Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 maart 2012
gepubliceerd op 16 april 2012

Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2012200560
pub.
16/04/2012
prom.
13/03/2012
ELI
eli/besluit/2012/03/13/2012200560/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 MAART 2012. - Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 8 en 37;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van het aantal leden ervan, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009 betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2010 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011012045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar sluiten;

Gelet op het verzoek van 12 maart 2009 van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs om over te gaan tot de oprichting van een paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en een paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs betreffende de oprichting van een paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en een paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, gegeven op 5 oktober 2011;

Gelet op het eensluidend advies van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs betreffende de goedkeuring, door dit comité, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, die in het paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het paritair subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap gesloten zijn, gegeven op 5 oktober 2011;

Gelet op advies 50.670/1 van de Raad van State, gegeven op 20 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Er worden binnen het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs paritaire subcomités opgericht, genaamd "Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap" en "Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap".

Art. 2.§ 1. Het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is bevoegd voor : 1° de niet gesubsidieerde bedienden van de inrichtingen van het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en hun werkgevers;2° de niet-gesubsidieerde bedienden van de internaten van het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en hun werkgevers. Onder "internaten" wordt verstaan : de internaten die rechtstreeks verbonden zijn aan een inrichting voor kleuter-, lager, secundair of hoger niet-universitair onderwijs alsook de internaten, die op grond van een overeenkomst met inrichtingen voor kleuter-, lager, secundair of hoger niet-universitair onderwijs, leerlingen of studenten van deze inrichtingen herbergen. § 2. Het paritair subcomité is niet bevoegd voor de bedienden van de vrije universitaire instellingen.

Art. 3.§ 1. Het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap is bevoegd voor : 1° de niet-gesubsidieerde bedienden van de inrichtingen van het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap en hun werkgevers;2° de niet-gesubsidieerde bedienden van de internaten van het vrij onderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap en hun werkgevers. Onder "internaten" wordt verstaan : de internaten die rechtstreeks verbonden zijn aan een inrichting voor kleuter-, lager, secundair of hoger niet-universitair onderwijs alsook de internaten, die op grond van een overeenkomst met inrichtingen voor kleuter-, lager, secundair of hoger niet-universitair onderwijs, leerlingen of studenten van deze inrichtingen herbergen; 3° de niet gesubsidieerde bedienden van de vrije psycho-medisch-sociale centra gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap en hun werkgevers;4° de niet gesubsidieerde bedienden van de vrije beheerscentra in het basisonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap en hun werkgevers. § 2. Het paritair subcomité is niet bevoegd voor de bedienden van de vrije universitaire instellingen.

Art. 4.De collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in de bij artikel 1 opgerichte paritaire subcomités, moeten niet worden goedgekeurd door het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 maart 2012.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 20 december 1989, Belgisch Staatsblad van 24 januari 1990.

Koninklijk besluit van 12 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011012048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 mei 2009 betreffende het vervoer van de bedienden type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2010 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011012044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 06/09/2011 numac 2011012045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vervanging van de bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2009 betreffende het vervoer van de arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2011.

^