Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 23 mei 2013

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2013011214
pub.
23/05/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013011214/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Algemeen : Krachtens artikel 74 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie bestond het sociale element van de universele dienst tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011 in de verstrekking van bijzondere tariefvoorwaarden aan sommige categorieën van personen door elke operator die de consumenten een openbare telefoondienst aanbood. Deze begunstigden zijn hoofdzakelijk ouderen of personen met een handicap met een laag inkomen, alsook personen die een leefloon ontvangen.

Overeenkomstig artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, is bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (Instituut) een databank opgericht.

Deze databank vervult een aantal functies ten behoeve van de operatoren die sociale tarieven toekennen.

Zo gaat zij, nadat de aanvrager van een sociaal telefoontarief zijn aanvraag bij de operator van zijn keuze heeft ingediend, na of de aanvrager aan de wettelijke voorwaarden voldoet om het recht te genieten. Dankzij de databank worden de formaliteiten die de operator bij de toekenning van een sociaal telefoontarief moet vervullen, dus aanzienlijk verminderd. In werkelijkheid vergemakkelijkt het gebruik van de databank dus onmiskenbaar de commerciële betrekkingen tussen de operatoren en hun klanten die een sociaal telefoontarief genieten.

De databank centraliseert de identificatiegegevens van alle begunstigden. Zij maakt het mogelijk om fraude te voorkomen, waarvan de operatoren slachtoffer zouden kunnen zijn. Het bestaan van de databank belet immers dat eenzelfde persoon aanspraak kan maken op het sociale telefoontarief bij twee verschillende operatoren, bijvoorbeeld een operator die vaste diensten aanbiedt en een operator die mobiele diensten aanbiedt.

Wegens de talrijke voordelen die de databank voor de operatoren inhoudt, stelt de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector een mechanisme in dat het mogelijk maakt om de investeringskosten en de onderhoudskosten die worden gemaakt met het oog op de goede werking van de databank, te laten dragen door de operatoren.

Artikel 30, § 5, tweede lid, van de voormelde wet schrijft echter voor dat de kosten voor investering en onderhoud van de databank die dateren van na 31 december 2006 maar mogen worden geëist van de aanbieders van sociale telefoontarieven die op de markt voor openbare telefonie een omzet hebben van meer dan 1.240.000 euro, voor zover de betreffende investeringen zijn goedgekeurd bij een koninklijk besluit dat vastgesteld is na overleg in de Ministerraad.

Het onderhavige koninklijk besluit heeft tot doel investeringen goed te keuren die het BIPT tijdens de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011 heeft gedaan, zodat de terugbetaling wordt toegestaan van de kosten in verband met de investeringen en het onderhoud met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie.

Tijdens deze periode bestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 30, § 5, van de voormelde wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten de door het Instituut gemaakte investeringskosten voor de hierboven bedoelde databank uit : 1° kosten voor ontwikkeling en toepassing van de "STTS"-webapplicatie, meer bepaald in verband met de volgende projecten : - XML/Batch-interface - tweejaarlijkse procedure voor de verificatie van de dossiers - genereren door "STTS" van statistieken op verzoek van het BIPT - opname van de reden voor weigering in de brieven waarin de STT-aanvraag wordt afgewezen - beheer van het welkomstscherm van de applicatie door het BIPT - integratie van de wijzigingen in het Rijksregister en het BIS-register 2° hostingkosten voor de "STTS"-applicatie, hardware en software. Bovendien bestaan de onderhoudskosten in verband met de databank uit : - adaptatief onderhoud - correctief onderhoud, kwaliteitscontrole (opvolging van de SLA) - onderhoud van een helpdesk (call center "Eranova").

Het onderhavige besluit keurt deze investerings- en onderhoudskosten met betrekking tot de databank goed.

Dankzij het besluit kan het BIPT derhalve de terugbetaling vragen van deze investerings- en onderhoudskosten voor de databank met betrekking tot de categorieën van begunstigden van het sociale telefoontarief die door het BIPT zijn gedragen van 2007 tot 2011.

Deze terugbetaling zal worden geëist op basis van een besluit van het Instituut, waarin de methode wordt vastgesteld voor de verdeling van de kosten met betrekking tot de databank en de specifieke berekeningselementen voor de jaren 2007 tot 2011 worden bepaald. Dat besluit van het BIPT zal het precieze bedrag bepalen dat door elke operator moet worden betaald.

Tevens moet worden benadrukt dat de terugbetalingen die het BIPT vraagt, uiteraard zullen plaatsvinden met inachtneming van artikel 30 van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten, wat inhoudt dat zal worden overgegaan tot een terugbetaling van 90 % van de door het BIPT gedragen investeringskosten.

Artikelsgewijze bespreking :

Artikel 1.Dit artikel definieert een aantal in het besluit voorkomende termen. Voor het overige gelden de definities uit artikel 2 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie.

Art. 2.Artikel 2 stelt de bedragen van de investerings- en onderhoudskosten voor de gegevensbank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2007 tot 2011 vast en keurt deze investeringen goed.

Art. 3.Dit artikel betreft de uitvoering van het besluit.

Dit zijn, Sire, de voornaamste bepalingen van het besluit dat aan Uwe Majesteit ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Ik heb de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar.

De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

Advies 52.962/4 en 52.963/4 van 20 maart 2013 van de Raad van State, afdeling Wetgeving over een ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten 'betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011' (52.962/4); een ontwerp van koninklijk besluit 'houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013' (52.963/4).

Op 27 februari 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over - een ontwerp van koninklijk besluit 'houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011' (52.962/4); en over - een ontwerp van koninklijk besluit 'houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013' (52.963/4).

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 20 maart 2013. De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Jacques Jaumotte en Bernard Blero, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck en Jacques Englebert, assessoren, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Anne Vagman, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Pierre Liénardy.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 20 maart 2013. 1. De twee voorliggende ontwerpen beogen de goedkeuring van de investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten 'betreffende de elektronische communicatie', het ene voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011, het andere voor de jaren 2012 en 2013. Beide geven voor te steunen op artikel 30, § 5, tweede lid, van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten 'met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector', zoals vervangen bij artikel 66 van de programmawet van 20 juli 2006.

Artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten luidt als volg : « § 2. Er wordt bij het Instituut een gegevensbank opgericht met betrekking tot de categorieën van begunstigden van het sociale tarief.

Voor zover dit noodzakelijk is voor het toepassen van het sociale tarief heeft de gegevensbank : 1° toegang tot het rijksregister van de natuurlijke personen ingesteld door de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen;2° het recht om het identificatienummer van het rijksregister te gebruiken. De operator die door een begunstigde wordt verzocht het sociale tarief te verlenen, stelt de gegevensbank op de hoogte van dit verzoek. Deze laatste gaat na of de betrokken begunstigde het betreffende recht niet reeds geniet bij een andere operator.

Het Instituut bepaalt de stukken die moeten bewijzen dat aan de voorwaarden voor het verlenen van het sociale tarief is voldaan.

Het Instituut is gerechtigd om, in samenwerking met de aanbieders van het sociale tarief, na te gaan of de begunstigde nog recht heeft op het sociale tarief. Dit recht kan het Instituut maximaal eenmaal om de twee jaar uitoefenen. » Artikel 30, § 2 tot § 5, van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten luidt als volgt : « § 2. De terugbetaling van de investerings- en onderhoudskosten van de gegevensbank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, wordt op de volgende manier verdeeld : a) 10 % van de investerings- en 20 % van de onderhoudskosten van de gegevensbank worden in gelijke delen toegerekend aan alle aanbieders van sociale tarieven;b) 40 % van de investerings- en de onderhoudskosten van de gegevensbank worden aan alle aanbieders van sociale tarieven toegerekend in verhouding tot het aantal van hun klanten op wie zij het sociale tarief toepassen;c) 40 % van de investerings- en de onderhoudskosten van de gegevensbank worden aan alle aanbieders van sociale tarieven toegerekend in verhouding tot hun daadwerkelijke gebruik van het systeem voor het beheer van het sociale element van de universele dienst;d) 10 % van de investeringskosten van de gegevensbank worden aan het Instituut toegerekend. § 3. Voor de toepassing van punt a) van de vorige paragraaf wordt geen rekening gehouden met de aanbieders van sociale tarieven die op de markt voor openbare telefonie een omzet hebben van minder dan 1.240.000 euro.

Voor de toepassing van punt b) van de vorige paragraaf wordt het aandeel van de bijdrage die de betrokken aanbieder van sociale tarieven verschuldigd is, elke dag berekend op grond van het aantal klanten op wie hij die dag het sociale telefoontarief toepast.

Voor de toepassing van punt c) van de vorige paragraaf houdt het Instituut rekening met het aantal gegevensopvragingen aan het systeem. § 4. Onverminderd § 2 zijn de kosten in verband met de eventuele installatie en het eventuele gebruik van een computersysteem van het type flux XML/batch voor het beheer van het sociale element van de universele dienst uitsluitend ten laste van de aanbieders van sociale tarieven die van die manier van beheer en verwerking van de informatie gebruik maken voor hun betrekkingen met de databank sociale tarieven.

Voor de toepassing van het vorige lid worden de kosten onder de betrokken aanbieders verdeeld overeenkomstig § 2. § 5. Het Instituut publiceert de methode voor de berekening en de verdeling van de investerings- en onderhoudskosten van de in paragraaf 2 vermelde gegevensbanken en deelt de betrokken aanbieders het bedrag van hun respectievelijke bijdrage mee.

Kosten aangaande investeringen en onderhoud met betrekking tot de in paragraaf 2 vermelde gegevensbanken die na 31 december 2006 plaatsvinden, kunnen op basis van dit artikel enkel worden teruggevorderd op voorwaarde dat de desbetreffende investeringen voorafgaandelijk goedgekeurd werden door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad ». 2. Uit het voorgaande, alsook uit de opschriften en bepalingen van de voorliggende ontwerpen, volgt dat de ontwerpen als voornaamste doel hebben de goedkeuring van de door het Belgische Instituut voor postdiensten en telecommunicatie uitgegeven of nog uit te geven investeringsbedragen met het oog op de aanleg en het beheer van een databank door het BIPT. Ongeacht de gevolgen van een dergelijke goedkeuring voor de terugbetaling van die kosten aan derden, blijft een dergelijke goedkeuring niettemin nog altijd een handeling van hoog toezicht.

Een koninklijk besluit met die strekking is derhalve niet van reglementaire aard in de zin van artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

De adviesaanvragen zijn bijgevolg niet-ontvankelijk.

De griffier, A.-C. Van Geersdaele.

De voorzitter, P. Liénardy.

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de investeringen met betrekking tot de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, artikel 30, § 5, tweede lid, zoals vervangen door artikel 66 van de programmawet van 20 juli 2006;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 augustus 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting van 19 februari 2013;

Gelet op het advies 52.962/4 van de Raad van State, gegeven op 20 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Economie en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « Wet » : wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie;2° « Instituut » : het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 13 van de wet van 17 januari 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector type wet prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector sluiten met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Art. 2.De volgende investeringen die het Instituut heeft gedaan ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie voor de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2011 worden goedgekeurd.

De specificatie van deze investerings- en onderhoudskosten is als volgt : - 192.878,67 euro investeringskosten en 54.904,79 euro onderhoudskosten voor het jaar 2007; - 173.187,03 euro investeringskosten en 65.827,86 euro onderhoudskosten voor het jaar 2008; - 104.664,5 euro investeringskosten en 47.792,37 euro onderhoudskosten voor het jaar 2009; - 249.956,51 euro investeringskosten en 109.041,71 euro onderhoudskosten voor het jaar 2010; - 239.865,11 euro investeringskosten en 82.926,04 euro onderhoudskosten voor het jaar 2011.

Art. 3.De minister bevoegd voor Telecommunicatie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, J. VANDE LANOTTE

^