Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2018
gepubliceerd op 12 september 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de sociale programmatie 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018203369
pub.
12/09/2018
prom.
17/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende het administratief statuut en bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende het administratief statuut en bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de sociale programmatie 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars Collectieve arbeids overeenkomst van 21 december 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/12/2017 pub. 09/01/2018 numac 2017014415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Reglement houdende het administratief statuut en bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven sluiten Sociale programmatie 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 2 maart 2018 onder het nummer 144845/CO/140.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers behorend tot de subsector van het geregeld vervoer, die behoort tot het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars en die geregeld vervoer uitvoert voor rekening van de Société Régionale Wallonne des Transports (SRWT), alsook op de leden van hun rijdend personeel toegewezen aan de uitvoering van dit geregeld vervoer en op wie het uurloon van toepassing op de leden van het rijdend personeel van de bedrijven die geregeld vervoer voor rekening van de SRWT verzekeren, van toepassing is. § 2. Onder "leden van het rijdend personeel" wordt verstaan : de vrouwelijke en mannelijke leden van het personeel behorend tot de categorie van het rijdend personeel. HOOFDSTUK II. - Loonsverhoging

Art. 2.Vanaf 1 november 2017 worden de uurlonen van het rijdend personeel dat geregeld vervoer verricht voor rekening van de SRWT-TEC verhoogd met 1,1 pct..

Art. 3.§ 1. Om de retroactiviteit van deze verhoging voor de periode van 1 januari 2017 tot 31 oktober 2017 te verzekeren, wordt een éénmalige bruto premie van 246 EUR betaald met het loon van december 2017. § 2. Deze premie wordt toegekend aan het rijdend personeel in dienst op 1 juli 2017 rekening houdend met de volgende modaliteiten : - toekenning pro rata het gemiddeld arbeidsregime tijdens de periode van 1 januari 2017 tot 31 oktober 2017; - toekenning pro rata het aantal maanden tewerkstelling voor het rijdend personeel in dienst getreden tijdens de periode van 1 januari 2017 tot 31 oktober 2017; - toekenning pro rata het aantal maanden tewerkstelling voor het rijdend personeel waarvan het contract een einde nam tijdens de periode van 1 januari 2017 tot 31 oktober 2017; - toekenning pro rata het aantal gewerkte maanden voor het rijdend personeel dat arbeidsongeschikt was wegens ziekte tijdens de periode van 1 januari 2017 tot 31 oktober 2017. § 3. Voor de berekening van de premie pro rata het aantal maanden tewerkstelling of het aantal gewerkte maanden, telt een effectieve arbeidsprestatie van minstens 10 dagen voor een volledige maand tewerkstelling. De vakantiedagen, de feestdagen, het moederschapsverlof en de dagen arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval worden gelijkgesteld met dagen arbeidsprestatie. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Art. 4.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 november 2017 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. § 2. Elk der ondertekenende partijen kan er niettemin een einde aan maken mits betekening van een opzeg van 3 maanden gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^