Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 juni 2021
gepubliceerd op 08 juli 2021

Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021021286
pub.
08/07/2021
prom.
13/06/2021
ELI
eli/besluit/2021/06/13/2021021286/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUNI 2021. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 22 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/12/2020 pub. 29/12/2020 numac 2020044220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 sluiten houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021.

Op het voorstel van de minister bevoegd voor personen met een handicap, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een toelage van drieduizend euro wordt toegekend aan: Extra & Ordinary Peaple ASBL Drie Lindenstraat 57 1140 Watermaal-Bosvoorde Voor de ondersteuning van de activiteiten die plaats zullen vinden in 2021 in het kader van hun project "The Extraordinary Film Festival".

De uitbetaling van deze toelage zal geschieden door overschrijving op bankrekening nr: BE53 0016 4125 5053.

Art. 2.De toelage voor het artikel 1 is ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021.

Art. 3.De in het artikel 1 vernoemde organisatie moet, te allen tijde, alle documenten en rekeningen betreffende haar activiteiten ter beschikking houden van de daartoe door de minister van Sociale zaken aangewezen ambtenaren en beambten.

Art. 4.De minister bevoegd voor personen met een handicap is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris, K. LALIEUX

^