Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 september 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 11 juli 2021, wordt de heer Gunter CEUPPENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032589 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2020-2021 type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 13/09/2021 numac 2021032730 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergelijkbaarheid van de vergoedingen van diensten gekoppeld aan een betaalrekening en de aanduiding van de vergoedingen en van de diensten die niet aan een betaalrekening gekoppeld zijn. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032767 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 14/08/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032778 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2 en 4 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type koninklijk besluit prom. 29/08/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032840 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een lid van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 31/08/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032842 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bevestiging van het ministerieel besluit van 12 mei 2021 tot verlenging van het ministerieel besluit van 14 september 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032854 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 60.500 EUR aan de v.z.w. MIMA MUSEUM in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021042016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021202647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2015 betreffende de voordelen toegekend overeenkomstig de statuten van het "Zeevissersfonds" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021202783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van maaltijdcheques aan werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021202785 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van het anciënniteitsverlof aan werknemers tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst dienstencheques type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021202841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage voor de bedienden aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de stoffering en de houtbewerking" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2021, van de modaliteiten van toekenning en vereffening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de verlenging van de bepalingen van bepaalde duur type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een bijkomende bestaanszekerheidsvergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten laste van het "Bosuitbatingsfonds" type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203174 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2021, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het "Sociaal Fonds voor de warenhuizen" in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2014 betreffende het sociaal sectoraal pensioenplan voor de werknemers tewerkgesteld in een onderneming die behoort tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs aan de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2020 betreffende de inspanning ten voordele van de personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203319 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bestaanszekerheid in geval van tijdelijke werkloosheid type koninklijk besluit prom. 18/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021203321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de verlenging van een aantal bepalingen van het akkoord van sociale vrede 2019-2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/08/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032855 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende toewijzing van een diplomatieke post van de externe loopbaan van "Wallonie-Bruxelles international"

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204173 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen boekhouding (niveau B) voor de Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : ANG21223 Solliciteren kan tot 30/08/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204322 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijke reglementering Business Support (niveau A3) voor HVW. - Selectienummer: ANG21233 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2021. De lijst van geslaagden, zo(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Deze lijst is 4 ja(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 07/09/2021 wordt de vergunning voor het organiseren van een interne De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar. Deze vergunning heeft betrekking op(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032781 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2021, blad 91491, akte nr. 2021/42793 betreffende de bevordering door overgang naar het hoger niveau in de klasse A1 van de heer Michaël MINETTE, worden de woorden &q

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt de heer Koen PAPPAERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt mevrouw Eline SOREYN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032770 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 juli 2021, moet de Nederlandse en Franse tekst betreffende het benoemingsbesluit van de heer Nathan MOCOGNI op bladzijde 70016 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 20 janu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032775 bron raad van state Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 wordt mevrouw Inge VOS, eerste auditeur bij de Raad van State, tot staatsraad benoemd. Op 1 september 2021 heeft ze de voorgeschreven eed afgelegd in handen van de eerste voo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032787 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021, wordt mevrouw Carole DELATTE, geboren op 30 december 1993 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendien Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032788 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021, wordt mevrouw Cindy HAINE, geboren op 12 augustus 1985 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032789 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021, wordt mevrouw Laura LIENARD, geboren op 28 april 1993 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendiensten Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032791 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021, wordt mevrouw Hélène SINGLETON, geboren op 31 october 1985 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendi Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032790 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021, wordt meneer Mathieu ROUSSEL, geboren op 20 augustus 1984 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendie Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032792 bron federale overheidsdienst justitie DG EPI. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 augustus 2021, wordt mevrouw Cécile VERHULST, geboren op 12 juni 1978 benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, buitendienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032912 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wordt mevrouw Lauriane FOURNAISE, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het F Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, wo - mevr. DE LUYCK Sonja en de heer MEERS Walter, in de hoedanigheid van werkende leden en de heren D(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor de huisartsgeneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2021, dat Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. d'OTREPPE de BOUVETTE Pascaline, benoemd in de hoedanigheid van (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032677 bron hoge raad voor de justitie Werving van kandidaat-plaatsvervangende rechters en plaatsvervangende raadsheren . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het **** ****(...) Het examen dat toegang verleent tot het ambt van plaatsvervangend rechter en van plaatsvervangend ****(...)

document

type document prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021032773 bron raad van state Raad van State. - Aanwijzing Op 29 juni 2021 heeft de algemene vergadering van de Raad van State staatsraad Carlo ADAMS als kamervoorzitter aangewezen. Op 1 september 2021 heeft de heer Carlo ADAMS de voorgeschreven eed afgelegd in handen van type document prom. 22/07/2021 pub. 13/09/2021 numac 2021032769 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad COVID-19 . - Richtlijnen voor personen die in een hoogrisicogebied zijn geweest en aankomen op Brussels grondgebied type document prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204323 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke reglementering Business Support (niveau A3) voor HVW. - Selectienummer: AFG21178 Deze selectie werd afgesloten op 02/09/2021. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204328 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Procurement Officers (niveau B) voor het Centrum voor Cybersecurity van België (CCB), van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer: ANG21271 Solliciteren kan tot 27/09/2021 v(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...) type document prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204332 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdient voor Arbeidsvoorziening : Operationeel leidinggevenden (m/v/x). - Selectienummer: BFG21057 Er zijn 0 laureaten. Deze selectie we(...) type document prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204335 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelorprofielen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21144 Deze selectie werd afgesloten op 03/09/2021. Er zijn 82 laureaten. De lijst is 1 jaar ge(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij is er 1 geslaa(...) type document prom. -- pub. 13/09/2021 numac 2021204336 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige consultants selectiemethodologie (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG21180 Deze selectie werd afgesloten op 07/09/2021. Er zijn 2 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^