Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012009165 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig ver Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, ge(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012011145 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundig bijzitter en een eerste plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Luik type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012011156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012015069 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 en met ingang van 1 november 2012 wordt aan de heer Peter SAVERYS, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal bij (...) Het is de heer Peter SAVERYS vergund op 1 november 2012 zijn aanspraak op het pensioen te doen geld(...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012018170 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012200496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012200560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting van paritaire subcomités voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en de vaststelling van de overtredingen en inbreuken op de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012018165 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevorderingen Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden bij ministeriele besluiten van 5 maart 2012, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A4, met ingang van 1 juni 2011 en dragen de tit Bij de centrale diensten : - de heer HOUDART, Philippe, adviseur (A3), in het Nederlands taalkad(...) type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid en handtekening bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van imidacloprid, abamectine, 4,5-dichloor-2-octyl-2H-isothiazool-3-on en creosoot type ministerieel besluit prom. 20/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012201990 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2012 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012202152 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 februari 2012 is de aanwijzing in hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen hernieuwd voor de duur van één jaar, voor de provincie Vlaams-Brabant : - als effectief lid : van de heer De Kegel, I., met ingang van 30 april 2012. Bij ministerië(...)

arrest

type arrest prom. 03/04/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012022139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot wijziging van het besluit van het Beheerscomité van 13 april 2010 tot vaststelling van het personeelsplan 2010-2012 van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 15/12/2011 pub. 16/04/2012 numac 2012031168 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1149 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot vaststelling van het geldelijk statuut van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012031183 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (INNOViris) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2012 pub. 16/04/2012 numac 2012031182 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal bij het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie (INNOViris)

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Centrale Dienst Springstoffen. - Lijst van de erkende springstoffen. - Randnummer C-26-c. - Pyrotechnische artikelen voor springwerk op werkplaatsen waarvan het gebruik door de Centrale Dienst Springstoffen is toegelaten 3. Patronen van het merk NX BURST gefabriceerd doo type lijst prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012018166 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 maart 2012 en 31 maart 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de Instelling Plaats Type menselijk lichaamsmat(...)

document

type document prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012202157 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Algemene Directie Veiligheid en Preventie voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (ANG12702) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan e(...) ? houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat) van universitair onderwijs (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012003127 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2010, worden de hierna volgende ambtenaren bij de FOD Financiën er benoemd, in betrekkingen waaraan de titel is verbonden van auditeur a)in de vakrichting "overheidsbegroting en overheidsfinanciën" : - bij de Administrat(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012201650 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** voor niveau **** **** van kandidaten De **** stelt een **** samen voor een betrekking in de graad van assistent, niveau **** - boekhouder. De geldigheidsduur van deze **** is ****(...) **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten aan de volgende ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012201651 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** voor niveau **** **** van kandidaten De **** stelt een **** samen voor een betrekking in de graad van attaché, niveau **** - architect. De geldigheidsduur van deze **** is ****(...) **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten aan de volgende ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012201653 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** voor niveau **** **** van kandidaten De **** stelt een **** samen voor een betrekking in de graad van attaché, niveau **** - ingenieur. De geldigheidsduur van deze **** is ****(...) **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten aan de volgende ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012201654 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** voor niveau **** **** van kandidaten De **** stelt een **** samen voor een betrekking in de graad van attaché, niveau **** - juridisch medewerker. De geldigheidsduur van deze ****(...) **** **** kandidaten, mannelijk of vrouwelijk, moeten aan de volgende ****(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 16/04/2012 numac 2012202143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** administratieve assistenten De vergelijkende selectie van **** administratieve assistenten (niveau ****) voor de Regie der **** (****11073) werd afgesloten op 4(...) Er zijn 8 geslaagden.
^