Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 juli 2021
gepubliceerd op 20 augustus 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021041861
pub.
20/08/2021
prom.
14/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JULI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 juli 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020 Vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest (Overeenkomst geregistreerd op 15 april 2020 onder het nummer 158169/CO/318.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp erkend en gesubsidieerd door het Waalse Gewest die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap. § 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "werknemer" verstaan : het arbeiders- en bediendenpersoneel, zowel mannen als vrouwen. § 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan de kennisgeving van de Waalse Regering van 23 juni 2005 voor de sector die ressorteert onder het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap en van het protocolakkoord ondertekend door de sociale partners op 24 oktober 2005.

Art. 2.De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst stellen de regels vast die toepasbaar zijn op alle werknemers opgenomen in artikel 1, en stellen enkel de minimumlonen vast, waarbij alle vrijheid aan de partijen wordt gelaten om overeen te komen over gunstigere voorwaarden voor de werknemers. Zij mogen geen afbreuk doen aan de bepalingen die gunstiger zijn voor de werknemers, daar waar een dergelijke situatie bestaat.

Art. 3.De opsomming van de beroepen die gerangschikt zijn in de verschillende hierna vastgestelde categorieën moet als voorbeeld en als niet-beperkend worden beschouwd.

Art. 4.Technisch personeel (2 categorieën) Eerste categorie Onderhoudstechnicus Personeel waarvan functie bestaat in het reinigen van de lokalen van de diensten.

Profiel Blijk geven van een algemene technische basiskennis betreffende het huishoudelijk onderhoud.

Statuut Arbeider Tweede categorie Polyvalent arbeider, chauffeur, huishoudhulp a) Polyvalent arbeider Werknemer wiens functie erin bestaat om uitsluitend eenvoudige manuele en technische werkzaamheden uit te voeren, teneinde het levensmilieu van de hulpbehoevenden te verbeteren : 1.de lokalen waar de gezinnen, de bejaarden, gehandicapten en/of zieken wonen inrichten en/of aanpassen; 2. het personenalarmeringsmateriaal plaatsen, onderhouden;3. het sanitair materiaal vervoeren en onderhouden. De arbeider zal op geen enkel ogenblik een privéonderneming vervangen.

De polyvalente arbeider wordt ertoe aangezet om : 1. nauw samen te werken met de verantwoordelijke van de dienst en/of de omkaderingspersoon;2. zich in te passen in een interdisciplinaire hulp- en zorgarbeid en zich te wenden tot de verantwoordelijke van de dienst of tot de coördinator voor alle handelingen die buiten zijn bevoegdheid vallen;3. Deelnemen aan de opleidingen die voor hem/haar bestemd zijn. Profiel Bij gebreke van een reglementering ter zake, blijk geven van : - een algemene en technische basiskennis en -vaar-digheid; - kwaliteiten inzake openheid en werken in ploegverband; - aanpassingsvermogen om zich in de context van het dagelijks leven van de rechthebbenden te verplaatsen; - interpersoonlijke vaardigheden.

Statuut Arbeider b) Chauffeur Hij bestuurt de voertuigen die bestemd zijn voor het vervoer van personen van hun woonplaats naar een ziekenhuisinstelling of een gezondheidsdienst.De functie wordt gekenmerkt door : 1. de ter beschikking gestelde voertuigen te besturen, met naleving van de wegcode en in alle veiligheid, en als een "goede huisvader" toe te zien op het algemeen onderhoud ervan;2. nauw samen te werken met de dienstverantwoordelijke;3. zich in te passen in een interdisciplinaire hulp- en zorgarbeid en zich te wenden tot de verantwoordelijke van de dienst of tot de coördinator voor alle handelingen die buiten zijn bevoegdheid vallen;4. Deelnemen aan de opleidingen die voor hem/haar bestemd zijn. Profiel Bij gebreke van een reglementering ter zake : - in bezit zijn van het diploma van hulpverlener en van het passende rijbewijs - de medische selectie hebben die noodzakelijk is voor de activiteit; - blijk geven van kwaliteiten inzake openheid en werken in ploegverband; - aanpassingsvermogen om zich in de context van het dagelijks leven van de rechthebbenden te verplaatsen; - blijk geven van interpersoonlijke vaardigheden.

Statuut Arbeider c) Sociale huishoudhulp Werknemer wiens functie erin bestaat om uitsluitend huishoudelijke werkzaamheden uit te voeren.Hij maakt het voor de hulpbehoevenden mogelijk om thuis te blijven in een verzorgd en net kader. Deze functie wordt gekenmerkt door : 1. onderhouden, handhaven en verbeteren van de hygiëne van de woning;2. zich integreren in een ploeg van huishoudhulpen en in nauwe samenwerking werken met de sociaal assistente of de verantwoordelijke die de ploeg van huishoudhulpen omkadert waarvan zij deel uitmaakt;3. zich in te passen in een interdisciplinaire hulp- en zorgarbeid en zich te wenden tot de verantwoordelijke van de dienst of tot de coördinator voor alle handelingen die buiten zijn bevoegdheid vallen;4. deelnemen aan de opleidingen die voor hem/haar bestemd zijn. Profiel Bij gebreke van een reglementering ter zake, blijk geven van : - vaardigheid op het gebied van huishoudelijke taken; - kwaliteiten inzake openheid en werken in ploegverband; - aanpassingsvermogen om zich in de context van het dagelijks leven van de rechthebbenden te verplaatsen; - interpersoonlijke vaardigheden.

Statuut Arbeider

Art. 5.Administratief personeel (4 categorieën) Eerste categorie Klerk Bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt door : 1. de gelijkstelling ofwel door onderwijs, ofwel in de praktijk, of door kennis die overeenstemt met de 3 jaren van het lager secundair onderwijs;2. het uitvoeren van eenvoudige, weinig gediversifieerde taken waarvan de verantwoordelijkheid beperkt wordt door direct en constant toezicht;3. een beperkte assimilatietijd die het mogelijk maakt om een bekwaamheid te verwerven binnen een bepaalde tijd. Voorbeelden : Administratief - telefonist van de centrale die op eigen initiatief eenvoudige antwoorden moet verstrekken aan de correspondenten of telefonist van een coördinatiecentrum voor thuiszorg en -diensten - archivist-klasseerder die blijk moet geven van beoordelings- en onderscheidingsvermogen; - ervaren typist(e) die 40 woorden/minuut kan typen, een correcte spelling heeft en zijn werk goed kan opmaken; - bediende belast met eenvoudig redactioneel werk, rekenwerk, invoeren van lijsten, opmaken van staten of andere bijkomstige taken van hetzelfde niveau die enig gezond verstand vereisen en onder rechtstreeks toezicht worden uitgevoerd; - hulpbediende bij de loonadministratie (onder toezicht); - bediende boekhouding (invoeren van boekhoudkundige elementen zonder bepaling van de boeking); - facturatiebediende belast met het opmaken van de lopende facturen en van de statistieken.

Informatica - codeerder; - gebruiker van directe registratie.

Statuut Bediende Tweede categorie Opsteller Bedienden waarvan de functie wordt gekenmerkt door : 1. een opleiding die gelijkwaardig is aan de 6 jaar van het hoger secundair onderwijs - of een praktische opleiding verworven door stages of door het uitoefenen van dezelfde of soortgelijke functies;2. een beperkte assimilatietijd;3. autonoom, gevarieerd werk dat van diegene die het uitvoert een bovengemiddelde beroepswaarde, initiatief en verantwoordelijkheidszin vereist;4. de mogelijkheid : - om alle taken lager dan zijn specialiteit uit te voeren; - om alle elementen samen te brengen van de taken die hem worden toevertrouwd, eventueel met de hulp van de bedienden van de vorige categorie.

Voorbeelden : Administratief - typist(e) die eveneens met een secretariaatstaak is belast; - bediende die belast is met de berekening van de lonen en de gangbare toepassing van de sociale wetgeving ter zake; hij/zij voert eveneens de betaling van de lonen uit, de verdeling van de arbeidsuren met het oog op het vaststellen van de kostprijzen en voert af en toe berekeningen uit voor de toepassing van de sociale wetgeving; - hulpboekhouder (algemene, analytische of industriële boekhouding) belast met het opmaken, met behulp van boekhoudkundige aanvangsdocumenten, van een gedeelte van de boekhouding of van de lopende boekingen die echter een homogeen geheel vormen, voorafgaand aan de centralisatie, zoals bijvoorbeeld de lopende rekeningen van klanten en leveranciers, tussentijdse rekeningen. Deze verrichtingen kunnen zowel manueel als machinaal worden uitgevoerd; - bediende belast met het opstellen van niet-repetitieve brieven; - bediende die, niet enkel bij afwezigheid van de sociaal assistenten, de wijzigingen moet ten laste nemen inzake toewijzing van taken van de gezinshelpers, in verband met de afwezigheid van de gezinshelpers en de evolutie van de vragen van de bejaarden; - bediende die regelmatig moet aanwezig zijn op het secretariaat.

Informatica Exploitatie - monitor : verdeelt en ziet toe op het werk van de codeerders; bovendien begeleidt hij het nieuwe personeel tijdens de proefperiode; - persoon die belast is met de uitrusting en inwerkingstelling van de randapparatuur van de computer, volgens de uitvoeringsaanwijzingen.

Statuut Bediende Derde categorie - Administratief bediende in bezit van een graduaat vereist bij de indienstneming Werknemer die houder is van een diploma dat uitgereikt is door een school uit het hoger onderwijs en vereist is bij de indienstneming.

Voorbeelden : Administratief - boekhouder, dat wil zeggen bediende belast met het omzetten van alle verrichtingen in boekhoudkundige termen, met het bijeenbrengen ervan en het samenstellen teneinde de algemene balans ervan op te maken, voorafgaandelijk aan de vooruitzichten, balansen, resultaten; - bediende belast met het boekhoudkundig inschrijven van alle verrichtingen die verband houden met de productie, deze samen te stellen en bijeen te brengen teneinde de kostprijs te kunnen berekenen; - bediende verantwoordelijk voor de toepassing van elke loon- en sociale bepaling - secretaris op een directieniveau.

Informatica Exploitatie - deskoperator : leidt een grote configuratie van heel het informaticasysteem door middel van het besturingssysteem (software van de machine); - voorbereider van de dragers en van de planning : staat in voor de planning van de werkzaamheden en de aanvoer van gegevensdragers.

Ontwikkeling - programmeur : ontwerpt de gedetailleerde toepassingsprogramma's en werkt ze uit op basis van het analysedossier; hij maakt het toepassingsdossier klaar; hij zorgt voor de opvolging van de tests.

Statuut Bediende Vierde categorie - Administratief bediende in bezit van een licentie vereist bij de indienstneming Werknemer houder van een diploma uitgereikt door een school uit het hoger onderwijs van het lange type (universiteit) en voor wie het bezit van deze titel vereist is.

Voorbeelden : Informaticus analist, jurist.

Statuut Bediende

Art. 6.Sociaal personeel (4 categorieën) Eerste categorie Thuiswacht en gezinshelper a) Thuiswacht In het Waalse Gewest is het statuut van de thuiswacht geïntegreerd in artikel 323 van het Waalse Wetboek van sociale actie en gezondheid. Heeft de opdracht samen te werken en het mentaal, fysiek en sociaal welzijn te optimaliseren van de rechthebbende van de dienst, die een voortdurende aanwezigheid nodig heeft, in samenwerking met de omgeving van deze laatste : 1. instaan voor het actief toezicht tijdens de dag en/of de nacht van een rechthebbende van de dienst, samen met de nabije omgeving;2. ervoor zorgen dat de rechthebbende in optimale omstandigheden op het gebied van veiligheid en hygiëne kan blijven wonen;3. toezien op de correcte inname van de geneesmiddelen volgens het voorschrift van de behandelende geneesheer;4. De gerechtigde helpen en hem leren, in functie van zijn fysieke en mentale capaciteiten, de "tijd" kwalitatief te gebruiken;5. de maaltijden klaarmaken en geven aan de gerechtigde;6. zich inpassen in een interdisciplinaire arbeid en zich wenden tot de verantwoordelijke van de dienst of tot de coördinator voor alle handelingen die buiten zijn bevoegdheid vallen;7. deelnemen aan de opleidingen die worden georganiseerd;8. de hoofdbegeleider ondersteunen. Profiel Kennis : - ofwel een opleiding die toegang geeft tot het beroep van gezinshulp of gelijkwaardig geoordeeld wordt; - ofwel geen enkele overeenstemmende maar gelijkgestelde opleiding met toepassing van de besluiten van de Waalse Regering van 29 januari 2004 en 15 april 2005; - ofwel een door het Europees Sociaal Fonds of in het kader van het NOW-project (onderwijs voor sociale promotie) gesubsidieerde kwalificatie-opleiding tot thuisoppas; - ofwel een opleiding van thuisoppas of een gelijkwaardige opleiding die in de toekomst zou worden goedgekeurd door het onderwijs voor sociale promotie en die zou beantwoorden aan het beroepsprofiel dat op 24 mei 1996 werd aangenomen door de Hoge Raad van het Onderwijs voor Sociale Promotie.

Bekwaamheden : - blijk geven van zin voor openheid en samenwerken in ploegverband, analyse van situaties en terugschakelen naar de diensten; - blijk geven van bekwaamheid om de mogelijkheden van de rechthebbende te evalueren en deze te stimuleren opdat deze laatste actief blijft in de zorg voor zijn dagelijkse leefwereld; - blijk geven van bekwaamheid om mee te werken met de omgeving.

Statuut Bediende b) Gezinshelper In het Waalse Gewest, personeel van wie de functie bepaald is in punt A van het statuut dat als bijlage gevoegd is bij het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998 (Belgisch Staatsblad van 8 september 1998) houdende goedkeuring van het statuut van gezinshelper - en van wie het profiel bepaald is in punt B van hetzelfde besluit - gewijzigd door het besluit van de Waalse Regering van 8 april 2000 (Belgisch Staatsblad van 19 april 2000) - gewijzigd door het besluit van de Waalse Regering van 30 april 2009 (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2009). Statuut Bediende Tweede categorie Thuisoppas voor zieke kinderen Heeft als taak, door zijn aanwezigheid, mee te werken aan het welzijn en het fysiek en mentaal comfort van het zieke kind, wanneer een voortdurende aanwezigheid vereist is : 1. omstandigheden van veiligheid en hygiëne bewaren voor het zieke kind en het helpen om de tijd kwalitatief te gebruiken;2. toezien op de correcte inname van de geneesmiddelen;3. de maaltijden klaarmaken en geven aan het zieke kind;4. zich inpassen in een interdisciplinaire taak en zich wenden tot andere beroepskrachten voor alle handelingen die zijn bevoegdheid overschrijden;5. deelnemen aan de opleidingen die voor hem worden georganiseerd. Profiel Kennis : - ofwel een diploma van kinderverzorger; - ofwel een opleiding die toegang geeft tot de uitoefening van het beroep van gezinshelper op voorwaarde dat hij een specifieke voortgezette opleiding heeft gevolgd voor de opvang van zieke kinderen.

Capaciteit : - blijk geven van zin voor openheid en samenwerken in ploegverband, analyse van situaties en terugschakelen naar de diensten; - blijk geven van bekwaamheid om een relatie op te bouwen met de zieke kinderen en zich ermee bezig te houden; - blijk geven van bekwaamheid om mee te werken met de omgeving.

Statuut Bediende Derde categorie Maatschappelijk assistent Werknemer van wie de functie bestaat in de omkadering en de organisatie van de voortgezette opleiding van de gezins- en bejaardenhelpers en/of andere zorgaanbieders en in de begeleiding van de rechthebbenden.

Vereiste diploma's : sociaal assistent, gegradueerd sociaal verpleegkundige.

Statuut Bediende Vierde categorie Sociaal personeel houder van een licentie vereist bij de indienstneming Sociaal werknemer houder van een diploma uitgereikt door een school van het hoger onderwijs van het lange type (universiteit) en voor wie het bezit van deze titel vereist is bij de indienstneming.

Voorbeeld : psycholoog, socioloog,...

Statuut Bediende HOOFDSTUK II. - Loonschalen - omzetting Bijlage : loonschaal van oktober 2018

Art. 7.§ 1. De omzetting naar de referentieloonschalen gebeurt volgens de volgende tabellen : Technisch personeel

Categorie/Catégorie

Functie/Fonction

Schaal toepasbaar op 1 oktober 2000 / Echelle applicable au 1er octobre 2000

Referentieloonschaal/ Echelle barémique de référence

1

Onderhoudstechnicus/ Technicien de surfaces

1

1.12

2

Polyvalent arbeider, chauffeur, sociaal huishoudhulp/ Ouvrier polyvalent, chauffeur, aide-ménager social

2

1.22


Administratief personeel

Categorie/Catégorie

Functie/Fonction

Schaal toepasbaar op 1 oktober 2000/ Echelle applicable au 1er octobre 2000

Referentieloonschaal/ Echelle barémique de référence

1

Klerk/Commis

3

1.26

2

Opsteller/Rédacteur

5

1.50

3

Gegradueerde bestuurder/ Administrateur gradué

6

1.55-1.61-1.77

4

Administratief licentiaat/ Administratif licencié

7

1.80


Sociaal personeel

Categorie/Catégorie

Functie /Fonction

Schaal toepasbaar op 1 oktober 2000/ Echelle applicable au 1er octobre 2000

Referentieloonschaal/ Echelle barémique de référence

1

Gezinshelper, huiswacht (met diploma gezinshulp of gelijkgesteld zie artikel 8 hierboven)/ Aide familial, garde à domicile (avec diplôme aide familial ou assimilé voir article 8 ci-dessus)

4

1.35

2

Kinderopvang zieken/ Garde d'enfants malades

4

1.35

3

Maatschappelijk assistent/ Assistant social

6

1.55-1.61-1.77

4

Socioloog, psycholoog/ Sociologue, psychologue

7

1.80


§ 2. Voor de verschillende functies worden de lonen voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren vastgesteld zoals in de loonschalen die als bijlage zijn gevoegd (bijlage) bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze loonschaaltabellen vermelden de uur- en/of maand- en jaarlonen.

Zij worden samengesteld op basis van de jaarlonen.

Voor de loonschalen 1, 2, 3 en 4 van kracht in oktober 2008, stemmen de jaarlonen overeen met de uurlonen vermenigvuldigd met 1976 (stelsel van 38 uren/week vermenigvuldigd met 52 weken). De maandlonen worden verkregen door de jaarlonen te delen door 12.

Voor de loonschalen 5, 6 en 7, zijn de jaar bedragen die welke van kracht zijn in oktober 2008. De maandlonen worden verkregen door de jaarlonen te delen door 12 en de uurlonen worden verkregen door de jaarlonen te delen door 1976.

De bedragen die van kracht zijn op 1 oktober 2008 worden weergegeven in de bijlagen die bij deze overeenkomst zijn gevoegd.

Voor de referentieloonschalen worden de maandlonen verkregen door de jaarlonen te delen door 12, met 2 decimalen. De uurlonen worden verkregen door de jaarlonen te delen door 1976 met vier decimalen. De afronding wordt uitgevoerd door het cijfer na de af te ronden decimaal weg te laten als het lager is dan 5 en door de af te ronden decimaal naar de hogere eenheid te brengen als dit cijfer gelijk is aan of hoger is dan 5. HOOFDSTUK III. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

Art. 8.§ 1. Alle lonen waarin voorzien is in deze collectieve arbeidsovereenkomst alsook de effectief betaalde lonen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, dat maandelijks wordt vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. § 2. De minimumlonen en de effectief betaalde lonen die van toepassing zijn op 1 oktober 2008 stemmen overeen met de spilindex 110,51 (basis 2004), vereffeningspercentage 1,1951. § 3. Onder "spilindex" moet worden verstaan : de getallen die behoren tot een reeks waarvan het eerste 104,14 is en waarvan elk van de volgende wordt verkregen door de vorige spilindex te vermenigvuldigen met 1,02, zelf afgerond; waarbij de breuken van honderdste punt worden afgerond naar het hogere honderdste punt of weggelaten, naargelang zij al dan niet 50 pct. van een honderdste bereiken. De volgende tabel wordt bij wijze van voorbeeld maar niet limitatief gegeven :

104,14

104,14

106,22

106,22

108,34

108,34

110,51

110,51

112,72

112,72

114,97

114,97

117,27

117,27

119,62

119,62


§ 4. Telkens de consumptieprijsindex één van de spilindexen bereikt of tot één ervan wordt teruggebracht, worden de jaarlonen die op dat moment van toepassing zijn opnieuw berekend en voorzien van de coëfficiënt 1,02n, waarbij "n" de rang van de bereikte spilindex weergeeft. Voor het berekenen van de coëfficiënt 1,02n worden de breuken van een tienduizendste van een eenheid afgerond tot het hogere tienduizendste of weggelaten, naargelang zij al dan niet 50 pct. van een tienduizendste bereiken. § 5. De aanpassingen van de jaarlonen die voortvloeien uit de koppeling aan de consumptieprijsindex worden berekend rekening houdend met de derde decimaal. Het resultaat wordt afgerond naar de hogere decimaal wanneer de derde decimaal gelijk of hoger is dan 5 en naar de lagere decimaal wanneer de derde decimaal lager is dan 5. Het geïndexeerd maandloon wordt verkregen door het geïndexeerd jaarloon te delen door 12 en afgerond volgens de regel bedoeld in artikel 7, § 2.

Het geïndexeerd maandloon wordt verkregen door het geïndexeerd jaarloon te delen door 1976 en afgerond volgens de regel bedoeld in artikel 7, § 2. § 6. De verhoging of de vermindering van de lonen bedoeld in § 1 volgens de berekening waarin voorzien is in § 5 wordt toegepast vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarvan de viermaandelijkse index de spilindex bereikt die opgenomen is in § 3. § 7. Als tegelijkertijd een loonsverhoging moet worden toegepast ingevolge een koppeling aan de consumptieprijsindex en een andere loonsverhoging, wordt de aanpassing die voortvloeit uit de koppeling aan de consumptieprijsindex toegepast na de aanpassing van de lonen volgens de verhoging waarin voorzien is. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2009 tot vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden op en vervangt deze voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest (nr. 104551/CO/318.01) vanaf het ogenblik waarop de voordelen verkregen in deze collectieve arbeidsovereenkomst effectief worden toegekend door de subsidi-ërende overheid.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april 2020 en is gesloten voor onbepaalde duur. De overgang naar het bediendenstatuut van de gezinshelpers en thuiswachten zal worden toegepast voor zover de werkgevers de waarborg hebben verkregen van een voldoende financiering door de Waalse Regering.

Ze kan herzien of opgezegd worden door één van de ondertekenende partijen met een opzeggingstermijn van 3 maanden, betekend per aangetekend schrijven bij de post, aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest

Geïndexeerd op : 1 oktober 2018

Spilindex : 126,94

% vereffening : 1,3728

Schalen

1

2

3

4

5

6

7

(PSC 305.01)

(1.12)

(1.22)

(1.26)

(1.35)

(1.50)

(1.55-1.61-1.77)

(1.80)

Func- ties

Onderhouds- technicus

Polyvalent arbeider, chauffeur, huishoudhulp ZONDER dienstencheques

Huishoudhulp dienstencheques

Klerk

Gezinshulp, thuiswacht, oppas voor ziekte kinderen

Opsteller

Maatschappelijk assistent, administratief gegradueerde

Socioloog, psycholoog, administratief licentiaat

Beginleeftijd

18 jaar

18 jaar

18 jaar

18 jaar

18 jaar

23 jaar

24 jaar

Anciënniteit

Uurloon

Maandelijks

Uurloon

Maandelijks

Uurloon

Maandelijks

Maandelijks

Uurloon

Maandelijks

Maandelijks

Maandelijks

Maandelijks

0

10,5925 EUR

1 744,24 EUR

11,3761 EUR

1 873,26 EUR

11,3761 EUR

1 873,26 EUR

1 910,97 EUR

12,3525 EUR

2 034,04 EUR

1 972,25 EUR

2 341,75 EUR

3 153,67 EUR

1

11,4797 EUR

1 890,33 EUR

12,2934 EUR

2 024,32 EUR

12,2934 EUR

2 024,32 EUR

2 062,04 EUR

13,2699 EUR

2 185,11 EUR

2 113,02 EUR

2 512,21 EUR

3 308,19 EUR

2

11,5401 EUR

1 900,26 EUR

12,4079 EUR

2 043,17 EUR

12,4079 EUR

2 043,17 EUR

2 081,89 EUR

13,3905 EUR

2 204,96 EUR

2 131,30 EUR

2 512,21 EUR

3 308,19 EUR

3

11,6004 EUR

1 910,19 EUR

12,5224 EUR

2 062,03 EUR

12,5224 EUR

2 062,03 EUR

2 101,75 EUR

13,5110 EUR

2 224,81 EUR

2 149,57 EUR

2 587,95 EUR

3 446,60 EUR

4

11,6607 EUR

1 920,12 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 121,60 EUR

13,6316 EUR

2 244,67 EUR

2 167,85 EUR

2 587,95 EUR

3 446,60 EUR

5

11,7210 EUR

1 930,05 EUR

12,7514 EUR

2 099,73 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 141,46 EUR

13,7522 EUR

2 264,53 EUR

2 186,13 EUR

2 663,70 EUR

3 585,00 EUR

6

11,7812 EUR

1 939,98 EUR

12,8659 EUR

2 118,59 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 161,31 EUR

13,8728 EUR

2 284,38 EUR

2 230,31 EUR

2 663,70 EUR

3 585,00 EUR

7

11,8415 EUR

1 949,91 EUR

12,9804 EUR

2 137,44 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 181,17 EUR

13,9933 EUR

2 304,24 EUR

2 274,50 EUR

3 035,67 EUR

3 723,41 EUR

8

11,9018 EUR

1 959,84 EUR

13,0949 EUR

2 156,30 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 201,02 EUR

14,1139 EUR

2 324,09 EUR

2 318,68 EUR

3 035,67 EUR

3 723,41 EUR

9

11,9621 EUR

1 969,77 EUR

13,2094 EUR

2 175,15 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 220,88 EUR

14,2345 EUR

2 343,95 EUR

2 362,86 EUR

3 112,91 EUR

3 861,81 EUR

10

12,3334 EUR

2 030,91 EUR

13,6788 EUR

2 252,45 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 298,77 EUR

14,7076 EUR

2 421,86 EUR

2 457,55 EUR

3 164,40 EUR

3 913,31 EUR

11

12,3937 EUR

2 040,83 EUR

13,8175 EUR

2 275,28 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 322,58 EUR

14,8523 EUR

2 445,67 EUR

2 501,73 EUR

3 241,65 EUR

4 051,71 EUR

12

12,4540 EUR

2 050,76 EUR

13,9561 EUR

2 298,11 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 346,40 EUR

14,9969 EUR

2 469,49 EUR

2 545,91 EUR

3 241,65 EUR

4 051,71 EUR

13

12,5143 EUR

2 060,69 EUR

14,0948 EUR

2 320,94 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 370,22 EUR

15,1415 EUR

2 493,31 EUR

2 590,10 EUR

3 318,89 EUR

4 190,12 EUR

14

12,5746 EUR

2 070,62 EUR

14,2334 EUR

2 343,77 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 394,04 EUR

15,2862 EUR

2 517,13 EUR

2 634,28 EUR

3 318,89 EUR

4 190,12 EUR

15

12,6349 EUR

2 080,55 EUR

14,3721 EUR

2 366,60 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 417,86 EUR

15,4308 EUR

2 540,94 EUR

2 678,46 EUR

3 396,14 EUR

4 328,52 EUR

16

12,6952 EUR

2 090,48 EUR

14,5107 EUR

2 389,43 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 441,67 EUR

15,5754 EUR

2 564,76 EUR

2 722,64 EUR

3 662,22 EUR

4 328,52 EUR

17

12,7555 EUR

2 100,41 EUR

14,6494 EUR

2 412,26 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 465,49 EUR

15,7201 EUR

2 588,58 EUR

2 767,45 EUR

3 739,46 EUR

4 466,93 EUR

18

12,8158 EUR

2 110,34 EUR

14,7880 EUR

2 435,09 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 489,31 EUR

15,8647 EUR

2 612,39 EUR

2 812,50 EUR

3 739,46 EUR

4 466,93 EUR

19

12,8761 EUR

2 120,27 EUR

14,9266 EUR

2 457,92 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 513,12 EUR

16,0094 EUR

2 636,21 EUR

2 857,55 EUR

3 816,71 EUR

4 605,33 EUR

20

12,9364 EUR

2 130,20 EUR

15,0653 EUR

2 480,75 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 536,94 EUR

16,1540 EUR

2 660,03 EUR

2 902,61 EUR

3 816,71 EUR

4 605,33 EUR

21

12,9967 EUR

2 140,13 EUR

15,2039 EUR

2 503,58 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 560,76 EUR

16,2986 EUR

2 683,84 EUR

2 947,66 EUR

3 893,95 EUR

4 743,74 EUR

22

13,0570 EUR

2 150,06 EUR

15,3426 EUR

2 526,41 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 584,57 EUR

16,4433 EUR

2 707,66 EUR

2 992,71 EUR

3 893,95 EUR

4 743,74 EUR

23

13,1173 EUR

2 159,99 EUR

15,4812 EUR

2 549,24 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 608,39 EUR

16,5879 EUR

2 731,48 EUR

3 037,77 EUR

3 971,20 EUR

4 882,15 EUR

24

13,1776 EUR

2 169,92 EUR

15,6199 EUR

2 572,07 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 632,21 EUR

16,7352 EUR

2 755,72 EUR

3 082,82 EUR

3 971,20 EUR

4 882,15 EUR

25

13,2379 EUR

2 179,85 EUR

15,7585 EUR

2 594,90 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 656,02 EUR

16,8827 EUR

2 780,01 EUR

3 127,87 EUR

4 048,44 EUR

4 882,15 EUR

26

13,2982 EUR

2 189,78 EUR

15,8971 EUR

2 617,73 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 679,84 EUR

17,0302 EUR

2 804,30 EUR

3 172,92 EUR

4 048,44 EUR

4 882,15 EUR

27

13,3585 EUR

2 199,71 EUR

16,0358 EUR

2 640,56 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 703,66 EUR

17,1777 EUR

2 828,59 EUR

3 217,98 EUR

4 125,69 EUR

4 882,15 EUR

28

13,3585 EUR

2 199,71 EUR

16,1744 EUR

2 663,39 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 727,48 EUR

17,3252 EUR

2 852,89 EUR

3 263,03 EUR

4 125,69 EUR

4 882,15 EUR

29

13,3585 EUR

2 199,71 EUR

16,3131 EUR

2 686,22 EUR

12,6369 EUR

2 080,88 EUR

2 751,63 EUR

17,4727 EUR

2 877,17 EUR

3 308,09 EUR

4 125,69 EUR

4 882,15 EUR


Onderhoud schorten : 0,1149 EUR/uur Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 juli 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^