Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 juni 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012650 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012945 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 mei 2014 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018012992 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan "les éleveurs namurois du cheval de trait " type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 05/07/2018 numac 2018012993 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de vzw "Festival des Plantes Comestibles" type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 25/07/2018 numac 2018013010 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 03/07/2018 numac 2018040219 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit inzake erkenning van bijkomende deskundigen van een erkend laboratorium dat kan worden belast met een bloedanalyse tot bepaling van het alcoholgehalte
^