Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/09/2015 pub. 12/09/2018 numac 2016015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 184 inzake de veiligheid en de gezondheid in de landbouw, aangenomen door de Conferentie tijdens haar 89e zitting, Genève, 21 juni 2001 (1)(2) type wet prom. 10/06/2014 pub. 12/09/2018 numac 2016015137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 187 inzake het promotioneel kader voor de veiligheid en gezondheid op het werk, aangenomen te Genève op 15 juni 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 95e zitting (2) type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/09/2018 numac 2016015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te Genève op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 100e zitting (2) type wet prom. 22/05/2014 pub. 12/09/2018 numac 2018012142 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 170 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de veiligheid bij het gebruik van chemische producten op het werk, aangenomen te Genève op 25 juni 1990 (2) type wet prom. 15/03/2017 pub. 12/09/2018 numac 2018012744 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 172 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen, aangenomen te Genève op 25 juni 1991 type wet prom. 05/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013546 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiële instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen type wet prom. 30/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031810 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013287 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van artikel 53 van de wet van 11 maart 2018 met betrekking tot de financiering van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten EN met betrekking tot de uitbetaling van de subsidies aan de aangewezen Ethische Comités type koninklijk besluit prom. 11/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 26/09/1991 pub. 12/09/2018 numac 2018013657 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031792 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018031832 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018040636 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, eerste lid, 2°, g) van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting, betreffende het statuut van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie aan het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2017 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars, betreffende de sociale programmatie 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2017 aan het rijdend personeel van de autocarondernemingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2000 houdende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Fonds Sociale Maribel voor de instellingen en diensten behorend tot de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die ressorteren onder het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2017 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van bijzondere vormen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203458 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de financiering van het "Fonds voor bestaanszekerheid P2P Taxi+" in de sector van de taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203467 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de toepasselijkheid van de nieuwe arbeidsregelingen op arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203561 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 april 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "FONDS TWEEDE PIJLER TAXI+" en tot vaststelling van zijn statuten (1) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden, betreffende de uitbetaling van een gedeelte van het loon van hand tot hand van de werknemers behorende tot het rijdend personeel die in dienst zijn of treden van ondernemingen behorend tot de subsector voor het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018203663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2018 betreffende de koppeling van de lonen en van de aanvullende vergoedingen die onderhevig zijn aan de indexering, aan het rekenkundig gemiddelde van het gezondheidsindexcijfer in de subsector voor verhuisondernemingen, de meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018204109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet in uitvoering van het protocolakkoord

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013397 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het kiesmateriaal voor de telbureaus type ministerieel besluit prom. 22/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018013414 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 116 houdende erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/09/2018 numac 2018031836 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van Procontrol vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 29 augustus 2018 wordt de vereniging zonder winstoogmerk PROCONTROL, gevestigd te 4041 VOTTEM, rue du Fond des Fourches 41, met type ministerieel besluit prom. 31/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018040640 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van oktober 2018 type ministerieel besluit prom. 31/08/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018204582 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2017 waarbij de modaliteiten worden bepaald van de uitvoering in de kleuterscholen en lagere scholen van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 2017 betreffende de uitvoering van het Europees programma bestemd voor de basisscholen overeenkomstig artikel 23 van Verordening nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/17, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad

arrest

type arrest prom. -- pub. 12/09/2018 numac 2018203597 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2018 van 5 juli 2018 Rolnummer 6661 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 24 november 2016 houdende wijziging van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhoudi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 12/09/2018 numac 2018203849 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 92/2018 van 19 juli 2018 Rolnummers 6451, 6455 en 6470 In zake : de beroepen tot vernietiging : - van de artikelen 2, 4, 5 en 6 van de wet van 2 december 2015 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffe - van artikel 3 van de wet van 14 december 2015 tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet(...) type arrest prom. -- pub. 12/09/2018 numac 2018203854 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6881 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, in Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 12/09/2018 numac 2018204270 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 110/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6887 In zake : de vordering tot schorsing van de wet van 7 februari 2018 houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen, ingesteld door Antoine Buedts. Het Grondwettel samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Moerman,(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018040644 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende erkenning en subsidiëring van opdrachthouders Consulentenwerking type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 12/09/2018 numac 2018040653 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/09/2018 numac 2018013689 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap GAMBLING MANAGEMENT heeft de niet Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 225.209/XI-22.072. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2018 numac 2018204643 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een werkend lid Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt - wordt aan de heer SWERTS Jan, eervol ontslag verleend uit zijn mandaat van werkend lid van het Be(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/09/2018 numac 2018204642 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt beke - wordt aan mevrouw BLOEM Evelien, eervol ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend li(...)
^