Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 13 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen type wet prom. 13/09/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014237 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking, betreffende de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld, gedaan te Brussel op 10 maart 2009 (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Magic", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013686 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Millions", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018013684 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014010 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot bevestiging van het algemeen nut van de onmiddellijke inbezitneming door de Regie der Gebouwen, handelend in naam en voor rekening van de Belgische Staat, van de noodzakelijke terreinen voor de bouw van een strafinrichting op het grondgebied van de stad Verviers type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan de Wereldorganisatie voor de dierengezondheid vroeger "Office International des Epizooties" genoemd type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 12/10/2018 numac 2018031811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "21", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013816 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 januari 2018 betreffende het instellen van een lage-emissiezone type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031887 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031885 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031884 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031886 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040726 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205048 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 2/1 van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

decreet

type decreet prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014116 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, om een nieuw sturingskader te ontwikkelen, waarbij de betrekkingen tussen de Franse Gemeenschap en de schoolinrichtingen contractueel worden vastgelegd type decreet prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018014153 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot oprichting van de Algemene sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra en tot bepaling van het statuut van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst type decreet prom. 13/09/2018 pub. 11/10/2018 numac 2018014217 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juni 2018 tot bepaling van de competenties en kennis die vereist zijn op het einde van de tweede graad van de doorstromingsafdeling en de eindcompetenties en kennis die vereist zijn op het einde van de doorstromingsafdeling voor de "Arts du cirque" en de "Arts circassiens" type decreet prom. 13/09/2018 pub. 16/10/2018 numac 2018031957 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewoon, middelbaar, technisch, kunst- en normaalonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen, en het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/09/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018013817 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 inzake de aanstelling van ambtenaren in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing op 1 januari 2018

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/09/2018 pub. 04/10/2018 numac 2018014004 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College houdende vastlegging van het personeelsplan 2018 van de Bicommunautaire Dienst voor gezondheid, bijstand aan personen en gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2016 tot benoeming van de leden van het Comité "Welzijn en Gezondheid" van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles" type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2018 pub. 01/10/2018 numac 2018204914 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2018 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises" type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018204919 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van het "Agence du Numérique" (afgekort AdN) type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2018 pub. 09/10/2018 numac 2018205047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 houdende uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

document

type document prom. 13/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205321 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 juli 2017 tot aanwijzing van de leden van de integratieraden voor het gewoon secundair onderwijs in het kader van de deelneming van nieuwkomers aan het onderwijs type document prom. 13/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205323 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van opleidingen type document prom. 13/09/2018 pub. 26/10/2018 numac 2018205322 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van een regeringscommissaris voor het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de KMO's type document prom. 13/09/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018205752 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap
^