Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/12/2016 pub. 16/02/2018 numac 2018010617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verwerking van passagiersgegevens. - Duitse vertaling type wet prom. 25/06/2017 pub. 16/02/2018 numac 2018010783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200781 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2018 De Federale Ove De aanvragen tot inschrijving moeten binnen een termijn van dertig dagen vanaf bekendmaking in het (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018010796 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het jaar 2017-2018 een mandaat uit te oefenen van lesgever aan de Provinciale Academie vo type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010811 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 2015 houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der geneesheren en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018010856 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 336.000 € voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018010858 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Nieuwerkerken. - Omvorming van plaatsen van kerkbedienaar in plaatsen van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018 worden de plaatsen van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018010862 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke eredienst. - Borgloon Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 31 januari 2018 wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste bij de Schatkist bij de parochie van Sint-Jan Ba Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2017. type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010875 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit inzake de elektronische kennisgave van weigering tot toetreding tot overeenkomsten bedoeld in artikel 49, § 3, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van het Bureau van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen en betreffende de werking van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030216 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2038 van 19 november 2017, wordt aan mijnheer René Sterkendries, op 1 januari 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren verleend, met Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030237 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2039 van 21 november 2017, wordt aan mevrouw Ingrid Verdegem, op 1 januari 2018 eervol ontslag uit haar ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onderofficieren verleend, met aan Zij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030241 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie. - Ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit ****. 2040 van 21 november 2017: Wordt luitenant-kolonel ****. **** op 11 oktober 2017 ontslagen uit het ambt van hoofdofficier adjunct van de directeur van het type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030249 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2043 van 21 november 2017, wordt kapitein vlieger ****. **** op pensioen gesteld op 1 november 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030296 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 2075 van 13 december 2017, wordt aan mijnheer Jan Verhaest, op 1 februari 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van adviseur verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt de to type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2017, wordt Mevr. Els MOORS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nede Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200824 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 februari 2018, dat uitwerking heeft op 31 januari 2018 's avonds, is aan mevr. De Rue M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur-generaal bij het hof van ber Bij ministerieel besluit van 7 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2017, (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010506 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot eervol ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 2015 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type ministerieel besluit prom. 05/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010800 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 159.000 € voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010826 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Basisopleiding : partnergeweld en blootgestelde kinderen » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010827 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Sensibilisering voor de problematiek van gendergeweld » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010828 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Gendergeweld in een context van traditionele of culturele praktijken » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend rechtskundig assessor van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de rechtskundig assessor van de Nederlandstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Securex go-Start type ministerieel besluit prom. 08/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030501 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 13 juli 2015 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, wat betreft de specifieke regels voor vergroening binnen de rechtstreekse betalingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200825 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 5 februari 2018, - is het verzoek tot associatie van de heer Bogaerts L., notaris ter standplaats Diest, en van de heer De Ceunynck Y., kandidaat-notaris, om de associatie "Bogaerts & De Ceuny De heer De Ceunynck Y. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Diest. - is het ve(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200693 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 137/2017 van 30 november 2017 Rolnummer 6421 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, § 2bis, van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gesteld door de Franstalige Correctionele Rechtbank te Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200791 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest van 20 december 2017 in zake T. E.F. tegen G.B. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 22 december 2017, heeft het Arb « Schendt artikel 4 wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische(...)

decreet

type decreet prom. 18/01/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018010829 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de jaarlijkse schoolkalender

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200826 bron federale overheidsdienst justitie Officiële Berichten Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. De rechtbank, verenigd in algemene vergadering, heeft op 19 januari 2018, mevr. Heylen R., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, aangeweze Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. Bij beschikking van 5 februari 2018 van de voorzitter va(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 16/02/2018 numac 2018010604 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd gesubsidieerd niet-confessioneel vrij voorschools en lager onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030487 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 oktober 2014 betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/02/2018 pub. 16/02/2018 numac 2018030502 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030374 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van twee nieuwe modellen van attest die toelaten het vereiste bewijs te le(...) type bericht prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200797 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 18 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 19 januari 2018, heeft P.F. beroep Die zaak is ingeschreven onder nummer 6822 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018010791 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ETL Developers (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18024 Solliciteren kan tot 02/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. 15/12/2017 pub. 16/02/2018 numac 2018010873 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen over de energie-prestatieregelgeving. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030473 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Communicatie-assistent voor Brussel Huisvesting - WoonInformatieCentrum (ref. 40001322) Er is een betrekking van assistent (rang B1) behorend tot het Nederlandstalige (...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200718 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18005 Solliciteren kan tot 05/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200894 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridische Assistenten (niveau B) voor Brussel Fiscaliteit. - Selectienummer : ANB17029 Deze selectie werd afgesloten op 08/02/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 ja(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200902 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Voedingsdeskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18006 Solliciteren kan tot 05/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200904 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve assistenten Openbare Orde (niveau C) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18005 Solliciteren kan tot 05/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200909 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Opmeters (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG17210 Deze selectie werd afgesloten op 13/02/2018. Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200906 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige webdeverlopers (niveau A) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18031 Solliciteren kan tot 5/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoor(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200924 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Scheepvaartinspecteurs (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG17348 Solliciteren kan tot 16/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018010293 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 2056 van 29 november 2017 : In het koninklijk besluit ****. 1959 van 13 oktober 2017 betreffende de benoeming van een kandidaat-reserveofficier,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030433 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 januari 2018, bladzijde 7095, akte nr. 2018/10357, regel 56, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de politierechtbank Luxemburg, afdeling Marc type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030472 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Een attaché Architect - Teamcoordinatoor - voor Brussel Huisvesting - Gewestelijke Huisvestingsinspectie (ref. 40001824) Er is een betrekking van attaché (rang A1) beh(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018200865 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Anderlecht : 1 Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 15 december 2017. - Brussel (grondgebied van het tw(...) (waarvan één in associatie) Eén van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Sta(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018030430 bron federale overheidsdienst justitie Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van **** attachés in de dienst voor documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie en de samenstelling van een **** **** Hof van **** **** 2. **** **** kandidaten moeten : 1° burger zijn van de **** ****; (...)

document

type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018010822 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 1) Een assistent voor het Aankoopcomité - voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Directie Patrimoniumbeheer (ref. 2018/10822) : Er is een (...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070004 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Erkende ophalers voor de inzameling van dierlijke afval. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070006 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Grond en Afval. - Ophalers erkend voor de inzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL-(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070005 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Vervoerders erkend voor het vervoer van dierlijk afval. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL- type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070007 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Grond en Afval. - Ophalers erkend voor het vervoer van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL-(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070009 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Erkende ophalers voor de inzameling van afgewerkte oliën. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070008 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Ophalers erkend voor de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL-(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070010 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Vervoerders erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën of pcb/pct's. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGINDATUM VERVALDATUM (...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070012 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Ophalers geregistreerd voor de inzameling van andere afval dan gevaarlijke afval. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL-(...) type document prom. -- pub. 16/02/2018 numac 2018070011 bron waalse overheidsdienst Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu. - Departement Bodem en Afvalstoffen. - Vervoerders erkend voor het vervoer van andere afval dan gevaarlijke afval. - Toestand op 1 januari 2018 BENAMING ADRES BEGIN- DATUM VERVAL-(...)
^