Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 januari 2018
gepubliceerd op 12 februari 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, afgesloten op 20 december 2016 binnen de Nationale Arbeidsraad, die de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad aanpast met betrekking tot de instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017205266
pub.
12/02/2018
prom.
16/01/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

16 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, afgesloten op 20 december 2016 binnen de Nationale Arbeidsraad, die de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad aanpast met betrekking tot de instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, afgesloten op 20 december 2016 binnen de Nationale Arbeidsraad, die de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad aanpast met betrekking tot de instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2017 Uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, afgesloten op 20 december 2016 binnen de Nationale Arbeidsraad, die de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 van de Nationale Arbeidsraad aanpast met betrekking tot de instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (Overeenkomst geregistreerd op 2 augustus 2017 onder het nummer 140783/CO/314)

Art. 3.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de ondernemingen die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314).

Met "werknemers" wordt bedoeld : het arbeiders- en bediendepersoneel, zowel mannen als vrouwen.

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, afgesloten op 27 juni 2012 binnen de Nationale Arbeidsraad, met betrekking tot de instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, afgesloten op 20 december 2016 binnen de Nationale Arbeidsraad ( koninklijk besluit van 5 maart 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017201090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen sluiten - Belgisch Staatsblad van 20 maart 2017). Ze wijzigt eveneens de collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op 23 april 2013 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, afgesloten op 27 juni 2012 binnen de Nationale Arbeidsraad, met betrekking tot de instelling van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen (referentie : 114983/CO/314). Ze is eveneens een aanvulling aan de artikelen 4, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 2007 (referentie : 83845/CO/314) houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling, de bepaling van de classificatie en de eraan verbonden loon- en arbeidsvoorwaarden.

Commentaar : in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter dient het tijdskrediet met motief te zijn.

Art. 5.In uitvoering van artikel 4, § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, hebben de werknemers bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst recht op een voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering van maximaal 51 maanden : a) om voor hun kind te zorgen tot de leeftijd van 8 jaar;in geval van adoptie kan de schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties aanvangen vanaf de inschrijving in het bevolkings- of het vreemdelingenregister van de gemeente waar de werknemer zijn woonplaats heeft.

Deze periode moet worden genomen per minimumperiode van drie maanden wanneer het gaat om een voltijds tijdskrediet of om een halftijdse loopbaanvermindering en per minimumperiode van zes maanden wanneer het gaat om een 1/5de loopbaanvermindering. De periode waarvoor de schorsing of vermindering van de arbeidsprestaties werd gevraagd of de periode van verlenging moet aanvangen vóór het tijdstip waarop het kind acht jaar wordt. De werknemer verstrekt aan de werkgever, uiterlijk op het ogenblik waarop de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties aanvangt, het (de) document(en) dat (die) het bewijs is (zijn) van de gebeurtenis die het recht opent; b) voor het verlenen van palliatieve verzorging, zoals gedefinieerd in artikel 100bis, § 2 van de herstel wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten. Deze periode moet worden genomen per minimumperiode van één maand en kan, per patiënt, worden verlengd met een maand. De werknemer verstrekt aan de werkgever, uiterlijk op het ogenblik waarop de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties aanvangt, een attest van de behandelende geneesheer van de persoon die palliatieve zorgen nodig heeft, waaruit blijkt dat de werknemer heeft verklaard bereid te zijn om deze palliatieve zorgen te geven, zonder dat de identiteit van de patiënt erop vermeld staat. Als de werknemer gebruik wenst te maken van de verlenging van de periode met één maand, moet hij opnieuw hetzelfde attest aan de werkgever bezorgen; c) voor het verlenen van bijstand of verzorging aan een zwaar ziek gezins- of familielid zoals gedefinieerd in de artikelen 3 en 4 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/1998 pub. 08/09/1998 numac 1998012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid sluiten tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid. Deze periode kan enkel worden genomen per minimumperiode van één maand en per maximumperiode van drie maanden. De werknemer verstrekt aan de werkgever, uiterlijk op het ogenblik waarop de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties aanvangt, een attest van de behandelende geneesheer van het zwaar ziek gezins- of familielid, waaruit blijkt dat de werknemer verklaard heeft dat hij bereid is om de zwaar zieke persoon bijstand te verlenen of te verzorgen en waarop de behandelende geneesheer aanduidt of de zorgbehoefte daadwerkelijk een voltijdse, halftijdse of 1/5de onderbreking of loopbaanvermindering behoeft, naast de eventuele professionele ondersteuning waarop het gezins- of familielid kan rekenen.

Art. 6.In uitvoering van artikel 4, § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, aangepast door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van de Nationale Arbeidsraad, hebben de werknemers bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst recht op een voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering van maximaal 36 maanden om een opleiding te volgen.

Deze periode moet worden genomen per minimumperiode van drie maanden wanneer het gaat om een voltijds tijdskrediet of om een halftijdse loopbaanvermindering en per minimumperiode van zes maanden wanneer het gaat om een 1/5de loopbaanvermindering.

De werknemer verstrekt aan de werkgever uiterlijk op het ogenblik waarop de schorsing of de vermindering van de arbeidsprestaties ingaan, het bewijs dat hij zijn arbeidsprestaties schorst of vermindert : - om een door de gemeenschappen of de sector erkende opleiding te volgen die minstens 360 uren of 27 studiepunten per jaar, of 120 uren of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van drie maanden telt; - om onderwijs te volgen verstrekt in een centrum voor basiseducatie of een opleiding gericht op het behalen van een diploma of getuigschrift van secundair onderwijs, waarbij de grens wordt vastgesteld op 300 uren per jaar of 100 uren per schooltrimester of per ononderbroken periode van drie maanden.

De gemeenschap of de opleidingsinstelling bevestigt op het bewijs dat de werknemer geldig is ingeschreven voor een opleiding met deze tijdsduur of omvang. Binnen de 20 kalenderdagen na elk kwartaal moet de werknemer bij de werkgever een attest indienen dat het bewijs levert van regelmatige aanwezigheid bij de opleiding in dat kwartaal.

De dagen schoolvakantie in de loop van of aansluitend op een periode van opleiding worden gelijkgesteld met regelmatige aanwezigheid bij een opleiding. Regelmatige aanwezigheid betekent dat de werknemer niet meer dan één tiende van de duur van de opleiding in dat kwartaal ongewettigd afwezig mag zijn.

Art. 7.Het recht van 36 en 51 maanden wordt niet proportioneel verrekend bij het opnemen van een deeltijdse formule.

Art. 8.In uitvoering van artikel 8, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, afgesloten op 27 juni 2012 binnen de Nationale Arbeidsraad, hebben de voltijdse werknemers vanaf de leeftijd van 50 jaar, zonder maximale duurtijd, het recht om hun arbeidsprestaties met 1/5de te verminderen op voorwaarde dat zij voldoen aan één van volgende voorwaarden : - dat zij, vroeger, een zwaar beroep hebben uitgeoefend, zoals gedefinieerd in vermelde collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103, gedurende ten minste 5 jaar in de loop van de 10 voorafgaande jaren of gedurende ten minste 7 jaar in de loop van de 15 voorafgaande jaren; - dat zij een beroepsloopbaan hebben uitgeoefend van ten minste 28 jaar.

Deze periode moet genomen worden per periode van minimum 6 maanden.

Art. 9.De huidige collectieve arbeidsovereenkomst neemt een aanvang op 1 april 2017 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Zij kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een vooropzeg van zes maanden, betekend bij aangetekend schrijven, gericht tot de voorzitter van het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 16 januari 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^