Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 september 2018
gepubliceerd op 16 november 2018

Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2018013684
pub.
16/11/2018
prom.
13/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/13/2018013684/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Winter Fun", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 11 juni 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 24 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Begroting, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De loterij met biljetten "Winter Fun" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte van "Winter Fun" wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.290.000 of op veelvouden van 1.290.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 2 euro.

Art. 2.Voor iedere hoeveelheid van 1.290.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 349.500, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag van de loten (euro) Montant des lots (euros)

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

100

2.019

201.900

12.900

650

100

65.000

1.984,62

1.500

50

75.000

860

6.250

20

125.000

206,40

42.500

10

425.000

30,35

57.500

4

230.000

22,43

241.000

2

482.000

5,35

TOTAAL TOTAL 349.500

TOTAAL TOTAL 1.603.900

TOTAAL TOTAL 3,69


Art. 3.§ 1. Op de voorkant van het biljet staat één speelzone, die bedekt is met een door de speler af te krassen ondoorzichtige deklaag. § 2. Na het afkrassen van de ondoorzichtige deklaag die de speelzone bedekt, verschijnen negen spelsymbolen die kunnen variëren en die werden gekozen uit een reeks van zeven verschillende spelsymbolen, namelijk een "geschenk", een "kerststok", "hulstbladeren met bessen", een "kerstman", een "want", een "kerstsok" en een "kerstboom". § 3. Het biljet is winnend wanneer de speelzone drie identieke spelsymbolen vertoont. In dat geval geeft het recht op een lot van: 1° 2 euro wanneer drie spelsymbolen een "kerstboom" voorstellen;2° 4 euro wanneer drie spelsymbolen een "kerstsok" voorstellen;3° 10 euro wanneer drie spelsymbolen een "want" voorstellen;4° 20 euro wanneer drie spelsymbolen een "kerstman" voorstellen;5° 50 euro wanneer drie spelsymbolen "hulstbladeren met bessen" voorstellen;6° 100 euro wanneer drie spelsymbolen een "kerststok" voorstellen; 7° 2.019 euro wanneer drie spelsymbolen een "geschenk" voorstellen.

In de buurt van de speelzone bedoeld in paragraaf 1 of op de achterkant van het biljet staat er op zichtbare wijze een legende waarin de zeven in het eerste lid bedoelde winstmogelijkheden worden opgesomd, alsook het lotenbedrag in Arabische cijfers voorafgegaan door het symbool "€" dat door elk van die winstmogelijkheden wordt toegewezen en dat gekozen werd uit de loten bedoeld in artikel 2. § 4. Een winnend biljet bevat nooit meer dan één serie van drie identieke spelsymbolen en kan dus nooit meer dan één winnend lot toekennen van deze vermeld in het artikel 2.

Een biljet dat niet één van de zeven gevallen vertoont die vermeld zijn in paragraaf 3, is altijd verliezend. § 5. Ieder spelsymbool kan bestaan uit verschillende grafische, figuratieve, fotografische of andere elementen, die samen een ondeelbaar geheel vormen en niet afzonderlijk als spelsymbolen mogen worden beschouwd.

Art. 4.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 20 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 20 euro.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 6.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Begroting, S. WILMES

^