Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 juni 2018
gepubliceerd op 26 juni 2018

Koninklijk besluit houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018012862
pub.
26/06/2018
prom.
17/06/2018
ELI
eli/besluit/2018/06/17/2018012862/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JUNI 2018. - Koninklijk besluit houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, artikel 6, § 5, vervangen bij de wet van 8 december 2013;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Federale Pensioendienst, gegeven op 6 juni 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën gegeven op 29 mei 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 31 mei 2018 ;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type wet prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake landbouw sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse gezien de hoogdringendheid die gemotiveerd wordt door het feit dat de verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen ingaat vanaf 1 juli 2018. Om te verzekeren dat de wettelijke basis voor deze verhoging tijdig voorzien is, dient dit koninklijk besluit zo snel mogelijk in werking te treden;

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de verhoging van de Inkomensgarantie voor Ouderen ingaat vanaf 1 juli 2018. Om te verzekeren dat de wettelijke basis voor deze verhoging tijdig voorzien is, dient dit koninklijk besluit zo snel mogelijk in werking te treden; Gelet op het advies nr. 63.689/1 van de Raad van State, gegeven op 12 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Pensioenen en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag van 6.312,80 euro bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen sluiten tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wordt op 1 juli 2018 vervangen door het bedrag van 6.389,72 euro.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

Art. 3.De minister bevoegd voor Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 juni 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen, D. BACQUELAINE

^