Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009348 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009349 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013009358 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013 is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonend(...) type wet prom. 18/06/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013011382 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet houdende instemming met het addendum van 4 oktober 2012 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie, bekrachtigd door de wet van 10 mei 2006 type wet prom. 14/04/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 38/1, § 2, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot wijziging van artikel 19bis, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 30/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204390 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009321 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013009382 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, me(...) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013011367 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013011383 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels voor de verdeling en de toewijzing van de financiële middelen en voor de controle daarop voor het jaar 2009 in het kader van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013018342 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Tüv Nord Integra BVBA - Staties G-005 « Gids autocontrolesysteem consumptie-ijsindustrie »; G-011 « Gids voor de invoering van e(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013018344 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de « Autocontrolegids voor de brood- en banketbakkerij » gedateerd op 18 juni 2013 werd op 15 juli 2013 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingspli Belgische Confederatie B.B.C.I VZW Louis Mettewielaan 83/42, 1080 Brussel Tel.: 02-469 20 00,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013018343 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de « Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem voor de detailhandel in voedingswaren » gedateerd op 8 mei 2013 werd op 20 juni 2013 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 Comeos E. Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 Brussel Tel.: 02-788 05 00, Fax: 02-788 05 01 E-mai(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013015186 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 wordt Mevr. Sabrina HEYVAERT, attaché, met ingang van 1 april 2013, benoemd tot de graad van adviseur op het Nederlandse taalkader. Bij koninklijk Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 wordt de heer Filip DESPRETS, attaché, met ingang van 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013015187 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 wordt Mevr. Ann DE RIDDER, adviseur, met ingang van 1 april 2013, benoemd tot de graad van adviseur-generaal op het Nederlandse taalkader. Bij kon Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 wordt de heer Filip DAVID, adviseur, met ingang van 1 a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013015188 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 wordt Mevr. Sabine CAPART, attaché, met ingang van 1 november 2012, benoemd tot de graad van attaché op het Franse taalkader. Bij koninklijk (...) Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013 wordt Mevr. Caroline GOSSELAIN, attaché, met ingang van(...) type koninklijk besluit prom. 17/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022394 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijlagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 44ter van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de profylactische behandeling in geval van niet-professionele blootstelling aan het human immunodeficiency virus of van professionele blootstelling die niet ten laste wordt genomen door de arbeidsongevallenverzekering, noch door het Fonds voor beroepsziekten, noch door een andere verzekering in België of in het buitenland

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013024277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « reproductieve geneeskunde » type ministerieel besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 08/05/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid ingevolge de herwaardering van de wedden door het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende de integratie in het niveau A van de titularissen van een bijzondere graad van het niveau 1 bij de Federale Overheidsdienst Financiën en de Pensioendienst voor de Overheidssector. - Vernietiging door de Raad van State

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013203158 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 70/2013 van 22 mei 2013 Rolnummers 5304, 5305, 5306, 5307, 5310 en 5311 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013203159 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2013 van 22 mei 2013 Rolnummers 5391, 5392, 5393, 5394, 5396 en 5397 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 24 oktober 2011 « tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de va Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013203175 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2013 van 22 mei 2013 Rolnummer 5405 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 9 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters M. Bossuyt en R. Henneuse, en de rechter(...) type arrest prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013203554 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2013 van 22 mei 2013 Rolnummer : 5295 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 36 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, gesteld door de Raad van State. Het Grondwettel samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt, en de rechters A. Alen, J.-P. Snappe, J.(...)

decreet

type decreet prom. 29/03/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013035386 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft type decreet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204343 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204342 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, ondertekend in Phnom-Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204340 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 10/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204344 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap aan het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag betreffende maritieme arbeid, aangenomen in Genève op 23 februari 2006 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013035648 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/06/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013204207 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het algemeen welzijnswerk

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013000508 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 18 juli 2013 wordt de heer Vermoesen, Arnoud, identificatienummer 44-28520-82, benoemd in de functie van « Hoofdcommissaris van politie - Beleidsmedewerker » bij de lokale pol type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013003260 bron federale overheidsdienst financien Directiecomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2013, wordt de heer Patrick Tans benoemd tot lid van het dire Bij koninklijk besluit van 17 juli 2013, dat in werking treedt op 1 augustus 2013, wordt de heer He(...)

document

type document prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013011377 bron fedasil - federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers Projectoproep 2014 Inleiding Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers is een instelling van openbaar nut. Fedasil staat onder de voogdij van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Maatschappelijke Integratie. type document prom. -- pub. 01/08/2013 numac 2013018345 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 1 van de « Autocontrolegids voor de voedselveiligheid in de opvang van baby's en peuters » gedateerd op 29 mei 2013 werd op 20 juni 2013 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffend Kind & Gezin Tel : 078 150 100 Website: http://www.kindengezin.be ONE, Tel : 02-54(...)
^