Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 juli 2021
gepubliceerd op 13 september 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021042016
pub.
13/09/2021
prom.
14/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JULI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019 Functieclassificatie (Overeenkomst geregistreerdop 24 oktober 2019 onder het nummer 154786/CO/323) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en werknemers van de ondernemingen welke tot de bevoegdheid behoren van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden.

Voor de toepassing van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst moet worden verstaan onder "werknemers" : de bedienden, de arbeiders en de dienstboden, zowel mannen als vrouwen. HOOFDSTUK II. - Begrippenkader

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt verstaan onder : - FUWAS-IMMO : analytisch wegingssysteem ontwikkeld voor de vastgoedsector; - Functie : geheel van taken en verantwoordelijkheden dat aan een werknemer is opgedragen; - Referentiefuncties : voorbeeldfuncties die vaak voorkomen in de sector. Deze werden gedetailleerd beschreven en gewogen en dienen als meetpunt om de functies in elke onderneming mee te vergelijken en onder te brengen in de juiste functieklasse. HOOFDSTUK III. - Sectorale functieclassificatie

Art. 3.De referentiefuncties werden beschreven en gewogen volgens de FUWAS-IMMO functieclassificatie. De referentiefuncties werden ingedeeld in 7 functieklasses. Het resultaat is de sectorale functieclassificatie, zoals opgenomen in bijlage 1. HOOFDSTUK IV. - Toepassing van de functieclassificatie op ondernemingsvlak

Art. 4.§ 1. De werkgever zorgt voor de correcte indeling van elke functie die voorkomt in het kantoor of bedrijf. § 2. Alle concrete functies in het kantoor, bedrijf of entiteit worden in kaart gebracht. § 3. Voor elke functie wordt een functieomschrijving opgemaakt. Dit kan aan de hand van de functiefiche in bijlage 2. § 4. Elke functie wordt ingedeeld in een functieklasse. Daarvoor worden de functies vergeleken met de referentiefuncties (bijlage 3).

De vergelijking gebeurt op basis van de functie-inhoud, niet op basis van de functietitel. Hierbij moet naar het geheel van de functie gekeken worden.

De indeling per functie gebeurt als volgt : - De inhoud van de functie stemt overeen met de referentiefunctie, of wijkt slechts minimaal af : de functie wordt toegewezen aan de klasse van de referentiefunctie. - De inhoud van de functie wijkt in ernstige mate af van de referentiefunctie : er wordt vergeleken met andere referentiefuncties uit dezelfde, een lagere en een hogere klasse. Het resultaat van de vergelijking geldt als inschaling. Indien nodig wordt gebruik gemaakt van de functieniveaumatrix (zie bijlage 4). - De functie komt niet voor bij de referentiefuncties : er wordt ingedeeld op basis van de functieniveaumatrix.

Art. 5.§ 1. De werkgever informeert de medewerkers over de indeling van hun functie. Deze mededeling gebeurt bij de indiensttreding, bij de invoering van de classificatie (ten laatste op 1 januari 2020) of op het tijdstip dat de classificatie een wijziging ondergaat. De functie en de loonklasse moeten ook vermeld worden op de loonfiche. § 2. De invoering van de classificatie mag geen aanleiding geven tot herzieningen van classificaties op ondernemingsvlak die voordeliger zijn voor de werknemers en die eerder werden overeengekomen en opgesteld volgens andere normen. § 3. De syndicale afvaardiging wordt geïnformeerd over de functies en de indeling in functieklassen.

Art. 6.De nieuwe functieclassificatie wordt toegepast vanaf ten laatste 1 januari 2020. De inschaling van alle functies moet ten laatste op 31 december 2019 zijn afgerond. HOOFDSTUK V. - Beroepsprocedure

Art. 7.Intern beroep § 1. Een werknemer die niet akkoord is met de indeling van zijn functie, kan een nieuw onderhoud vragen aan de werkgever. Dit onderhoud moet plaatsvinden binnen de 30 dagen na het indienen van een schriftelijk beroepsformulier (zie bijlage 5). § 2. Er bestaat een mogelijkheid om daarbij een deskundige van het paritair sociaal fonds (SF 323) in te schakelen voor advies. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen zich bij de bespreking laten bijstaan door één syndicaal afgevaardigde en/of één vertegenwoordiger van de representatieve werkgevers- of werknemersorganisatie waarbij men aangesloten is. § 3. In geval van akkoord over de functieklasse tussen werkgever en werknemer wordt de interne beroepsprocedure stopgezet.

Art. 8.Extern beroep § 1. Indien er geen akkoord bereikt wordt via het intern beroep, kan de werknemer in hoger beroep gaan bij de sectorale beroepscommissie.

De werknemer moet het beroep schriftelijk kenbaar maken aan de werkgever. De werkgever beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf voormelde schriftelijke mededeling om het hoger beroep kenbaar te maken bij de sectorale beroepscommissie.

Het extern beroep gebeurt op basis van een dossier, bestaande uit : een goedgekeurde functiebeschrijving (of met opname van bemerkingen van de partij(en) indien er geen consensus is over de inhoud van de functiebeschrijving) en een gemotiveerde beroepsaanvraag (bijlage 5).

Indien de werkgever nalaat de commissie te informeren binnen de gestelde termijn, kan de werknemer zelf via een vakbond het beroep aanhangig maken bij de sectorale beroepscommissie.

Deze beroepsaanvragen moeten geadresseerd worden aan het secretariaat van de sectorale beroepscommissie : info@sf323.be of "Sociaal Fonds voor de vastgoedsector" Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent De werkgever en werknemer ontvangen een ontvangstmelding van hun beroepsaanvraag. § 2. De beroepscommissie onderzoekt de klacht op basis van het dossier. Binnen de 6 maanden nadat de klacht aanhangig werd gemaakt bij de sectorale beroepscommissie doet deze commissie een voor alle partijen bindende uitspraak. De betrokken werkgever en werknemer worden schriftelijk ingelicht over die uitspraak.

Indien de functie in een andere klasse wordt ingedeeld, geldt die andere indeling vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de schriftelijke indiening van de klacht, zoals voorzien in het interne beroep (artikel 7, § 1). § 3. De sectorale beroepscommissie is samengesteld uit : - maximaal 3 classificatiedeskundigen-werkgevers (met stemrecht); - maximaal 3 classificatiedeskundigen-werknemers (met stemrecht).

Het voorzitterschap (zonder stemrecht) wordt waargenomen door het sociaal fonds 323. HOOFDSTUK VI. - Onderhoudsprocedure

Art. 9.Het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de functiebeschrijvingen en de classificatieprocedure. Het paritair comité evalueert dit minstens éénmaal per jaar. HOOFDSTUK VII. - Lijst van bijlagen Bijlage 1 : functieclassificatie Bijlage 2 : functiefiche Bijlage 3 : referentiefuncties (22) Bijlage 4 : functieniveaumatrix Bijlage 5 : schriftelijk beroepsformulier Bijlage 6 : praktische handleiding HOOFDSTUK VIII. - Duur van de overeenkomst

Art. 10.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 27 juni 2019. Ze vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de beroepsindeling en lonen van 24 september 2007 (nr. 85213/CO/323, koninklijk besluit van 12 juni 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 12/08/2008 numac 2008012715 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 12/06/2008 pub. 03/09/2008 numac 2008012716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de omschrijving van de risicogroepen sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2008).

Ze werd afgesloten voor onbepaalde duur en kan door één der partijen worden opgezegd, mits een opzegtermijn van drie maand, bij aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden en aan de ondertekenende organisaties.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie Functieclassificatie

FUNCTIETITEL

KLASSE

Conciërge A (m/v)

1

Dienstbode schoonmaak (m/v)

Schoonmaker (m/v)


Dienstbode huishouden (m/v)

2

Onderhoudsmedewerker (m/v)


Administratief bediende (m/v)

3

Conciërge B (m/v)

Dienstbode opvang (m/v)


Bediende boekhouding (m/v)

4

Rekeningbeheerder (m/v)


Vastgoedbediende (m/v)

5


Bediende rentmeesterschap (m/v)

6

Boekhouder (m/v)

Facility manager (m/v)

Inkoper (m/v)

Verkoper (m/v)


Accountmanager bedrijfsvastgoed (m/v)

7

Accountmanager residentieel vastgoed (m/v)

Bediende syndicus (m/v)

Commercieel bediende overdrachtbemiddeling (m/v)

Juridisch adviseur (m/v)

Property manager (m/v)


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie Functiefiche

Functiebeschrijving

Functietitel :

Direct leidinggevende

Directe leidinggevende : Geeft zelf leiding aan : ... of is niet van toepassing.

Doel van de functie

Tracht in één zin het doel van de functie te omschrijven en de verwachte resultaten.

Resultaatsgebieden en werkopdrachten

Som de activiteiten op + kernachtige beschrijving !!! Beschrijf hier de belangrijkste taken !!! Beschrijf gedetailleerd : - De meest complexe opdrachten of taken op dagelijkse basis - In korte zinnen die voor iedereen begrijpelijk zijn - Probeer te beginnen met een actief werkwoord (bijvoorbeeld, beantwoorden, controleren, nakijken, enz.) Vermeld geen occasionele taken

Specifieke werkomstandigheden

Som de belastende en hinderende factoren op die in uw functie voorkomen (bijv. deelname aan verkeer, langdurig beeldschermwerk, tillen zware lasten, moeilijke houding, enz.).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 3 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie Referentiefuncties (22)

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 4 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie Functieniveaumatrix

Verantwoordelijkheid

Kennisniveau

Contacten

Klasse 1

Voert welomlijnde taken uit.

Heeft praktische kennis of ervaring met betrekking tot de concrete taken.

Corrigeert of lost eenvoudige, herkenbare problemen op volgens instructies of procedures.

Informeert op een begrijpbare manier, noteert boodschappen, registreert prestaties.

Klasse 2

Voert wederkerend takenpakket uit.

Heeft praktische kennis of ervaring met betrekking tot de concrete taken.

Lost minder eenvoudige problemen op en zoekt naar verbeteringen.

Informeert op een begrijpbare manier, noteert boodschappen of afspraken, registreert prestaties.

Klasse 3

Voert wederkerende administratieve of technische uitvoerende werkopdrachten uit.

Heeft praktische kennis of ervaring gericht op een bepaald administratief, technisch of begeleidend werkdomein.

Lost minder eenvoudige problemen op, zoekt naar verbeteringen.

Wisselt informatie uit, informeert, onthaalt en begeleidt, maakt wegwijs, maakt en verduidelijkt afspraken, maakt noties en korte verslagen op.

Klasse 4

Voert administratieve activiteiten uit ter ondersteuning van een bepaald technisch, commercieel, financieel of juridisch werkdomein.

Heeft algemene professionele kennis of ervaring in het werkdomein.

Lost minder eenvoudige problemen op o.b.v. analyse en zoekt naar verbeteringen.

Wisselt informatie uit over diverse aspecten.

Klasse 5

Voert autonoom voorbereidende en ondersteunende activiteiten uit in bepaald technisch/commercieel/ administratief/financieel/ juridisch werkdomein of vakgebied.

Lost minder eenvoudige problemen op waarbij oorzaken niet altijd concreet zijn; interpreteert, analysert en maakt keuzes.

Wisselt informatie uit over diverse aspecten, verduidelijkt afspraken of procedures ter ondersteuning van transacties e.d.

Klasse 6

Verricht activiteiten van organiserende, coördinerende, onderzoekende of adviserende aard uit op technisch, commercieel, financieel, juridisch, administratief vlak.

Heeft een degelijke professionele ervaring in een bepaald werk- of vakdomein en algemene kennis van aanverwante werk- of vakdomein.

Overlegt omtrent verschillende gezichtspunten, bemiddelt, beraadslaagt, adviseert, overweegt, stemt af met het oog op het bereiken van win-win of instemming in een courante context met één of enkele partijen.

Klasse 7

Verricht activiteiten van organiserende, coördinerende, onderzoekende of adviserende aard.

Is gespecialiseerd in diverse technische commerciële, financiële, juridische, administratieve werk- of vakdomeinen.

Is sterk gericht op het kanaliseren, bemiddelen en sturen met het oog op het bereiken van acceptatie, onderhandelen tot overeenkomst tussen diverse partijen in een moeilijke context.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE


Bijlage 5 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie Beroepsaanvraag Ik, ondergetekende, . . . . . (naam) . . . . . (bedrijf/functietitel) . . . . . (privé-adres) . . . . . (telefoon, mail) dien een aanvraag tot beroep in tegen het resultaat van mijn functieclassificatie voor de volgende reden (kruis hierna aan wat van toepassing is) : 0 Ik meen dat de afgesproken procedures niet werden gerespecteerd. (bv. voorbeeldfunctie(s) en/of classificatie werd(en) niet gecommuniceerd) 0 Ik betwist de positionering (= weging of indeling) van mijn functie in vergelijking met andere gelijkwaardige functies.

Neem het best volgende functiebeschrijvingen bij de hand : de referentiefunctie van de sector waaraan je toegewezen bent en je bedrijfsfunctie. Beschrijf hieronder de reden van je beroepsaanvraag.

Motivering van het beroep (wees duidelijk en volledig).

Bevestiging van ontvangst voor de werkgever Datum + handtekening Datum + handtekening van de aanvrager Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage 6 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie Praktische handleiding A. Inleiding Het Paritair Comité 323 voor de vastgoedsector heeft een akkoord gesloten om voor de sector een functieclassificatie uit te werken.

De oude classificatie dateerde van 2005 en was gebaseerd op een beroepsindeling opgedeeld in categorieën. Elke categorie omschreef in het algemeen de verantwoordelijkheden. Dit werd aangevuld met een aantal functietitels. Deze manier van werken is ondertussen voorbijgestreefd. Dus werd gekozen voor een eigentijdse aanpak.

De nieuwe classificatie legt de functies van de sector vast in klassen. Deze functies zijn referentiefuncties die uitgebreid werden omschreven en vervolgens werden gewogen door er punten aan toe te kennen. Op die manier werden 22 functies ingedeeld in 7 klassen, zie bijlage 3. Na het toekennen van de functies in de functieklassen vonden onderhandelingen plaats tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden voor het bepalen van de minimumlonen van de functieklassen, door velen ook wel "barema's" genoemd. De functieclassificatie bepaalt dus op welk minimumloon een werknemer recht heeft voor het werk dat hij of zij doet. Op deze manier wordt het loon van de werknemer op een objectieve manier bepaald.

Deze handleiding maakt je wegwijs in de nieuwe sectorale classificatie waarbij een stappenplan voorzien is voor het correct inschalen van de concrete functies in jouw organisatie, kantoor of bedrijf. Het wordt dus mogelijk om op bedrijfsniveau de "intrinsieke waarde" van de concrete functie (uitgevoerd door de werknemer) te vergelijken met de referentiefunctie (uit de sectorale functieclassificatie). Dit functiewaarderingssysteem heet voor de vastgoedsector "FUWAS-IMMO", zie verder voor meer informatie.

De classificatie is tot stand gekomen in nauw overleg tussen de vakbondsorganisaties en de werkgeversorganisaties van het Paritair Comité 323. Bij moeilijkheden kan men beroep doen op classificatiedeskundigen van de werkgeversorganisaties of de vakbonden.

B. FUWAS-IMMO functieclassificatie Voor de nieuwe functieclassificatie is gekozen voor een classificatie op basis van een functiewegingsmethode (analytische methode). De aanpak hiertoe gebeurt stapsgewijs.

Eerst is een selectie gemaakt van de meest voorkomende functies uit de sector. Dit wil zeggen functies die goed herkenbaar, en dus representatief zijn voor de activiteiten van de vastgoedsector. Daarom worden deze functies dan ook "referentiefuncties" of voorbeeldfuncties genoemd. Er zijn in totaal 22 functies, zie bijlage 2. Je vindt ze hierna in de overzichtslijst.

1

Accountmanager bedrijfsvastgoed (m/v)

2

Accountmanager residentieel vastgoed (m/v)

3

Administratief bediende (m/v)

4

Bediende boekhouding (m/v)

5

Bediende rentmeesterschap (m/v)

6

Bediende syndicus (m/v)

7

Boekhouder (m/v)

8

Commercieel bediende overdrachtbemiddeling (m/v)

9

Conciërge A (m/v)

10

Conciërge B (m/v)

11

Dienstbode huishouden (m/v)

12

Dienstbode opvang (m/v)

13

Dienstbode schoonmaak (m/v)

14

Facility manager (m/v)

15

Inkoper (m/v)

16

Juridisch adviseur (m/v)

17

Onderhoudsmedewerker (m/v)

18

Property manager (m/v)

19

Rekeningbeheerder (m/v)

20

Schoonmaker (m/v)

21

Vastgoedbediende (m/v)

22

Verkoper (m/v)


Vervolgens zijn deze referentiefuncties beschreven aan de hand van de meest voorkomende kernopdrachten zodat de lezer een heldere kijk krijgt op de verantwoordelijkheden, het vereiste kennisniveau, de contacten en de specifieke werkomstandigheden.

Deze functiebeschrijvingen zijn tot stand gekomen op basis van een bevraging van de sector en van een grondige analyse van de meest voorkomende opdrachten. Deze nieuwe functiebeschrijvingen zijn ook goedgekeurd door zowel de vertegenwoordigers van de werkgevers als van de vakbonden.

Nadien zijn deze goedgekeurde voorbeeldfuncties gewogen aan de hand van de FUWAS-IMMO wegingsmethode, op maat gemaakt voor de sector (1).

Deze methode is analytisch en bestaat uit 4 wegingstabellen voor de volgende functiekenmerken : 1. Verantwoordelijkheid : gaat over de complexiteit van de functie op basis van de aard van de activiteiten en de impact ervan. 2. Kennis en ervaring : vereist om de functie uit te oefenen : dit is het kennisniveau of de diepgang van de kennis en ervaring in relatie tot de toepassing ervan in het werkdomein, afgetoetst aan de interventieruimte t.a.v. problematieken of uitdagingen. 3. Contacten : dit gaat over de inhoud van de communicatie en de relatiegebondenheid.Hierbij hoort ook het omkaderen van mensen of leiding geven. Vervolgens worden eveneens zowel mondelinge als schriftelijke communicatievereisten en talenkennis gewogen. 4. Specifieke werkomstandigheden : dit gaat over mentale en fysieke vereisten verbonden aan de uitoefening van de functie. Op basis van het puntentotaal van elke functie ontstaat een ordening van functies van laag tot hoog. Zo komt de functierangorde tot stand.

Tot slot worden de functies van een "gelijkwaardig puntenniveau" gegroepeerd in dezelfde klasse. Hieraan wordt dan aan elke functieklasse het loonbarema gekoppeld.

Een lange weg ! Met veel technische uitleg. Toch is dit belangrijk omdat zo de functieclassificatie op analytische wijze, stap per stap, wordt opgebouwd. En deze werkwijze biedt dan ook meer garanties op een correcte inschaling van concrete functies en bijgevolg de correcte verloning ervan. En daar draait het om, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Waartoe dient dit nu? De werkgever heeft nu vergelijkingsmateriaal in handen om de reële, concrete functies in het eigen vastgoedkantoor of bedrijf te vergelijken met dit referentiemateriaal.

Deze werkwijze heeft een dubbele functie : - enerzijds is het mogelijk om alle concrete functies correct toe te wijzen aan een looncategorie (functieklasse met loonbarema); - anderzijds heeft de werknemer de garantie dat dit op een objectieve wijze gebeurt. Bovendien krijgt de werknemer ook inzicht in de functieclassificatie en de loonbarema's. Hij of zij kan ook de voorbeeldfuncties en de functieclassificatie raadplegen.

We focussen ons op het concrete gebruik van de : 1. de referentiefuncties of voorbeeldfuncties 2.de functieclassificatie 3. de loonbarema's Hiermee gaan we aan de slag zodat u de "inschaling" of indeling kan maken van de concrete functies uit jouw onderneming of organisatie. C. Inschalingsprocedure Hoe wordt de sectorale functieclassificatie concreet toegepast in je onderneming of organisatie? 1. De werkgever is verantwoordelijk voor een correcte inschaling van de functies De werkgever draagt zorg voor de correcte indeling van elke functie die voorkomt in het kantoor of bedrijf.Dit betekent dat de functie-inhoud van elke medewerker wordt vergeleken met een voorbeeldfunctie uit de sectorale functieclassificatie. Zo wordt de betrokken functie ingeschaald in de classificatie en toegewezen aan het loonbarema dat hiermee overeenstemt. 2. Hoe gebeurt deze inschaling? De inschaling gebeurt op basis van een analyse in 6 stappen : 1.In kaart brengen van alle concrete functies in het kantoor of bedrijf. 2. Zorgen voor duidelijke en geaccepteerde beschrijvingen van de concrete functies.3. Kiezen van een voorbeeldfunctie die aansluit bij de concrete functie.4. Vergelijken van de functie-inhouden en indelen in de functieklasse.5. Gebruik maken van de functieniveaumatrix.6. Informeren van de medewerkers over de indeling van hun functie.3. Algemeen aandachtspunt De inschaling van de functie is gebaseerd op de functie-inhoud en niet op de prestaties of het competentieniveau van de werknemer die de functie uitoefent.Ook het diploma speelt geen rol. Als voorbeeld : als de conciërge een masterdiploma bezit, wordt deze niet op het niveau van master ingeschaald en verloond, maar op het niveau van de functieklasse van de conciërge.

Wij gaan hier verder op in. 4. Stappenplan voor het inschalen Stap 1 : Breng de concrete functies in het kantoor of bedrijf in kaart Het is belangrijk om eerst een lijst op te maken van de verschillende functies die alle medewerkers uitoefenen. Stap 2 : Zorg voor duidelijke en geaccepteerde beschrijvingen van de concrete functies Er moet eerst een functiebeschrijving worden opgemaakt voor elke medewerker. Zo krijgt men een klare kijk op de verantwoordelijkheden.

Bovendien voorkomt deze beschrijving dat er achteraf, bij de bekendmaking van de functieklasse, nog discussie ontstaat over de functie-inhoud en de verantwoordelijkheden.

Bespreek de inhoud van de functiebeschrijving met de betrokken werknemer(s) en leidinggevende(n) en zorg voor overeenstemming en goedkeuring van de functiebeschrijving. TIP : De eenvoudigst weg is dat de medewerker zelf een functiebeschrijving .opmaakt. Hiertoe vind je een handige invulfiche in bijlage 1. Nadat deze functiefiche is ingevuld, wordt deze gevalideerd door de werkgever.

Bij een nieuwe aanwerving kan een indeling gemaakt worden op basis van de functiebeschrijving van de vacature. Na een zestal maanden kan een functiebeschrijving opgemaakt worden door de werknemer zelf om na te gaan of dit overeenstemt met de realiteit. Ook bij het verkrijgen van een andere functie binnen dezelfde organisatie dient de nieuwe functie ingeschaald te worden. Als er een klare kijk is op de functies en de verantwoordelijkheden ervan, kan de volgende stap worden gezet.

Stappen 3 tot en met 6 worden per functie doorlopen, tot alle functies zijn ingeschaald.

Stap 3 : Kies een passende voorbeeldfunctie die aansluit bij de concrete functie Kies uit de lijst van de voorbeeldfuncties de voorbeeldfunctie die inhoudelijk het beste past of aansluit bij de concrete functie.

Let wel op dat dit gebeurt op basis van de functie-inhoud en niet op basis van de functietitel. TIP : Lees steeds aandachtig de functiebeschrijving van de voorbeeldfunctie. Laat je niet misleiden door een functietitel.

Bijvoorbeeld : de functie van "administratief bediende" kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het is belangrijk dat je kijkt naar de concrete invulling van de functie in jouw onderneming. Is de functie-inhoud dezelfde of zijn de verantwoordelijkheden op een hoger of lager niveau dan de voorbeeldfunctie? Staat de administratief bediende in voor het volledige administratief beheer of enkel voor onthaal en telefonische permanentie ? Hierover verder meer.

Stap 4 : Vergelijk de functie-inhouden Lees de voorbeeldfuncties grondig door en zoek naar de gelijkenissen tussen de voorbeeldfunctie en de concrete functie. Analyseer ook in hoeverre de toegewezen verantwoordelijkheden en de autonomie in overeenstemming zijn met de voorbeeldfunctie(s).

Het gaat hier over de interpretatie van het geheel van de functie en de verantwoordelijkheden en niet over een opsomming van alle details of taken.

Let wel ! De analyse en de interpretatie zijn gebaseerd op de functie (de stoel) en de bijhorende functiebeschrijving, niet op de prestaties of de competenties van de persoon die de functie uitoefent.

TIP : Hierna vind je een duidelijk stappenplan hoe de analyse uitgevoerd dient te worden.

Bij de vergelijking kunnen er zich de volgende situaties voordoen : - De inhoud van de concrete functie stemt volledig overeen met de voorbeeldfunctie : de beslissing is duidelijk. De functie kan toegewezen worden aan de klasse van de voorbeeldfunctie. - De inhoud van de concrete functie wijkt minimaal af van de voorbeeldfunctie : dit betekent dat in het algemeen de verantwoordelijkheden, het kennisniveau en de contacten in overéénstemming zijn met de voorbeeldfunctie. De beslissing is dan ook duidelijk : de functie kan worden toegewezen aan de klasse van de voorbeeldfunctie. - De inhoud van de concrete functie wijkt in ernstige mate af van de voorbeeldfunctie.

Het gaat hier om de situatie waarbij de "intrinsieke waarde" van de concrete functie sterk verschilt van de intrinsieke waarde van de voorbeeldfunctie. Hiermee wordt bedoeld dat de inhoud van de concrete functie van de werknemer op het vlak verantwoordelijkheden, contacten, kennis en ervaring beduidend "zwaarder" of "lichter" is dan de voorbeeldfunctie waarmee u wou vergelijken.

In dit geval moet de werkgever de intrinsieke waarde van de functie zoals uitgeoefend in de organisatie, bedrijf of onderneming vergelijken respectievelijk met een andere voorbeeldfunctie van dezelfde klasse, van een lagere klasse en van een hogere klasse. Het resultaat van deze vergelijking geldt als inschaling voor de afwijkende functie.

De mogelijkheid bestaat ook dat de concrete functie aansluit bij meerdere voorbeeldfuncties. Het resultaat van de inschaling kan dus hoger, lager of tussen de voorbeeldfuncties liggen. Om deze toewijzing te toetsen, kan gebruik gemaakt worden van de functie-indelingsmatrix (zoals beschreven in stap 5).

De concrete functie komt helemaal niet voor in de sectorale functieclassificatie. In dit geval dient gebruik gemaakt te worden van de functie-indelingsmatrix (zie verder in stap 5).

Het kan dat een goede vergelijking met één of meerdere referentiefuncties niet mogelijk is, of dat de groepen van de referentiefuncties ver uit elkaar liggen, of dat er zelfs geen enkele referentiefunctie voorkomt.

In zo'n geval kan de werkgever de intrinsieke waarde van de functie, zoals uitgeoefend in de onderneming, vergelijken met alle niveau-onderscheidende criteria die opgenomen zijn in de functieniveaumatrix, zie bijlage 4. Zoek hier de klasse die het best aansluit bij de functie op het vlak van verantwoordelijkheid, contacten, kennis en ervaring en schaal de functie zo in.

Indien men nog steeds niet tot een klasse komt via deze manier, kan men een advies vragen aan het "Sociaal Fonds voor de vastgoedsector" en de classificatiedeskundigen van de werkgeversorganisaties of vakbonden.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Stap 5 : gebruik van functirniveaumatrix De functieniveaumatrix is een hulpmiddel om de concrete functie in te delen in de sectorale classificatie. Op basis van de "niveau-indicatoren" probeert men de functie toe te wijzen aan een bepaalde klasse. Je vindt de functieniveaumatrix in bijlage 4.

Stap 6 : Informeer de medewerker over de indeling van zijn of haar functie Deel aan de medewerker mee in welke klasse de functie is ingedeeld en met welke voorbeeldfunctie(s) de concrete functie is vergeleken.

D. Beroepsprocedure Indien de betrokken medewerker niet akkoord gaat met de indeling van de functie, zoek dan samen naar een vergelijk. Indien dit niet mogelijk is, bestaat er een formele beroepsprocedure.

Een model van het beroepsformulier vind je in bijlage 5.

De formele beroepsprocedure verloopt als volgt : Fase A : intern beroep Ingeval geen akkoord tot stand kwam, kan de werknemer een nieuw onderhoud vragen met de werkgever. Dit onderhoud moet plaatsvinden op basis van een schriftelijk beroepsformulier (waarvan je een model in bijlage 5 vindt) binnen de 30 dagen na het indienen van de aanvraag op basis van een gemotiveerd dossier.

Er vindt een bespreking plaats tussen werkgever en werknemer. Er bestaat een mogelijkheid om daarbij de deskundige van het paritair sociaal fonds (SF323) in te schakelen voor advies. Zowel de werknemer als de werkgever kunnen zich bij de bespreking desgewenst laten bijstaan door één syndicaal afgevaardigde en/of één vertegenwoordiger van de representatieve werkgevers- of werknemersorganisatie waarbij men aangesloten is.

In geval van akkoord tussen werkgever en werknemer wordt de beroepsprocedure stopgezet.

Fase B : extern beroep Indien geen akkoord tot stand kwam tijdens fase A heeft de werknemer de mogelijkheid om via de werkgever in hoger beroep te gaan bij de sectorale beroepscommissie.

In dat geval moet de werknemer zijn beroep schriftelijk kenbaar maken aan de werkgever.

De werkgever beschikt over een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf voormelde schriftelijke mededeling om het hoger beroep kenbaar te maken bij de sectorale beroepscommissie.

Het dossier bestaat uit : een goedgekeurde functiebeschrijving (of met opname van bemerkingen van partij(en) indien er geen consensus is over de inhoud van de functiebeschrijving) en een gemotiveerde beroepsaanvraag (waarvan je een model in bijlage 5 vindt).

Indien de werkgever nalaat de commissie te informeren binnen de gestelde termijn, kan de werknemer zelf via een vakbond het beroep aanhangig maken bij de sectorale beroepscommissie. Deze beroepsaanvragen moeten geadresseerd worden aan het secretariaat van de sectorale beroepscommissie : Contacteren via : info@323fs.be of "Sociaal Fonds voor de vastgoedsector" Kortrijksesteenweg 1005 9000 Gent De werkgever en werknemer ontvangen een ontvangstmelding van hun beroepsaanvraag.

De beroepscommissie onderzoekt de klacht op basis van het dossier.

Binnen de 6 maanden nadat de klacht aanhangig werd gemaakt bij de sectorale beroepscommissie doet deze commissie een voor alle partijen bindende uitspraak.

De betrokken werkgever en werknemer worden schriftelijk ingelicht over die uitspraak. Indien de functie in een andere klasse wordt ingedeeld, geldt die andere indeling vanaf de eerste van de maand die volgt op de schriftelijke indiening van de klacht, zoals voorzien in fase A. Samenstelling sectorale beroepscommissie Samenstelling : - maximaal 3 classificatiedeskundigen-werkgevers (met stemrecht); - maximaal 3 classificatiedeskundigen-werknemers (met stemrecht) Het voorzitterschap (zonder stemrecht) wordt waargenomen door het sociaal fonds 323.

Deze commissie wordt samengeroepen op het moment dat beroepsdossiers aanhangig gemaakt worden door de werkgever- of werknemersvertegenwoordiging. Deze beroepscommissie onderzoekt het beroepsdossier en beslist unaniem over de definitieve indeling van de functie in een specifieke sectorklasse.

E. Onderhoudsprocedure Het paritair comité is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de functiebeschrijvingen, de classificatieprocedure en het updaten van deze handleiding. Het paritair comité evalueert dit minstens éénmaal per jaar, eventueel op basis van de ontvangen informatie.

Formele opdrachten daartoe worden overgemaakt aan de sectorale experten commissie die het uitgewerkte dossier terug bezorgt aan het paritair comité, dat de eindverantwoordelijke is.

Het paritair comité kan bij de agendering van het functieclassificatie thema aangevuld worden door de deskundigen van werkgevers- en werknemerszijde. De deskundigen zijn paritair vertegenwoordigd.

F. Verklarende woordenlijst Functieclassificatie : een functieclassificatie meet de functies in een sector of een bedrijf in punten volgens een mathematisch model dat rekening houdt met de moeilijkheidsgraad, de verantwoordelijkheid, de benodigde kennis en ervaring enzoverder. De functies worden dan volgens het aantal behaalde punten in functieklassen onderverdeeld.

FUWAS-IMMO : analytisch wegingssysteem ontwikkeld voor de vastgoedsector.

Analytisch : functies analyseren aan de hand van vooraf bepaalde functiekenmerken.

Wegingsmethode : methode van functiewaardering waarbij de functies voor de verschillende kenmerken een score op een schaal krijgen.

Functiegewicht : puntentotaal van een functie.

Functie : het geheel van taken en verantwoordelijkheden dat aan een werknemer is opgedragen.

Referentiefuncties : de voorbeeldfuncties die vaak voorkomen in de sector. Deze referentiefuncties werden gedetailleerd beschreven en nadien gewogen. Deze functies dienen als meetpunt om de functies in elke onderneming mee te vergelijken en onder te brengen in de juiste functieklasse. De lijst van deze referentiefunctie vind je in bijlage 2.

Concrete functie : de functie zoals die in een bepaalde onderneming is vastgesteld na overleg tussen werkgever en de desbetreffende functiehouder. In bijlage 1 vindt men een handige in te vullen functiefiche voor de opmaak van de concrete functie.

Intrinsieke waarde : de zwaarte van de functie die rekening houdt met het geheel van het gewicht van de verschillende functiekenmerken.

Functiekenmerk : bepaalde invalshoek die wordt gehanteerd om alle functies te analyseren en waarderen (verantwoordelijkheid, contacten, kennis en ervaring,).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) FUWAS-IMMO is ontwikkeld door Marleen Limbourg, ML Advisie en gevalideerd door de sociale partners.

^