Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 juli 2021

Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt mevrouw Wendy ROELANDT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing va

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2021042465
pub.
06/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 juni 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021041955 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende het telewerk voor personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021042393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29, § 26, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 25/06/2021 numac 2021021124 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit inzake het centraal register van economische knipperlichten met het oog op de opsporing van ondernemingen in financiële moeilijkheden type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 28/06/2021 numac 2021042365 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 2, 236, 259, 261, en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 13/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2021 aan het Secretariaat van het trustfonds voor het Speciale Programma sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt mevrouw Wendy ROELANDT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal.

Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 22 juni2021, die uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2021, wordt mevrouw Wendy ROELANDT, adviseur-generaal, aangewezen in een betrekking bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. De administratieve standplaats van betrokkene is Brussel-centrale diensten.

^