voor de FOD Justitie (ANG07011). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. TODTS, STEFAAN, 2018 A(...) 2. VINCENT, ANTOON, 9000 GENT.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Arbeidsraad. - Benoeming adjunct-secretaris Bij koninklijk besluit van 25 april 2007, wordt de heer Steelant, Jan, met ingang van 1 juli 2007, benoemd in de hoedanigheid van adjunct-secretaris van de Nationale Arbeidsraad. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2005 wordt de heer Werner Jacobs vast benoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, in de vakrichting « Informatie- en communicatietechnologie » bij de Federale Overheidsdienst Bij koninklijk besluit van 8 februari 2006 wordt de heer Sébastien Colmant vast benoemd in de k(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007015078 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 21 april 2007 werden met ingang van 1 februari 2007 tot rijksambtenaar benoemd, in het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel van attaché, met ranginneming op 1 feb - Mevr. Saskia Bruynooghe; - Mevr. Liesbeth Loddewykx; - Mevr. Anke Van Lancker; - de heer(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022350 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming bij mobiliteit Bij koninklijk besluit van 7 maart 2007 wordt de heer Dewulf, Geert, adviseur bij het Ministerie van Defensie, met ingang van 1 januari 2007, via de vrijwillige mobiliteit, op het Nederlands taalkader, in dezelfde (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022679 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt de heer Roels, Stefan, met ingang van 1 februari 2007, op het Nederlands taalkader, bevorderd tot de graad van geaggregeerd werkleider bij de Wetenschappelijke Instelling van de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022677 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 april 2007 wordt Mevr. Goris, Nesya, met ingang van 1 maart 2007, op het Nederlands taalkader, voor een eerste mandaat van twee jaar, benoemd tot de graad van attaché bij de Wetenschappelijke Ins(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007022696 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 april 2007 wordt Mevr. Chartier, Virginie, met ingang van 24 oktober 2006, in vast dienstverband benoemd tot attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu Aan betrokkene wordt, met ingang van 1 maart 2005, de vakrichting « menselijke en dierlijke gezondh(...)

document

type document prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007000536 bron raad van state Algemene diensten Ingevolge de opeenvolgende benoemingen tot Voorzitter en Kamervoorzitter van de Raad van State is momenteel is één betrekking van Nederlandstalig staatsraad te begeven bij de Raad van State. De kandidaten moeten ten volle ze 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de R(...) type document prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007018087 bron studiebeurzen Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van de Provincie Namen Schooljaar 2007-2008 De Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van de Provincie Namen, Place Saint-Aubain, 2 te 5000 Namen, brengt de belanghebbenden te - Stichting Odon Charles Drie beurzen van 273 euros voor de universitaire studiën, alsmede voor (...) type document prom. -- pub. 07/06/2007 numac 2007201314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de houtnijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 11 april 2007, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staat worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de houtnijverheid : als vertegenwoordiger(...)
^