Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 augustus 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie type wet prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021031846 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In de probatiecommissie werden door de eerste voorzitters van de hove 1. Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen : - effectieve leden: ? Boo(...) type wet prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021031845 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Rechterlijke Macht Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. In de probatiecommissies werden door de heren en mevrouw eerste voor 1. Probatiecommissie bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen : ?voorzitter : de heer Van Sa(...) type wet prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 15 juni 2021 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten met rilpivirine al(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021500 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 2, § 3, tweede lid, 14, § 3, en 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, wat de maatschappij van onderlinge bijstand betreft bedoeld in artikel 70, § 6, van dezelfde wet type koninklijk besluit prom. 07/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021031924 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 tot uitvoering van artikel 2, §§ 2 en 3, artikel 14, § 3, en artikel 19, derde en vierde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 20/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021031987 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 100ter, § 3, tweede lid, van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032361 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 14 juli 2021 wordt, met ingang van 1 oktober 2021, de heer VANDERSMISSEN, Marc, M.T., aangeduid als houder van de staffunctie -1 "Directeur van de Stafdienst Informatie- en Communicatietech Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...) type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032373 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor het onderhoud van noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage aan de N.V. A.S.T.R.I.D. ten behoeve van het Astrid-netwerk voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 24/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een dotatie aan de N.V. A.S.T.R.I.D. voor investeringen voor de noodoproepcentra van het CAD overlegplatform 112 voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt mevrouw Caroline WILLOCQ, rijksambtenaar bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit h Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032538 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 mei 2021, wordt de heer Florian DEPAEPE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Controledienst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt mevrouw Jialin SHI bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Controledienst voor d Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 7 juli 2021, wordt de heer Fernand MOXHET, rijksambtenaar bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol De heer Fernand MOXHET mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van adv(...) type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 februari 2020, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vaststelling van de loon-, arbeids- en loonindexeringsvoorwaarden voor het personeel van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de lonen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021041864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de inzake het woon-werkverkeer in de beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 21/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021042700 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van bepaalde maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021202639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van de éénmalige aanmoedigingspremie ten voordele van de loontrekkenden in de wijkgezondheidscentra/maisons médicales type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 maart 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202760 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot vaststelling van het percentage van de bijdragen voor het jaar 2021 voor het fonds voor bestaanszekerheid genaamd "Sociaal Fonds 318.02 tot financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het jaar 2021 type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van consumptiecheques type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202786 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitbouw van multidisciplinaire mobiele equipes om in vervanging van afwezige werknemers te voorzien type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de sport type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202985 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 december 2012 betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021202771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 februari 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de toekenning van een aanmoedigingspremie COVID voor de personeelsleden van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021203099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 14/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021203098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van consumptiecheques

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 juli 2021 wordt een subsidie van 2 460,00 euro toegekend aan de gemeente Anderlecht ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Pro type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032180 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2021 wordt een subsidie van 11 160,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032181 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2021 wordt een subsidie van 6 550,00 euro toegekend aan de gemeente Evere ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Projec type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032184 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2021 wordt een subsidie van 10 000,00 euro toegekend aan de gemeente Koekelberg ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- P type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032182 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 juli 2021 wordt een subsidie van 6 100,00 euro toegekend aan de gemeente Ganshoren ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Proj type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032183 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2021 wordt een subsidie van 9 500,00 euro toegekend aan de gemeente Elsene ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Proje type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2021 wordt een subsidie van 14 710,00 euro toegekend aan de gemeente Schaarbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- P type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032185 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2021 wordt een subsidie van 6 900,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale b type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032187 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 juli 2021 wordt een subsidie van 5 800,00 euro toegekend aan de gemeente Ukkel ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Project type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032188 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 juli 2021 wordt een subsidie van 2 450,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Pieters-Woluwe ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale b type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032189 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 19 juli 2021 wordt een subsidie van 10 180,00 euro toegekend aan de gemeente Sint-Joost-ten-Node ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032502 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032501 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 16/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 19/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021042706 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 207, Y Albertkanaal - Laakdal, gelegen te Oevel, ter hoogte van de kilometerpaal 9.212 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021042738 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 112 op de spoorlijn nr. 66, Brugge - Kortrijk, gelegen te Lendelede, ter hoogte van de kilometerpaal 50.269 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021042739 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 105 op de spoorlijn nr. 66, Brugge - Kortrijk, gelegen te Ingelmunster ter hoogte van de kilometerpaal 47.106 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021042740 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 23 op de spoorlijn nr. 55, Wondelgem - Zelzate Grens ProRail , gelegen te Evergem (Ertvelde), ter hoogte van de kilometerpaal 22.940 type ministerieel besluit prom. 27/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021042741 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 19 op de spoorlijn nr. 55, Wondelgem - Zelzate Grens ProRail , gelegen te Evergem, ter hoogte van de kilometerpaal 21.375

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032535 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 2 augustus 2021 werd mevr. Schmitz A. emeritus advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, door de procureur generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen om,

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021681 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een uitzonderlijke incentive aan de eigenaars van gepachte goederen bestemd voor toerisme, met het oog op de herhuisvesting van de door de overstromingen van juli 2021 getroffen personen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032297 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten over de rijopleiding en de rijexamens

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/03/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032314 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de overstromingsrisicokaarten. - Addendum

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032540 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van administratief assistent B1 binnen de Directie Gezondheid en Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Mobiliteit en externe muta Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032278 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Officieel bericht over de indexering van het bedrag vermeld in artikel 20 van het ministerieel besluit van 23 juli 2013 houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 betreffende de bestrijding van de ziekte van Aujeszky Gele Overeenkomstig de bepalingen in artikel 22 van het ministerieel besluit van 23 juli 2013 houdende u(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sitemanagers Nationaal Gedenkteken Fort van Breendonk (niveau A1) voor het War Heritage Institute. - Selectienummer: ANG21197 Solliciteren kan tot 06/09/2021 via www.selor.be De gedetaille(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203934 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten bij het auditoraat-generaal Gent en bij de ondernemingsrechtbank Gent (m/v/x). - Selectienummer: BNG(...) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 06/08/2021. De lijst van laureaten is on(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203956 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr. 0469.143.864 SAVELO intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 19/07/(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203957 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203962 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Office 365 Engineers (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21243 Solliciteren kan tot 03/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203964 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige 2nd Line support engineers (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21241 Solliciteren kan tot 03/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203966 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analysten (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21239 Solliciteren kan tot 03/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203965 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Client Management Engineers (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21242 Solliciteren kan tot 03/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203997 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT Security Experten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21240 Solliciteren kan tot 03/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés A2 data- en informatiebeheer (niveau A2) voor de POD Wetenschapsbeleid. - Selectienummer: ANG21111 Solliciteren kan tot 06/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203999 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Client management engineers (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG21184 Solliciteren kan tot 03/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...) type lijst prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021204000 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers ICT (niveau A1) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG21244 Solliciteren kan tot 03/09/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxim(...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 09/07/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021032223 bron vlaamse overheid Programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2021

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 februari 2021, wordt mevrouw Alice NKINAHAMIRA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Franse taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2021, wordt mevrouw Lien VAN DEN BULCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032503 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 april 2021, wordt de heer Tom STORMS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032402 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen worden vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd: - Assistent dossierbeheer bij het auditoraat-generaal Gent: 2 type vacante bettreking prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032505 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Brasschaat: 1 - Beerse: 1 - Dendermonde : 1 - Kortrijk (grondgebied van het eerste kanton): 1 (in associatie) - Esneux: 1 (in associatie) - Houf(...) - Colfontaine: 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021032532 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vita(...)

document

type document prom. 22/04/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021128 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de Raad van WBE tot goedkeuring van de nieuwe benamingen van de instellingen voor sociale promotie type document prom. 22/04/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021129 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de Raad van WBE tot opheffing van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 1989 tot vaststelling van de benaming van onderwijsinstellingen voor sociale promotie ingericht door de Franse Gemeenschap en tot vaststelling van de nieuwe mogelijke benamingen van de betrokken instellingen type document prom. 22/04/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021031772 bron ministerie van de franse gemeenschap Beslissing van de Raad van WBE tot wijziging van de benaming van een instelling georganiseerd door de Franse Gemeenschap type document prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203861 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van de Directeur P&O voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21732 Solliciteren kan tot en met 20/09/2021 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...) type document prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203954 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Onderwijsassistenten - repetitors (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG21112 Deze selectie werd afgesloten op 09/08/2021. Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203989 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Brandweermannen - Ambulanciers (niveau D) voor Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Selectienummer: AFB20018 Deze selectie werd afgesloten (...) Er zijn 86 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203992 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren "eginterventieteams (niveau B) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21028 Solliciteren kan tot 03/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie word(...) type document prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021203995 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijken selectie van Nederlandstalige Teamleaders Support (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG21170 Deze selectie werd afgesloten op 13/08/2021. Er is 1 laureaa(...) De lijst blijft 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/08/2021 numac 2021204019 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Juristen (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG20064 Deze selectie werd afgesloten op 30/07/2021. Er zijn 42 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...)
^