Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 februari 2022
gepubliceerd op 22 maart 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2018 tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2022040361
pub.
22/03/2022
prom.
14/02/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten sluiten tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten sluiten tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten sluiten tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten, de artikelen 4, tweede lid, 13, 24, eerste lid en 25;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten sluiten tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten sluiten tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 17 december 2021;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd op 30 november 2021, overeenkomstig de artikelen 6, § 1, en 7, § 1, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 70.807/1 van de Raad van State, gegeven op 24 januari 2022 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en Werk, en de Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 oktober 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2018 pub. 07/11/2018 numac 2018032042 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017 tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten sluiten tot uitvoering van de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten sluiten tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten, wordt aangevuld met de bepalingen onder 3° tot en met 6°, luidende: "3° Wet: de wet van 21 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/07/2017 pub. 01/08/2017 numac 2017040555 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten sluiten tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoeksvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten; 4° Subsidie: de aan het profiel toegekende subsidie met het oog op de financiering ervan voor een periode van tien jaar, overeenkomstig artikel 21 van de wet;5° Annuïteit: het subsidiegedeelte dat de financiering van een periode van twaalf maanden dekt.De periode gedekt door de eerste annuïteit begint van zodra de FED-tWIN-onderzoeker tegelijkertijd in functie treedt bij de instelling en bij de universiteit; 6° Arbeidsovereenkomst: de arbeidsovereenkomst tussen de FED-tWIN-onderzoeker en de instelling en de arbeidsovereenkomst tussen de FED-tWIN-onderzoeker en de universiteit of de aanstelling van de FED-tWIN-onderzoeker door de universiteit.".

Art. 2.In artikel 2, § 1, van hetzelfde besluit worden de bepalingen onder 4° en 5° vervangen als volgt: "4° 2022: 25 profielen; 5° 2024: 25 profielen.".

Art. 3.In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 4.Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 5.De verdeling over de instellingen voor de twee laatste oproepen tijdens de periode 2022-2024, gebeurt op basis van de referentieperiode 2016-2020.

De verdeling is als volgt: 1° 3 voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (instelling type I);2° 5 voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (instelling type I);3° 5 voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (instelling type I);4° 9 voor het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (instelling type II);5° 5 voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (instelling type II);6° 2 voor de Koninklijke Bibliotheek van België (instelling type I);7° 7 voor het Algemeen Rijskarchief en de Archieven in de Provinciën (instelling type I);8° 5 voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (instelling type III);9° 4 voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (instelling type III); 10° 5 voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie (instelling type III).".

Art. 5.In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de Franse tekst van het tweede lid, worden de woorden "de référence" vervangen door het woord "concernée";2° in de Franse tekst van het derde lid, wordt het woord "cet année" vervangen door het woord "cette année".

Art. 6.In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° eerste lid wordt vervangen als volgt: "Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van het op basis van artikel 6, eerste lid bepaalde quotum profielen, dient een instelling ten minste het minimale aantal voorstellen, bepaald in het tweede lid van dit artikel, in bij de administratie.Bij gebrek hieraan, wordt voor de betrokken instelling het toegekende aantal profielen pro rata verminderd, overeenkomstig artikel 6."; 2° tweede lid wordt vervangen als volgt: "Voor de periode 2022-2024, is het minimale aantal profielen dat de instelling indient, het in artikel 6 vernoemde indicatieve aantal vermenigvuldigd met twee, zonder dat dit minimale aantal hoger is dan het bovenvermelde indicatieve aantal verhoogd met drie."; 3° een lid wordt ingevoegd tussen het tweede en het derde lid, luidende: "In afwijking van het voorgaande lid, kan het minimale aantal profielen in te dienen door de Koninklijke Bibliotheek van België, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, op gemotiveerd verzoek aan de Minister worden beperkt tot het aantal bepaald in het in artikel 6 vernoemde ministerieel besluit dat de jaarlijkse indicatieve verdeling vaststelt.".

Art. 7.In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "vierde lid" worden vervangen door de woorden "vijfde lid";2° in de Franse tekst wordt het woord "puisse avoir" vervangen door het woord "puissent avoir".

Art. 8.In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, wordt de zin "op voorwaarde dat de instelling en de universiteit het profiel opnieuw bij de administratie indienen." vervangen door de zin "op voorwaarde dat de instelling, met het akkoord van de universiteit, het profiel opnieuw bij de administratie indient."; 2° in het tweede lid, wordt het woord "een" vervangen door het woord "de";3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 9.Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met een lid, luidende: "Ze dekken de in het artikel 22 van de wet bedoelde personeelskosten van de FED-tWIN-onderzoeker die forfaitair op 60% worden vastgelegd, alsmede de andere kosten die forfaitair op 40% worden vastgelegd.".

Art. 10.Artikel 20 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 20.De annuïteit wordt in 2 schijven uitbetaald.

Ze wordt aan de instelling en de universiteit uitbetaald op basis van de daar verrichte activiteiten in het kader van het profiel.

Een schijf van 70 % wordt betaald onder de vorm van een voorschot aan het begin van de periode gedekt door de annuïteit.

Van deze schijf wordt, overeenkomstig het zesde lid, in voorkomend geval, het gedeelte van de annuïteit afgetrokken, dat overeenstemt met de onbezoldigde afwezigheden van de FED-tWIN-onderzoeker die de schijf van 30 % van de vorige annuïteit overschrijdt.

Een schijf van 30 % wordt betaald na afloop van de door de annuïteit gedekte periode, op voorlegging van de vereiste verantwoordingstukken.

Van deze schijf wordt het gedeelte van de annuïteit dat overeenstemt met de onbezoldigde afwezigheden van de FED-tWIN-onderzoeker afgetrokken.".

Art. 11.Artikel 21 van hetzelfde besluit, dat artikel 22 wordt, wordt vervangen als volgt: "

Art. 22.De betaling van de eerste schijf van 70 % vindt plaats binnen de drie maanden volgend op de datum van ontvangst door de administratie van de kopie van beide getekende arbeidsovereenkomsten van de FED-tWIN-onderzoeker, voor zover de FED-tWIN-onderzoeker bij de instelling en de universiteit in functie is getreden.

Indien de in het eerste lid vermelde infunctietreding van de FED-tWIN-onderzoeker plaatsvindt na een termijn van 15 maanden na de toekenning van de subsidie, wordt deze laatste verminderd met het bedrag van de eerste annuïteit.

Indien de infunctietreding van de FED-tWIN-onderzoeker niet plaatsvindt voor het verstrijken van een termijn van 24 maanden na de toekenning van de subsidie, dan vervalt deze laatste.".

Art. 12.Artikel 22 van hetzelfde besluit, dat artikel 21 wordt, wordt vervangen als volgt: "

Art. 21.De verantwoordingsstukken voor de betaling van de tweede schijf van de annuïteit zijn: 1° de loonstaten van de periode gedekt door de annuïteit;2° een verslag van de activiteiten verricht tijdens de door de annuïteit gedekte periode.In voorkomend geval, vermeldt het verslag de onbezoldigde periodes van afwezigheden van de FED-tWIN-onderzoeker binnen de instelling en de universiteit.".

Art. 13.Artikel 23 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: " Art. 23. § 1. In de hierna volgende gevallen van schorsing van uitvoering van de arbeidsovereenkomst zonder behoud van loon van de FED-tWIN-onderzoeker en in zoverre deze laatste tewerkgesteld blijft in het kader van het profiel bij zowel de instelling als de universiteit kan na afloop van elke financieringsperiode vermeld in artikel 21 van de wet, elke van deze periodes worden verlengd overeenkomstig paragraaf twee: 1° de afwezigheden ten gevolge van een door de wetgever aan de FED-tWIN-onderzoeker verleend recht;2° de afwezigheden ten gevolge van een door het arbeidsstatuut van de instelling of de universiteit aan de FED-tWIN-onderzoeker toegekend recht;3° de afwezigheden ten gevolge van een wetenschappelijke opdracht van de FED-tWIN-onderzoeker, in zoverre deze plaatsvindt in de tweede financieringsperiode bedoeld in artikel 21 van de wet en niet langer duurt dan een jaar. § 2. Het gedeelte van de annuïteit dat ten gevolge van de in paragraaf 1 bepaalde schorsingsgronden niet gebruikt wordt, wordt aangewend om de personeelskosten van de FED-tWIN-onderzoeker te dekken aan het begin van de volgende in artikel 21 van de wet bedoelde financieringsperiode, zonder dat de jaarlijkse kostprijs van het profiel zoals bepaald in artikel 20 van de wet mag overschreden worden. Het eventuele saldo wordt het daaropvolgend jaar aangewend, onder dezelfde voorwaarden.".

Art. 14.Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt: "

Art. 24.Ingeval van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, stopt de financiering van het profiel op het ogenblik van die beëindiging.

De financiering van het profiel wordt, in de gevallen bedoeld in artikel 26 § 1, 1) tot 3) van de wet, hernomen vanaf de infunctietreding van een nieuwe FED-tWIN-onderzoeker bij de instelling en de universiteit, overeenkomstig artikel 26, § 1, laatste lid, van de wet.

Ingeval de FED-tWIN-onderzoeker niet wordt vervangen, wordt de annuïteit beperkt tot de periode tot aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

In het geval bedoeld in artikel 26, § 1, 3) van de wet, is de door de instelling en de universiteit verschuldigde opzegvergoeding inbegrepen in de in het derde lid bedoelde annuïteit.

Het bedrag van de in het vierde lid vermelde opzegvergoeding is beperkt tot het gedeelte ervan dat overeenstemt met de door de FED-tWIN-onderzoeker gepresteerde periode in het kader van het profiel.

De administratie maakt een definitieve afrekening van de subsidie op nadat zij in kennis is gesteld van het definitieve einde van arbeidsovereenkomst of na afloop van de termijn van twaalf maanden bedoeld in artikel 26, § 1, laatste lid, van de wet. De administratie vordert het te veel betaalde bedrag terug of stort het nog verschuldigde bedrag door.".

Art. 15.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2022.

Art. 16.De minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 februari 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie en Werk, P.-Y. DERMAGNE De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid, T. DERMINE

^