Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012845 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig Bij koninklijk besluit van 15 juni 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012514 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2288 van 4 mei 2018, wordt de kolonel ****. **** op pensioen gesteld op 1 november 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012513 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2287 van 4 mei 2018, wordt kapitein vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2018. type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012650 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012732 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2314 van 4 juni 2018, wordt de luitenant-kolonel van het vliegwezen ****. **** op pensioen gesteld op 1 februari 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012733 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2312 van 29 mei 2018, wordt de majoor ****. **** op pensioen gesteld op 1 december 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012734 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2311 van 29 mei 2018, wordt luitenant-kolonel stafbrevethouder G. Mariën definitief op pensioen gesteld op 1 juni 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012737 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2306 van 29 mei 2018, wordt ****-ter-zee S. **** op zijn aanvraag en met zijn graad **** in de categorie van de **** **** verdere bevordering neemt hij **** als luitenant-ter-zee op 26 december 2013. (...) type koninklijk besluit prom. 22/10/2017 pub. 26/06/2018 numac 2018012820 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/03/1992 pub. 26/06/2018 numac 2018012821 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen van nutriënten en van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012841 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018 wordt mevrouw Stéphanie ETIENNE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 17/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012881 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018031202 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van een hoofdofficier Bij koninklijk besluit ****. 2271 van 30 april 2018: Wordt de **** militair administrateur ****. ****, op 4 juni 2018, voor de duur van de opdracht aangesteld in de graad van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018031219 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** **** koninklijk besluit ****. 2291 van 16 mei 2018: Worden de kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, van wie de namen volgen, op 1 juni 2018 aangesteld: **** **** **** ****., **** ****., **** ****., **** ****., **** S., **** ****., **** S., **** ****., S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018031237 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Pensionering Bij koninklijk besluit nr. 2289 van 4 mei 2018, wordt luitenant S. Jusseret tijdelijk op pensioen gesteld voor een maximum duur van één jaar op 1 mei 2018.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012651 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende uitvoering van de artikelen 12 en 13 van het koninklijk besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria type ministerieel besluit prom. 14/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012726 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het **** zoals bedoeld in artikel 101, &****; 2, 5° van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 05/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012813 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de evaluatiecommissie van de mandaathouers van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 05/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van mandaathouders van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 22/10/2017 pub. 26/06/2018 numac 2018012818 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 betreffende het uniform van het personeel van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018203063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 26 april 2018 wordt "Abalone TT Belgium SA" voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap. type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018203064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Werkgelegenheid Bij ministerieel besluit van 27 februari 2018 wordt "Start People SAS" voor onbeperkte duur erkend als uitzendbureau in de Duitstalige Gemeenschap.

decreet

type decreet prom. 08/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012775 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 februari 2018 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de oprichting van de Stichting Zoniënwoud type decreet prom. 08/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012874 bron vlaamse overheid Decreet houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (1) type decreet prom. 08/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018040141 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", wat betreft de beginselen van deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012620 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap naar Agentschap Plantentuin Meise voor het begrotingsjaar 2018 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012747 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject `Moervaartvallei' type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012749 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de retributies voor de toelating van de rassen tot de rassenlijsten, voor de registratie van rassen van teeltmateriaal van fruitgewassen in het rassenregister, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012772 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer de beheersdienst van het Kasteel-Domein van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs met betrekking tot de wijze waarop sommige bevoegdheden van de inspectie worden uitgevoerd en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeterplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018031265 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verlenen van instemming met de afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen' en houdende delegatie van de planningsbevoegdheid voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Kievit fase II- wijziging' aan de stad Antwerpen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/04/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018011807 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 26/05/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgische grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan voetbal

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012875 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0021: Triple Living NV en Immobel Urban Living NV / Urban Living Belgium NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure.

document

type document prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018203308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van deskundigen directiesecretariaat (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectie-nummer : ANG18064 Deze selectie werd afgesloten op 14/06/2018(...) Er zijn 7 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018203309 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs Lokale Controle Eenheden (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18053 Deze selectie werd afge(...) Er zijn 13 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018203333 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbehandelaars (niveau C), voor alle Federale Departementen. - Selectienummer : AFG18117 Solliciteren kan tot 9 juli 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018203338 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratieve ondersteuners (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG17331 Deze selectie werd afgesloten op 23/05/2018. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018203340 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid : Adjunct-informatieveiligheidsconsulent (m/v/x) (BFG18085) Er zijn geen laureaten. Deze (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012568 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2303 van 23 mei 2018, wordt de heer Eric Pétré, aalmoezenier van tweede klasse van de katholieke eredienst, tot aalmoezenier van eerste klasse benoemd op 1 juni 2018. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012738 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 2308 van 29 mei 2018: Landmacht Wordt onderluitenant ****. **** op 28 juni 2018 benoemd in de graad van Marine **** vaandrigs-ter-zee **** ****., **** **** ****. en **** ****. op 28 juni 2018 benoem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018031236 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 2296 van 16 mei 2018, is de volgende wijziging doorgevoerd aan het koninklijk besluit nr. 2256 van 25 maart 2018: In de Nederlandstalige tekst van de aanhef betreffende de b Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018031247 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2304 van 23 mei 2018, wordt de heer Robrecht Boone, aalmoezenier van tweede klasse van de katholieke eredienst, tot aalmoezenier van eerste klasse benoemd op 1 april 2018.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012860 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bekendmaking van vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaten voor 13 betrekkingen van adviseur-generaal te begeven door bevordering naar de hogere klasse Het gebruik van de mannelijke vorm in deze oproep tot kandidaten is gemeenslachtig. De betre(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 26/06/2018 numac 2018012861 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bekendmaking van vacante betrekkingen. - Oproep tot kandidaten voor 22 betrekkingen van adviseur te begeven door bevordering naar de hogere klasse Het gebruik van de mannelijke vorm in deze oproep tot kandidaten is gemeenslachtig. De Min(...) Deze betrekkingen zullen worden begeven door interne bevordering naar de hogere klasse. De betre(...)

document

type document prom. 15/04/2018 pub. 26/06/2018 numac 2018012773 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^