Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 september 2018
gepubliceerd op 16 november 2018

Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Magic", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018013685
pub.
16/11/2018
prom.
13/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/13/2018013685/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Magic", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 11 juni 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 24 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De loterij met biljetten "Winter Magic" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte van "Winter Magic" wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 750.000 of op veelvouden van 750.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.

Art. 2.Voor iedere hoeveelheid van 750.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 227.787, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

2

100.000

200.000

375.000

10

1.000

10.000

75.000

25

250

6.250

30.000

250

100

25.000

3.000

5.000

50

250.000

150

14.000

25

350.000

53,57

34.000

15

510.000

22,06

52.000

10

520.000

14,42

122.500

5

612.500

6,12

TOTAAL TOTAL 227.787

TOTAAL TOTAL 2.483.750

TOTAAL TOTAL 3,29


Art. 3.§ 1. Op de voorkant van het biljet staan twee speelzones, die bedekt zijn met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag. § 2. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone, genaamd "UW SYMBOLEN - VOS SYMBOLES - IHRE SYMBOLE", verschijnen er vier variabele spelsymbolen, die te maken hebben met de winter en waarvan de aard bepaald wordt door de Nationale Loterij, alsook de vermelding "UW SYMBOLEN - VOS SYMBOLES - IHRE SYMBOLE".

Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone, genaamd "WINNENDE SYMBOLEN - SYMBOLES GAGNANTS - GEWINNSYMBOLE", verschijnen twaalf variabele symbolen die te maken hebben met de winter en waarvan de aard bepaald wordt door de Nationale Loterij, alsook de vermelding "WINNENDE SYMBOLEN - SYMBOLES GAGNANTS - GEWINNSYMBOLE". Onder elk van deze symbolen staat telkens een lotenbedrag gedrukt in Arabische cijfers en voorafgegaan door het symbool "€", dat kan verschillen van symbool tot symbool en dat gekozen werd uit de loten bedoeld in artikel 2. Elk spelsymbool en bijhorend lotenbedrag worden duidelijk gescheiden van de andere spelsymbolen en bijhorende lotenbedragen.

Ieder spelsymbool kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen worden beschouwd. § 3. Het biljet is winnend indien de speelzone "WINNENDE SYMBOLEN - SYMBOLES GAGNANTS -GEWINNSYMBOLE" een symbool bevat dat ook afgebeeld staat in de speelzone "UW SYMBOLEN - VOS SYMBOLES - IHRE SYMBOLE".

Deze twee overeenstemmende symbolen worden "winnend paar" genoemd. In voorkomend geval geeft het biljet recht op het lotenbedrag dat vermeld is bij het overeenstemmende symbool dat afgebeeld staat in de speelzone "WINNENDE SYMBOLEN - SYMBOLES GAGNANTS - GEWINNSYMBOLE".

Een winnend biljet bevat één, twee, drie of vier winnende paren. De twee, drie of vier winnende paren geven recht op een lot dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen die vermeld zijn vlak onder de twee, drie of vier overeenstemmende spelsymbolen die afgebeeld staan in de speelzone "WINNENDE SYMBOLEN - SYMBOLES GAGNANTS - GEWINNSYMBOLE".

Het biljet waarbij zich in de speelzone niet één van de vier in het tweede lid bedoelde gevallen voordoet, is steeds verliezend. § 4. Een biljet dat recht geeft op een lot van : 1° 5 euro, 50 euro, 100 euro, 250 euro, 1.000 euro of 100.000 euro bevat slechts één winnend paar; 2° 25 euro bevat één, twee of vier winnende paren.De bedragen die toegekend worden, bedragen 25 euro in het eerste geval, 10 euro en 15 euro in het tweede geval en 5 euro, 5 euro, 5 euro en 10 euro in het derde geval; 3° 15 euro bevat één, twee of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, bedragen 15 euro in het eerste geval, 5 euro en 10 euro in het tweede geval en 5 euro, 5 euro en 5 euro in het derde geval; 4° 10 euro bevat één of twee winnende paren.De bedragen die toegekend worden, bedragen 10 euro in het eerste geval en 5 euro en 5 euro in het tweede geval. § 5. Ieder spelsymbool kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen worden beschouwd.

Art. 4.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 15 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 15 euro.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^