Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 15 juli 2013
gepubliceerd op 01 augustus 2013

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2009 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie
numac
2013011383
pub.
01/08/2013
prom.
15/07/2013
ELI
eli/besluit/2013/07/15/2013011383/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2009 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, ondertekend te Brussel op 30 mei 2005;

Gelet op de wet van 10 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022521 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie sluiten houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, ondertekend te Brussel op 30 mei 2005;

Gelet op de wet van 16 februari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2012 pub. 01/03/2012 numac 2012003074 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 april 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 10 mei 2012;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de procedure voor de uitbetaling van de financiële middelen in het kader van het samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie voor het jaar 2009 veel vertraging heeft opgelopen door de langdurige periode van lopende regeringszaken in 2007 en 2010, dat de financiële middelen zo vlug mogelijk aan de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap moeten worden uitbetaald gelet op de engagementen die de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap reeds genomen hebben, dat om deze uitbetaling te verzekeren, onderhavig besluit dringend moet worden genomen;

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, belast met Maatschappelijke Integratie en onze Staatssecretaris van Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder : 1° het samenwerkingsakkoord : het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, ondertekend te Brussel op 30 mei 2005 en goedgekeurd door de wet van 10 mei 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/05/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022521 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie sluiten;2° de Staatssecretaris : de federale Staatssecretaris bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding;3° het overlegcomité : het interministerieel overlegcomité sociale economie zoals opgericht bij artikel 5 van het voormeld samenwerkingsakkoord;4° de administratie : de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie;5° de betrokken overheid : elk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap. HOOFDSTUK II. - Toewijzing en verdeling van de financiële middelen

Art. 2.§ 1. Het krediet van 15.854.242,00 EUR wordt ingeschreven in de begroting van de RVA voor het jaar 2012 voor de cofinanciering van gezamenlijke inspanningen die moeten geleverd worden met de betrokken overheden in het jaar 2009. 55,7 % van deze middelen worden ter beschikking gesteld voor gezamenlijke initiatieven met het Vlaams Gewest en worden gestort op de rekening van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 33 % van deze middelen worden ter beschikking gesteld voor gezamenlijke initiatieven met het Waals Gewest en worden gestort op de rekening van het Ministerie van het Waalse Gewest, 10 % van deze middelen worden ter beschikking gesteld voor gezamenlijke initiatieven met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en worden gestort op de rekening van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 1,3 % van deze middelen worden ter beschikking gesteld voor gezamenlijke initiatieven met de Duitstalige Gemeenschap en worden gestort op de rekening van de Duitstalige Gemeenschap. § 2. De middelen zoals verdeeld in § 1 worden in een eenmalige storting aan de betrokken overheden overgemaakt, na ondertekening van een afzonderlijke overeenkomst tussen de Staatssecretaris en de betrokken overheid. In de overeenkomst worden de modaliteiten en de toewijzing van de bedragen geregeld en de gezamenlijke inspanningen van de betrokken overheden en de Federale Staat omschreven. § 3. De middelen kunnen maar overgemaakt worden na voorlegging van een evaluatierapport, een activiteitenrapport en een overzicht van de ingezette middelen aan de administratie. Daarbij zal de administratie beoordelen of de uitgaven tijdens het begrotingsjaar 2009 voldoende verantwoord zijn. § 4. De betrokken overheid verbindt zich ertoe een jaarverslag in te dienen bij het overlegcomité, waarbij gecontroleerd wordt of de middelen door de betrokken overheid in overeenstemming met de overeenkomst die tussen de partijen werd gesloten, werden vastgelegd.

Het verslag moet op een omstandige manier voor elk initiatief de tot stand gebrachte realisaties toelichten alsook de graad waarin de vastgelegde doelstellingen werden bereikt en de resultaten die dankzij de uitwerking van het initiatief werden behaald. Het verslag geeft eveneens de evolutie weer met betrekking tot de doelstellingen inzake tewerkstellingscreatie.

Het verslag moet uitdrukkelijk aantonen dat de financiële middelen werden besteed in overeenstemming met de overeenkomst die tussen de partijen werd gesloten. Enkel die vastleggingen die betrekking hebben op de periode tussen 1 januari 2009 en 31 december 2009 zullen in rekening worden gebracht. § 5. Na ontvangst van een betaalopdracht vanwege de administratie zal de RVA overgaan tot de in § 2 bedoelde eenmalige storting. HOOFDSTUK IV. - Eindbepalingen

Art. 3.Onze staatssecretaris bevoegd voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 15 juli 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie Mevr. A. TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Maatschappelijke integratie, Mevr. M DE BLOCK

^