Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 oktober 2017
gepubliceerd op 23 november 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2017014090
pub.
23/11/2017
prom.
15/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/15/2017014090/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 5, gewijzigd bij de wetten van 21 december 2007 en 24 juli 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op de adviezen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, gegeven op 22 maart 2016 en 21 februari 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 januari 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 6 maart 2017;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid van 13 december 2016;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies nr. 61.865/1/V van de Raad van State, gegeven op 14 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 13 februari 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/02/2006 pub. 27/02/2006 numac 2006022172 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In de 1ste paragraaf worden de woorden "achtendertig euro en vier cent" vervangen door de woorden "vijfenveertig euro en vijftig eurocent";2° in paragraaf 2 worden de woorden "tweeëntwintig euro en tweeënzestig cent" vervangen door de woorden "zevenentwintig euro en vijf eurocent";3° in paragraaf 3 worden de woorden "zestien euro en vijfenveertig cent" vervangen door de woorden "negentien euro en achtenzestig eurocent".

Art. 2.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 5.Iedere natuurlijke of rechtspersoon die officiële controles op schadelijke organismen aanvraagt als bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1993 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen sluiten, evenals de controle en de uitreiking van het plantenpaspoort voor de zaaizaden, hernomen in bijlage V, deel A, rubrieken I en II, van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005022636 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022637 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende normen inzake verontreinigende gasvormige en deeltjesemissies van inwendige verbrandingsmotoren voor mobiele niet voor de weg bestemde machines en tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen voor materieel voor gebruik buitenshuis, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1993 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen type koninklijk besluit prom. 10/08/2005 pub. 17/08/2005 numac 2005002086 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de loopbaan van niveau D van het Rijkspersoneel en houdende diverse bepalingen betreffende de competentiemetingen en de gecertificeerde opleidingen sluiten, is de retributie verschuldigd zoals vastgelegd in artikel 3, paragraaf 1 van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen."

Art. 3.Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : "

Art. 6.Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de uitreiking van een fytosanitair certificaat aanvraagt, is voor de in artikel 2, 2°, bedoelde controles de retributies verschuldigd zoals vastgelegd in bijlage 1, II., van het koninklijk besluit van 10 november 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 21/11/2005 numac 2005022820 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 10/11/2005 pub. 07/06/2018 numac 2018012204 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten houdende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen."

Art. 4.De minister onder wiens bevoegdheid de veiligheid van de voedselketen valt, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. DUCARME

^