Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 08 mei 2013

Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële bijdrage aan het ASCOBANS Akkoord

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024156
pub.
08/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013024156/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële bijdrage aan het ASCOBANS Akkoord


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 van 4 maart 2013;

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd in het koninklijk besluit van 17 juli 1991, artikelen 55 en 58;

Overwegende dat België lid is van de Overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en de Noordzee, en Bijlage, gedaan te New York op 17 maart 1992 (« ASCOBANS » Akkoord), waarvan de bekrachtigingsoorkonde van België werd neergelegd op 14 mei 1993;

Overwegende dat de 2012 vergadering van de ASCOBANS verdragsluitende partijen bij consensus zijn financiële reglement goedgekeurd heeft voor de periode 2013-2015, onder de vorm van een resolutie;

Overwegende dat deze resolutie voorziet dat de 2013 bijdrage van België 13.094 euro zal bedragen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2013;

Op de voordracht van de Minister van de Noordzee, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een verplichte toelage van 13.094 Euro aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 51.35.40.01 (programma 25.55.5) van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2013, wordt verleend aan ASCOBANS.

Art. 2.Het bedrag van de toelage zal gestort worden op volgende rekening : Quote Invoice No. FUND 9140 BEL UNEP EURO Account Account number 6161603755 JP Morgan AG PO Box 60284 Junghofstrasse 14 60311 Frankfurt/Main Germany IBAN : DE56501108006161603755

Art. 3.De uitbetaling gebeurt bij voorlegging van de vorderingen voor uitbetaling van de toelage. Deze vorderingen worden opgesteld in toepassing van de toepasselijke regelgeving.

Art. 4.De Minister van de Noordzee is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van de Noordzee, J. VANDE LANOTTE

^