Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 16 februari 2023
gepubliceerd op 23 maart 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008 tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2023030457
pub.
23/03/2023
prom.
16/02/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen sluiten tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 oktober 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015154 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten tot vaststelling van de regels en de procedure tot toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden, artikel 2 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen sluiten tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen;

Overwegende het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Overwegende het koninklijk besluit van 24 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de evaluatie in het federaal openbaar ambt;

Overwegende het koninklijk besluit van 25 oktober 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt sluiten betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt;

Gelet op het verzoek van de minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op het advies van de Eerste Minister, gegeven op 28 maart 2022;

Gelet op het advies van de inspectie van financiën, gegeven op 12 mei 2022;

Gelet op het advies 72.622/4 van de Raad van State, gegeven op 19 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen sluiten tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen wordt een tweede lid ingevoegd dat als volgt luidt: "Dat reglement is niet van toepassing op de ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen".

Art. 2.In hetzelfde koninklijk besluit wordt bijlage B vervangen door bijlage 1, gevoegd bij dit besluit".

Art. 3.In hetzelfde koninklijk besluit wordt bijlage C vervangen door bijlage 2, gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Art. 5.De minister bevoegd voor Buitenlandse zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 februari 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB

BIJLAGE 1 Bijlage 1 bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen sluiten tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen BIJLAGE B - reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan management- en staffuncties in de federale openbare besturen

Titel

na 6 jaar mandaat

6 jaar na het 1ste ereteken

6 jaar na het tweede ereteken

Voorzitter van het Directiecomité

Commandeur Kroon

Grootofficier Leopold II

Grootofficier Leopold

Management- en staffuncties -1

Commandeur Leopold II

Commandeur Leopold

Grootofficier Kroon

Management- en staffuncties -2

Officier Leopold

Commandeur Kroon

Grootofficier Leopold II

Management- en staffuncties -3

Officier Kroon

Commandeur Leopold II

Commandeur Leopolds


De 6 jaar hebben betrekking op ononderbroken mandaatjaren.

Als het gaat om verschillende mandaten, verwijst de toegekende onderscheiding naar het laatst uitgeoefende mandaat.

In geval van vervroegd vertrek vóór het einde van het mandaat of in het geval van een mandaat met een kortere duurtijd, kan de persoon een onderscheiding krijgen die onmiddellijk lager is in de gecombineerde hiërarchie van de Nationale Orden, op voorwaarde echter dat hij of zij de functie gedurende minstens 4 jaar heeft uitgeoefend (en geen negatieve evaluatie heeft gekregen).

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen sluiten tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB

Bijlage 2 Bijlage 2 bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen sluiten tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen BIJLAGE C - GELIJKSTELLING AAN HET REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN IN DE NATIONALE ORDEN AAN STATUTAIRE AMBTENAREN VAN DE FEDERALE OPENBARE BESTUREN 1. Deze gelijkstelling is van toepassing op de statutaire ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken (hierna "de statutaire ambtenaren" genoemd). De statutaire ambtenaren die bekleed zijn met een bijzondere graad bekomen de eervolle onderscheiding die overeenstemt met de rang in de hiërarchie in dewelke zij zich bevinden. 2. In de onderhavige gelijkstelling wordt de minimumleeftijd voor de opname in de Nationale Orden vastgesteld op 40 jaar.3. Een tijdspanne van 10 jaar geldt tussen twee onderscheidingen in de Nationale Orden ten gunste van eenzelfde persoon, behalve wanneer het gaat om eretekens die verleend worden voor oorlogsfeiten. Die termijn kan, zo nodig, ingekort worden, zonder evenwel te kunnen teruggebracht worden tot minder dan 5 jaar, wanneer de vorige onderscheiding later verleend werd dan op de minimumleeftijd die in die leeftijdsklasse voorzien is. 4. In elke leeftijdsklasse, van 40 tot 50, van 50 tot 60 en van 60 tot 65 jaar, mag niemand meer dan eenmaal onderscheiden worden, onverminderd de uitzondering die in het eerste lid van voorgaand artikel voorzien is.5. De statutaire ambtenaren van niveau A moeten beschikken over 10 jaar dienstanciënniteit en 2 jaar klasseanciënniteit om aanspraak te kunnen maken op de voorziene onderscheiding. Bovendien is voor het toekennen van de laatste in de tabel voorkomende onderscheiding aan de statutaire ambtenaren van niveau A, een niveauanciënniteit vereist van 25 jaar. Wanneer die anciënniteit niet bereikt zou zijn, kan een lagere onderscheiding van een graad in de gezamenlijke rangorde van de drie Orden toegekend worden.

De statutaire ambtenaren van niveaus B en C moeten beschikken over 10 jaar dienstanciënniteit en 2 jaar graadanciënniteit om aanspraak te kunnen maken op de voorziene onderscheiding. 6. De statutaire ambtenaren van de niveaus D en 4 (uitdovend) moeten minstens 20 jaar dienstanciënniteit tellen om aanspraak te kunnen maken op de eerste onderscheiding.7. Er wordt, voor de toepassing van dit reglement, geen rekening gehouden met de tijdelijke waarneming van functies die tot een hoger hiërarchische rang behoren dan de rang van het werkelijk beklede ambt.8. Aan de statutaire ambtenaren mogen in geen andere hoedanigheid eretekens in de Nationale Orden verleend worden.Er wordt enkel uitzondering gemaakt wat betreft: 1° eretekens wegens oorlogsfeiten;2° reserveofficieren, die mogen kiezen tussen het administratief reglement en het militair reglement;deze keuze is bindend voor heel de duur van de inschrijving der betrokkenen in het reservekader van het Leger. 9. De toekenning van een onderscheiding door een ander Minister dan de Minister tot wiens administratie de statutair ambtenaar behoort, is onderworpen aan de voorafgaande instemming van deze laatste. Van deze regel wordt slechts afgeweken ingeval een belanghebbende zich, in oorlogstijd, eventueel bij het Leger bevindt. 10. Niet-statutaire ambtenaren worden niet onderscheiden.Nadat zij benoemd zijn kunnen zij worden onderscheiden zodra zij beschikken over de vereiste dienst-, graad- en klasseanciënniteit zoals voorzien in artikelen 4 en 5 van dit reglement. 11. De tijd die gedurende de administratieve loopbaan onder de wapenen doorgebracht wordt, wordt er niet van afgetrokken.12. Indien iemand in toepassing van artikel 7, § 1, van de wet van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden ten minste het ereteken bezit dat voor zijn toestand is voorzien, wordt hem geen ereteken verleend.Van deze regel wordt slechts afgeweken indien het gaat om eretekens verworven voor oorlogsfeiten, in dit geval mag de betrokken persoon de onderscheiding ontvangen die, in de algemene hiërarchie der Orden, onmiddellijk hoger is dan die welke hem (haar) werd toegekend, iedere eventualiteit buiten dit geval geeft aanleiding tot toepassing van artikel 18 van dit reglement. 13. De toekenning van een eindevaluatie "te verbeteren" geeft aanleiding tot een verlenging van de termijn met één jaar voor het bekomen van een eervolle onderscheiding in de Nationale Orden. De toekenning van een eindevaluatie "onvoldoende" geeft aanleiding tot een verlenging van de termijn met twee jaar voor het bekomen van een eervolle onderscheiding in de Nationale Orden.

Deze termijnen vangen aan op de datum waarop de eindvermelding uitwerking heeft. In deze gevallen vindt de toekenning van een eervolle onderscheiding plaats bij de beweging die volgt op de afloop van deze termijnen, op voorwaarde dat de eerstvolgende eindvermelding van betrokkene "uitzonderlijk" of "voldoet aan de verwachtingen" is 14. Elke verlening vindt plaats bij gelegenheid van de promotie die het ogenblik voorafgaat waarop de betrokken persoon werkelijk aan de voorwaarden zou voldoen om gedecoreerd te worden, tenzij betrokkene is onderworpen aan artikelen 13 of 17 van dit reglement.15. Geen enkele termijn is vereist tussen de toekenning van een onderscheiding in de Nationale Orden en de verlening van een ereteken van een andere aard.16. De perioden tijdens dewelke de statutair ambtenaar in dienstactiviteit of disponibiliteit wegens ziekte is, worden in aanmerking genomen voor het toekennen van een eervolle onderscheiding in de Nationale Orden. De perioden tijdens dewelke de statutair ambtenaar in non-activiteit is worden uitgesloten voor het toekennen van een eervolle onderscheiding in de Nationale Orden. 17a. Tuchtstraffen uitgesproken tot en met 31 augustus 2016: Vertragingen van de hieronder aangeduide duur, volgen uit de navolgende tuchtstraffen, uitgesproken tot en met 31 augustus 2016: ? terechtwijzing 6 maanden ? blaam 9 maanden ? inhouding van wedde 12 maanden ? verplaatsing bij tuchtmaatregel 18 maanden ? tuchtschorsing 24 maanden ? lagere inschaling 36 maanden ? terugzetting 36 maanden Deze termijnen nemen een aanvang op de dag dat de straf uitgesproken wordt. In die gevallen gebeurt de toekenning van een onderscheiding tijdens de eerstvolgende beweging na de bovenvermelde termijn. 17b. Tuchtstraffen uitgesproken met ingang van 1 september 2016: Vertragingen van de hieronder aangeduide duur, volgen uit de navolgende tuchtstraffen, uitgesproken met ingang van 1 september 2016: ? terechtwijzing 9 maanden ? inhouding van wedde 12 maanden ? verplaatsing bij tuchtmaatregel 18 maanden Deze termijnen nemen een aanvang op de dag dat de straf uitgesproken wordt. In die gevallen gebeurt de toekenning van een onderscheiding tijdens de eerstvolgende beweging na de bovenvermelde termijn. 18. Elke afwijking van dit reglement dient het voorwerp uit te maken van de procedure voorzien in artikelen 6 en 13 van de wet van 1 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden sluiten betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale Orden. Vroegere schaal

Niveau

Klasse/Graad

Titel

Weddeschaal

Tussen 40 en 50 jaar

Tussen 50 en 60 jaar

Tussen 60 en 65 jaar

16

A

A5

Adviseur-generaal

A51-53 NA51-54

Commandeur Leopold II

Commandeur Leopold

Grootofficier Kroon

15

A

A4

Adviseur-generaal

A41-43 NA41-44

Officier Leopold

Commandeur Kroon

Grootofficier Leopold II

13

A

A3

Adviseur

A31-33 NA31-35

Officier Kroon

Commandeur Leopold II

Commandeur Leopold

10

A

A2 en A1

Attaché

A31-33 A21-23 NA21-25 A11-12 NA11-16

Ridder Leopold

Officier Kroon

Commandeur Leopold II

28

B

Administratief deskundige Technisch deskundige Financieel deskundige ICT- deskundige

BA1-3 en B1-5 BT1-3 en B1-5 BF1-3 en B1-5 BI1-3 en NBI1-5

Ridder Kroon

Ridder Leopold

Officier Leopold II

22

C

Bestuurschef (in uitdoving) Administratief assistent Technisch assistent

22B en CA3 CA1-3 en C1-5

Ridder Leopold II

Ridder Kroon

Ridder Leopold

32-30

D

Administratief medewerker Technisch medewerker

DA1-4 en NDA1-5 DT2-5 en NDT1-6

Gouden Palmen der Kroon

Ridder Leopold II

42

4***

(administratief personeel)*** (Geschoold arbeider)***

(vroegere schalen rang 42)***

Gouden Medaille Leopold II

Gouden Palmen der Kroon

40

4***

(Arbeider)***

(vroegere schalen rang 40)***

Zilveren Medaille Leopold II

Gouden Medaille der Kroon


*** statuut in uitdoving, toe te kennen aan de vroegere "niveau 4" die niet geslaagd zijn voor de opleiding "bedrijfstheater" Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 16 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 januari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2008 pub. 22/02/2008 numac 2008015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen sluiten tot goedkeuring van verscheidene reglementen en gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan ambtenaren en bedienden van de federale openbare besturen.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Buitenlandse Zaken, H. LAHBIB

^