Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 2018
gepubliceerd op 16 februari 2018

Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het Bureau van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen en betreffende de werking van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018030210
pub.
16/02/2018
prom.
14/01/2018
ELI
eli/besluit/2018/01/14/2018030210/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het Bureau van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen en betreffende de werking van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 34;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 mei 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 5 juli 2017;

Gelet op advies 62.403/3 van de Raad van State, gegeven op 7 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad vormen samen met de secretaris van de Raad, zoals bedoeld in artikel 6, het Bureau van de Raad.

Art. 2.De werkzaamheden van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen worden door het Bureau van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen geregeld en gecoördineerd.

Art. 3.Het Bureau kan naast de adviesaanvragen van de minister bevoegd voor Volksgezondheid zelf adviesaanvragen formuleren en aan de Raad voorleggen.

Art. 4.De adviezen van de Raad worden door het Bureau aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid overgemaakt.

Art. 5.De voorzitter van de Raad kan alle vergaderingen van de Raad en van de werkgroepen als waarnemer bijwonen.

Art. 6.De voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad worden voor de werkzaamheden van de Raad bijgestaan door een secretariaat onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de Raad.

Het ambt van secretaris van de Raad wordt uitgeoefend door de directeur-generaal van het directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Art. 7.Met het oog op het vervullen van haar opdracht kan de Raad : 1° een beroep doen op deskundigen om deel te nemen aan de werkzaamheden;2° werkgroepen oprichten met een nauwkeurig bepaalde opdracht.

Art. 8.De minister bevoegd voor Volksgezondheid kan ambtenaren aanduiden om de zittingen van de Raad bij te wonen. Deze ambtenaren zijn niet stemgerechtigd.

Art. 9.§ 1. Opdat de Raad, het Bureau en de permanente werkgroep bedoeld in artikel 12 geldig een advies of een verslag zouden kunnen uitbrengen, moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen.

Ingeval van staking van stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, worden de leden ten laatste binnen de veertien dagen opnieuw bijeengeroepen. Voor het punt dat dienvolgens een tweede maal op de agenda wordt geplaatst, wordt alsdan bij gewone meerderheid van de aanwezige leden beslist. § 2. Bij het advies wordt de uitslag van de stemming gevoegd. Samen met het meerderheidsadvies kan desgevraagd de minderheid een nota met zijn standpunten aan het advies toevoegen.

Art. 10.Het plaatsvervangend lid woont de vergaderingen bij wanneer het effectief lid verhinderd is.

Art. 11.Indien de minister bevoegd voor Volksgezondheid een adviesaanvraag tot de Raad richt, brengt deze, behoudens een andersluidende regeling, het advies uit binnen de twee maanden.

Op gemotiveerd verzoek kan de minister deze termijn verlengen.

In uitzonderlijke gevallen kan de minister een dringend advies vragen.

Hij bepaalt alsdan de termijn.

Art. 12.Bij de Raad wordt een permanente werkgroep opgericht, belast met de behandeling van individuele financieringsdossiers, zoals bedoeld in artikel 108 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling type wet prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen.

De werkgroep heeft tot taak aan het Bureau, op diens verzoek of op eigen initiatief, advies uit te brengen omtrent de in het eerste lid bedoelde aangelegenheden.

Deze werkgroep bestaat uit leden van de Raad en eventueel uit deskundigen van buiten de Raad, die allen worden aangeduid door de minister bevoegd voor Volksgezondheid.

Art. 13.Het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen wordt opgeheven.

Art. 14.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^