Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 september 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 19/12/2006 pub. 07/09/2011 numac 2011000561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 23/06/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011333 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming met het oog op het bestrijden van reclameronselaars type wet prom. -- pub. 07/09/2011 numac 2011022297 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusies van ziekenfondsen In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, heeft de Controledienst de fusies, op 1 januari 2012, goedgekeurd : - van de zie Deze fusie werd beslist door de buitengewone algemene vergaderingen van beide voornoemde ziekenfond(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011009647 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne type koninklijk besluit prom. 13/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011314 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 2008 betreffende het op de markt brengen van machines met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011012042 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, betreffende de besteding van de sommen die voor 2010 in het raam van het akkoord voor de non-profitsector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegewezen werden aan de verenigingen die onder samenlevingsopbouw vallen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011012049 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende een aanvullend sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011012052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeversbijdrage aan het fonds voor bestaanszekerheid voor de Vlaamse beschutte werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot verlenging van sommige bepalingen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2010, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het brugpensioen op 58 jaar in het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het brugpensioen op 58 jaar type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector voor de terugwinning van metalen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juli 2001 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging type koninklijk besluit prom. 12/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011203416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 februari 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende een bijzondere vergoeding voor de arbeiders in geval van gebrek aan werk wegens economische oorzaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt vergund om haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/07/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011027156 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Namen met het oog op de opneming van een ontginningsgebied, van een groengebied en van twee overdrukken op het grondgebied van de gemeente Namen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/09/2011 numac 2011018309 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van Michel Adriaens en de BVBA CIMAP, die beiden woonplaats kiezen bij Mr. Els Empereur, advocaat, met (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 07/09/2011 numac 2011009652 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging rechtbank van koophandel van Luik Adreswijziging rechtbank van koophandel van Luik vanaf 12 september 2011. Rechtbank van koophandel van Luik, place Saint-Lambert 30/0003, 4000 Liège.

erratum

type erratum prom. 19/08/2011 pub. 07/09/2011 numac 2011011330 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2011 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2011 numac 2011000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 wordt Mevr. Jehanne Ledecq benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 31 mei 201
^