Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 juli 2011
gepubliceerd op 07 september 2011

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2011203415
pub.
07/09/2011
prom.
12/07/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2011. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juli 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011 Brugpensioen op 58 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 17 maart 2011 onder het nummer 103512/CO/303.03) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen.

Onder "werknemer" verstaat men : het mannelijk en vrouwelijk werklieden en bediendepersoneel. HOOFDSTUK II. - Brugpensioen op 58 jaar

Art. 2.De brugpensioenleeftijd, bepaald in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, wordt vanaf 1 januari 2011 tot 31 december 2013 verlaagd tot 58 jaar voor de werknemers die voldoen aan de loopbaanvoorwaarden opgelegd door de werkloosheidsreglementering voor bruggepensioneerden, met name : - In de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2011 : - 37 jaar als loontrekkende voor de mannelijke werknemers; - 33 jaar als loontrekkende voor de vrouwelijke werknemers. - In de periode van 1 januari 2012 tot 31 decemer 2013 : - 38 jaar als loontrekkende voor de mannelijke werknemers; - 35 jaar als loontrekkende voor de vrouwelijke werknemers.

Art. 3.De aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever is gelijk aan de helft van het verschil tussen het netto-maandloon en de normale werkloosheidsuitkering.

Het laatste bruto-maandloon voor een volledige maand, berekend en geplafonneerd volgens de bepalingen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad wordt als refertemaand genomen voor de berekening van het laatste netto-maandloon. Voor de vaststelling van het netto-maandloon wordt voor de werklieden en werksters de inhouding van de sociale zekerheid berekend op 100 pct. van het loon en niet op 108 pct.

Het laatste bruto-maandloon omvat enerzijds de wedde van de laatste volledige kalendermaand en anderzijds de contractuele premies die rechtstreeks verbonden zijn aan de door de werknemer verrichte prestaties waarop de inhouding voor sociale zekerheid worden gedaan en waarvan de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt.

Voor de werknemers die gebruik maken van het recht op een vermindering van de arbeidsprestaties, zoals bepaald in artikel 9, § 1, punt 1° van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis (loopbaanvermindering ten belope van een dag per week of 2 halve dagen over dezelfde duur), wordt de aanvullende vergoeding van het brugpensioen berekend op basis van een voltijdse arbeidsprestatie, wanneer zij overstappen van de loopbaanvermindering naar het conventioneel brugpensioen zoals voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Het brutoloon dat de werknemer voor zijn prestaties ontvangt wordt dus vermenigvuldigd met 5/4 indien hij de voorkeur heeft gegeven aan een loopbaanvermindering van 1/5.

Op deze bijkomende vergoeding worden desgevallend de wettelijke inhoudingen verricht.

Art. 4.de regeling van dit conventioneel brugpensioen geldt voor de werknemers van 58 jaar en ouder en die, rekening houdend met de in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van de Nationale Arbeidsraad voorziene overlegprocedure, worden ontslagen, behalve om dringende redenen.

De datum die in acht moet worden genomen om de leeftijd en de anciënniteitvoorwaarden te bepalen is deze waarop de arbeidsovereenkomst effectief verstrijkt.

De opzeggingstermijn zijn deze die bepaald zijn overeenkomstig de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsvoorwaarden. HOOFDSTUK III. - Slotbepalingen

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2013.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007 betreffende brugpensioen op 58 jaar, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen (koninklijk besluit van 19 november 2007 - Belgisch Staatsblad van 6 december 2007).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2011.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^