Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 14 april 2013
gepubliceerd op 25 april 2013

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000282
pub.
25/04/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/besluit/2013/04/14/2013000282/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

14 APRIL 2013. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht sluiten tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, artikel 9, §§ 1, gewijzigd bij de wet van 28 april 2010, en § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht sluiten tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht;

Gelet op advies 52.882/2 van de Raad van State, gegeven op 11 maart 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, vervangen bij de wet van 2 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State type wet prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie type wet prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek sluiten;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 4, 1°, van het koninklijk besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht sluiten tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht, wordt vervangen als volgt: « 1° voor de activiteit, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 8°, van de wet: de administratie en de provinciale eenheid van de federale wegpolitie waartoe de gemeente behoort van de plaats van vertrek van de begeleiding van uitzonderlijke voertuigen ».

Art. 2.In artikel 4, 3°, van hetzelfde besluit, worden de woorden « de administratie en » ingevoegd tussen de woorden « voor alle andere activiteiten » en de woorden « de korpschef ».

Art. 3.Artikel 7 van hetzelfde besluit, wordt vervangen als volgt : «

Art. 7.De aanmeldingen die conform artikel 6, 1°, worden verricht, geschieden als volgt : 1° voor de activiteiten waarvan het voorziene aanvangsuur ligt binnen de tijdspanne vanaf 00 uur tot 13 uur : uiterlijk om 16 uur op de dag die de dag van de voorziene uitvoering van de activiteiten voorafgaat;2° voor de activiteiten waarvan het voorziene aanvangsuur ligt binnen de tijdspanne vanaf 13 uur tot 21 uur : uiterlijk om 7 uur op de dag van de voorziene uitvoering van de activiteiten;3° voor de activiteiten waarvan het voorziene aanvangsuur ligt binnen de tijdspanne vanaf 21 uur tot 24 uur : uiterlijk om 13 uur op de dag van de voorziene uitvoering van de activiteiten.»

Art. 4.De bijlage 2 gevoegd bij hetzelfde besluit, wordt vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 5.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 april 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

Bijlage 2 Naam en vergunningsnummer bewakingsonderneming/interne bewakingsdienst : Soort activiteit O Goederenbewaking O Statische O Mobiele O Met hond O Gewapend O Persoonscontrole O Winkelinspectie O Andere O Vaststellingen O Parkeercontrole O Andere; Welke ? ...................

O Verkeersbegeleiding personen Duur activiteit: O Op dd/mm/jjjj Evenement ? Ja/Nee

Beginuur

Einduur


O Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj Evenement (dat niet langer duurt dan 24 uur) ? Ja/Nee

Datum

Beginuur

Einduur

dd/mm/jjjj

24:00

dd/mm/jjjj

00:00


O Voor onbepaalde duur vanaf dd/mm/jjjj Plaats activiteit Naam plaats : Adres plaats : Aard plaats Woning O Particuliere woning O Appartementsgebouw O Andere Horeca O Hotel O Café, bar, dancing O Andere Cultuur en Ontspanning O Evenement O Kansspelinrichting O Pretpark O Sportinfrastructuur O Museum, tentoonstelling O Bioscoop O Andere Handelszaak O Financiële instelling O Winkel O Winkelgalerij O Grootwarenhuis O Andere Industrie O In industriezone O In zeehaven O Andere Non-profit: O Ziekenhuis O School O Rusthuis O Overheidsgebouw O Andere Bijzondere plaats: O Luchthaven O NMBS, MIVB O Parkings/parkeerbedrijf O Openbare weg O Bouwwerf O Andere Contact: Dringend: naam + telefoon Niet-dringend: naam + telefoon Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/03/2011 pub. 22/06/2011 numac 2011000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht sluiten tot vaststelling van de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de wet van 10 april 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten . - Duitse vertaling sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, moeten worden op de hoogte gebracht.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. J. MILQUET

^