Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 januari 1999
gepubliceerd op 13 maart 1999

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022032
pub.
13/03/1999
prom.
14/01/1999
ELI
eli/besluit/1999/01/14/1999022032/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 JANUARI 1999. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderheid op de artikelen 52 en 52bis, respectievelijk vervangen en ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, en artikel 53;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, inzonderhied op artikel 8, § 2, op artikel 11, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 december 1987, en op artikel 23, § 1, 5°;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen van 19 januari 1998;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt vervangen door de volgende bepaling : « § 2. De verzekeraar houdt afzonderlijke stukken voor de verzekering van : 1° werknemers of daarmee gelijkgestelden die geheel of gedeeltelijk vallen onder het toepassingsgebied van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944, betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders onderverdeeld in : a) risico werkplaats « Arbeiders »;b) risico werkplaats « Bedienden »;c) risico weg van en naar het werk « Arbeiders » en « Bedienden »;d) werkplaats en weg van en naar het werk « Dienstboden ».2° diegenen die vallen onder het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 onderverdeeld in : a) risico werkplaats en weg van en naar het werk « Uitbreiding - wet »;b) risico werkplaats en weg van en naar het werk « Dienstboden ».

Art. 2.Artikel 11, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst : « 1° het aantal categorieën van personeel gedekt in de contracten; »

Art. 3.Artikel 23, § 1, 5°, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « 5° in een verhouding die 65 pct. van het totaal van de reserves niet mag overschrijden : - in België gelegen onroerende goederen van de verzekeraar; - in leningen en kredietopeningen gewaarborgd door eerse hypotheken gevestigd op in België gelegen onroerende goederen. »

Art. 4.De Minister van Sociale Zaken bepaalt de datum waarop dit besluit in werking treedt.

Art. 5.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 januari 1999.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE GALAN

^