Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 maart 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/10/1998 pub. 13/03/1999 numac 1998011317 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1998022808 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 4 december 1998, wordt met ingang van 1 maart 1999, aan de heer Colle, Jacques, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van administrateur-genera De heer Colle, J., wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999009289 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 maart 1999 : - is Mevr. Brad, P., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Gent; - is in het koninklijk besluit van 21 decem - is Mevr. Beerens, M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aangewezen tot het a(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999009290 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 2 maart 1999, dat in werking treedt op 31 maart 1999, is aan de heer Lefèvre, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Nijvel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 2(...) type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999011033 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België - bouw type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999011035 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - bandagisterie - orthesiologie - prothesiologie type koninklijk besluit prom. 12/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999011034 bron ministerie van economische zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - bandagisterie - orthesiologie - prothesiologie type koninklijk besluit prom. 14/01/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999022032 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999022037 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 december 1998 wordt de heer Sledsens, Gerard, K.S., adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op 1 december 1999, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 01/03/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999022173 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financile middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 1998 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 28/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999022184 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999022001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning van tariferingsdiensten Bij ministerieel besluit van 21 december 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden, bij toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 19 - de tariferingsdiensten « Centre hospitalier régional de la Citadelle », boulevard du 12 ème

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999021091 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 6 januari 1999 in zake P. Van Malder en R. Schietecatte tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitrag « Schendt het Wetboek van de inkomstenbelastingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999021098 bron arbitragehof Arrest nr. 31/99 van 10 maart 1999 Rolnummer 1581 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 245 en het cijfer « 245 » in artikel 260, eerste lid, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestr Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027175 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen voor de sloping van een onverbeterbaar gebouw type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027174 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Waals Gewest een tegemoetkoming toegekend wordt aan rechtspersonen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027173 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbeterbare woning om er één of meer sociale woningen van te maken type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027176 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen wordt verleend met het oog op de uitrusting van groepen van woningen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027180 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming wordt toegekend aan openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de sloping van een onverbeterbaar gebouw type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027177 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027178 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij het Gewest een tegemoetkoming verleent aan rechtspersonen voor de oprichting van middelgrote woningen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027179 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Gewest een tegemoetkoming wordt verleend aan rechtspersonen met het oog op de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027182 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027183 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van middelgrote woningen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027184 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op het optrekken van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027181 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij door de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming wordt toegekend aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de uitrusting van groepen van woningen type besluit van de waalse regering prom. 11/02/1999 pub. 13/03/1999 numac 1999027185 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de gezondheidsnormen, de verbeterbaarheid van de woningen alsmede de minimumnormen voor de toekenning van subsidies worden bepaald type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999027196 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Autonome haven van Namen Bij besluit van de Waalse Regering van 11 februari 1999 wordt Mevr. Sophie Vandermeeren met ingang van 1 december 1998 eervol ontslagen uit haar ambt van Regeringscommissaris bij de Autonome haven van Namen. Bij b (...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999003124 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 504 van 25 februari 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999003125 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1941 Officiële lijst van de loting n° 163 van 1 maart 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999015067 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 3 maart 1999 hebben H.E. de heer Jonathas Niyungeko, de heer Mongi Safra, de heer Taye Wah Michel Wan Chat Kwong en de heer Shukher Altangerel de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrie Begeleid door een detachement ruiterij, werden H.E. in de automobielen van het Hof naar het Paleis (...)

document

type document prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999035222 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest VLAREA. - Gebruikscertificaten Een gebruikscertificaat wordt verleend aan Stora Langerbrugge NV, gelegen te 9000 Gent, Wondelgemkaai 200, om papierschuim te gebruiken in of als mestst Een gebruikscertificaat wordt verleend aan West Waste Treatment NV, gelegen te 8600 Diksmuide, (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1998022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 december 1998 : - wordt op zijn verzoek, met ingang van 1 december 1998, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité v - wordt de heer Timmermans, Pieter, met ingang van 1 december 1998, benoemd tot lid van het Beheers(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1998022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 december 1998 wordt Mevr. Paye, Andrea, met ingang van 1 september 1998, in vast dienstverband benoemd tot de graad van geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Bui De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 september 1997. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999022097 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 22 januari 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn man - wordt de heer Henk Becquaert benoemd tot plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de social(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999008082 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** vertalers (****-****) (rang 26) Het Vast **** legt een **** aan van **** vertalers (****-****) voor de ministeries en voor de instellingen die onderworpen(...) De vacante betrekkingen zijn in de eerste plaats te begeven bij het Ministerie van Landsverdediging(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999009291 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Luik van wie de voordracht toekomt aan de provincieraad van Luik : 1 ; - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent : 1; - toege(...) De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechters zal de volgende zijn : rechtbanken van eers(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999008083 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van **** programmeurs (rang 26) Het **** **** legt een **** aan van **** programmeurs voor het Ministerie van Financiën. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. ****(...) 1. burger van de **** **** zijn; 2. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/03/1999 numac 1999008084 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van **** vertalers-revisoren (****/****) (rang 10) Het **** **** legt een **** aan van mannelijke en vrouwelijke **** vertalers-revisoren (****-****) voor de ****(...) Functiebeschrijving : zie examenreglement. **** op 29 maart 1999 : 1. ****(...)
^