Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 19 oktober 2017

Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw DOYEN Isabelle tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertege(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2017205545
pub.
19/10/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Beheerscomité voor de beroepsziekten. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 23/11/2017 numac 2017014090 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 februari 2006 houdende vaststelling van de retributies betreffende de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 23/10/2017 numac 2017205568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 20/11/2017 numac 2017013841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2017 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie bij grootschalige noodsituaties en risicodragende manifestaties en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 30/10/2017 numac 2017013826 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2017 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, lid 16 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 08/12/2017 numac 2017031584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning voor het jaar 2017 van een toelage aan het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties en tot regeling van de voorwaarden tot toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 15/10/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017031392 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven sluiten dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op haar verzoek aan mevrouw PANNEELS Anne eervol ontslag verleend uit haar mandaat van lid van het beheerscomité voor de beroepsziekten van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

Bij hetzelfde besluit wordt mevrouw DOYEN Isabelle tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwoordigster van de representatieve organisaties van de werknemers ter vervanging van mevrouw PANNEELS Anne, wiens mandaat zij zal voltooien.

^