Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2018
gepubliceerd op 24 december 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018015255
pub.
24/12/2018
prom.
12/11/2018
ELI
eli/besluit/2018/11/12/2018015255/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2018. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk


VERSLAG AAN DE KONING ****, 1. ALGEMENE COMMENTAAR ****.**** De wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werd gewijzigd door de wet van 22 juli 2018, om de richtlijn 2011/98/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (hierna «*****») om te zetten.

De richtlijn 2011/98/**** legt aan de lidstaten de volgende verplichtingen op : - ten gunste van de onderdanen van derde landen die op hun grondgebied willen werken moet er een gecombineerde aanvraagprocedure voor toelating tot verblijf en werk ingevoerd worden. Deze procedure leidt tot de afgifte van één enkele titel die aantoont dat de vereiste machtigingen om te verblijven en te werken werden toegekend; - de **** die overeenkomstig de **** verordening 1030/2002 van de **** van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor **** voor onderdanen van derde landen door de lidstaten afgegeven worden aan de onderdanen van derde landen die voor andere doeleinden dan werk op hun grondgebied verblijven, moeten een vermelding met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt bevatten.

**** belangrijkste doel van deze richtlijn is de vereenvoudiging van de toelatingsprocedure voor de onderdanen van derde landen die in de lidstaten willen komen werken en de harmonisatie van de regels die momenteel van toepassing zijn in de lidstaten. Dankzij een dergelijke procedurele vereenvoudiging beschikken de migranten en hun werkgevers over een efficiëntere procedure, die het ook gemakkelijker maakt om de wettelijkheid van hun verblijf en hun machtiging tot toegang tot de arbeidsmarkt te controleren.

**** de zesde **** zijn de Gewesten grotendeels bevoegd voor de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers, terwijl de Federale **** voor bepaalde aspecten bevoegd blijft. Wat het **** van de buitenlandse werknemers daarentegen betreft, is de Federale **** als enige bevoegd om de regels die op hen van toepassing zijn vast te leggen.

Gelet op de **** **** de Federale Staat en de **** entiteiten moest de richtlijn 2011/98/**** met name door middel van een **** omgezet worden.

**** veel overleg is er nu overeenstemming bereikt tussen de bevoegde ministers en administraties op gewestelijk, gemeenschap en federaal niveau, over de vaststelling van de gecombineerde procedure voorzien bij richtlijn 2011/98/**** alsook over de wijzigingen van de ****, zodat een gecombineerde titel «*****» wordt gecreëerd.

**** algemene tabel voor de **** tussen de federale Staat en de **** entiteiten werd opgesteld en goedgekeurd door het **** van 25 november 2015.

Deze tabel bepaalt met name : - de categorieën van vreemdelingen die onder het toepassingsgebied van richtlijn 2011/98/**** vallen; - de gecombineerde vergunning die aan hen wordt afgegeven ; - de vermeldingen met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt die moeten voorkomen op de **** of **** van de vreemdelingen die voor een kort of een lang verblijf toegelaten of gemachtigd zijn op het grondgebied van het Rijk.

**** **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (hierna «*****») heeft de gecombineerde aanvraagprocedure bekrachtigd. **** bevoegde gewestelijke overheden en de **** Vreemdelingenzaken moeten hun medewerking verlenen in het kader van deze procedure.

**** **** van 2 februari 2018 heeft twee doelstellingen : enerzijds de invoering van een gecombineerde aanvraagprocedure die, in het kader van één enkele administratieve handeling, leidt tot de afgifte van een gecombineerde titel die tegelijkertijd een ****- en arbeidsvergunning omvat (hierna «*****») en die een onderdaan van een derde land in staat stelt om voor een periode van meer dan negentig dagen wettelijk op het Belgisch grondgebied te verblijven om er te werken, en anderzijds, de afgifte van een **** met een vermelding betreffende de toegang tot de arbeidsmarkt voor alle onderdanen van een derde land die zich om andere redenen dan tewerkstelling naar het grondgebied van het **** begeven.

**** de toelatingsprocedure voor buitenlandse werknemers te harmoniseren zullen de onderdanen van een derde land die bedoeld worden door de richtlijnen die de bijzondere binnenkomst- en **** met het oog op de uitoefening van een betrekking op het grondgebied voor een periode van meer dan negentig dagen vastleggen onderworpen worden aan de regels die voorzien worden door het **** van 2 februari 2018.

Volgens het voorschrift van de richtlijn 2011/98/**** leidt de gecombineerde aanvraagprocedure die voorzien wordt door het **** van 2 februari 2018, met name indien het antwoord positief is, tot : - een beslissing tot verstrekking, wijziging of verlenging van een gecombineerde vergunning in één enkele administratieve handeling die een ****- en arbeidsvergunning omvat ; - de toekenning van een visum, indien de onderdaan van een derde land zich buiten het grondgebied van de **** bevindt ; - de afgifte van een gecombineerde vergunning.

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, **** en Sociaal **** is bevoegd voor de arbeidsvergunning die toegekend wordt aan de onderdanen van een derde land die voor andere doeleinden dan tewerkstelling tot verblijf gemachtigd zijn.

**** voorziet het **** de afgifte van **** met een vermelding betreffende de toegang tot de arbeidsmarkt aan de onderdanen van derde landen.

In het kader van het **** van 25 november 2015 hebben de partijen van het **** van 2 februari 2018 zich ertoe verbonden om de goedgekeurde tabel in hun reglementering om te zetten.

De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen past in het kader van dit akkoord.

****. **** Dit ontwerp van koninklijk besluit zet de aspecten van de richtlijn met betrekking tot de gecombineerde aanvraagprocedure, de toegang tot het grondgebied, het verblijf van de onderdanen van derde landen die een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indienen, de afgifte van de gecombineerde vergunningen en de **** met een vermelding betreffende de toegang tot de arbeidsmarkt om.

Overeenkomstig het **** van 2 februari 2018 en de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 die uitgevoerd wordt door dit akkoord bepaalt dit ontwerp van koninklijk besluit ook de regels voor de indiening van de ****, wanneer de betrokkene na zijn aanvraag voor een gecombineerde vergunning een positieve beslissing ontvangt.

Overeenkomstig het **** van 2 februari 2018 en de tabel die door het **** goedgekeurd werd bepaalt dit ontwerp van koninklijk besluit eveneens de vermeldingen betreffende de toegang tot de arbeidsmarkt die moeten worden aangebracht op de **** en de ****. 2. ARTIKELSGEWIJZE COMMENTAAR ARTIKEL 1 Artikel 16 van de richtlijn 2011/98/**** en artikel 26 van de richtlijn 2003/109/EG van de **** van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen voorzien dat de nodige wettelijke, reglementaire en administratieve bepalingen die door de lidstaten worden goedgekeurd om aan de richtlijn te voldoen een verwijzing naar de richtlijn bevatten of tijdens hun officiële bekendmaking gepaard gaan met een dergelijke verwijzing. De omzetting van de richtlijn 2011/98/**** is gedeeltelijk, aangezien deze omzetting tegelijkertijd via de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, het **** van 2 februari 2018 en andere wetgevende en reglementaire teksten die onder de bevoegdheid van andere ministers met verschillende **** vallen uitgevoerd wordt.

Art. 2.

**** artikel werd aangevuld met bepalingen die de begrippen die na de omzetting van de richtlijn 2011/98/**** in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 gebruikt worden, definiëren.

**** artikel bepaalt wat onder «*****», «*****», «*****» verstaan wordt, aangezien de gecombineerde vergunning het verblijf en de arbeid, die onder de bevoegdheid van de Federale Staat en de **** vallen, omvat.

**** artikel definieert ook het begrip «*****».

**** bepaling verwijst ook naar het **** van 2 februari 2018, aangezien de wet met toepassing van dit akkoord goedgekeurd werd en het ontwerp van koninklijk besluit in overeenstemming moet zijn met dit akkoord.

Art. 3.

Artikel 10 van de richtlijn 2011/98/**** voorziet voor de lidstaat de mogelijkheid om van de betrokkenen te eisen dat ze voor de behandeling van hun aanvragen vergoedingen betalen.

Deze mogelijkheid wordt voorzien in artikel 1/1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, zoals gewijzigd door de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de genoemde wet.

In zijn advies ****. 64.156/4 merkt de **** van State het volgende op: « **** la **** de **** **** **** dans **** avis **** 60.364/4 **** **** **** ****'auteur **** **** soit en **** ****'**** les **** **** **** de **** **** les **** **** **** **** **** pas ****. ».

In het verslag aan de **** betreffende het koninklijk besluit van 14 februari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen werden de verschillende bedragen van de retributies uitgelegd.

In 2016 werd vastgesteld dat de administratieve kosten per dossier heel wat hoger waren dan het bedrag van 268 **** dat in 2014 in de studie van het **** van de **** werd bepaald. **** de bepaling van dit bedrag werd er immers geen rekening gehouden met een aantal factoren (huur van het gebouw, telefoonkosten, ****, fax, onontbeerlijke ****-installaties, andere uitrustingen die noodzakelijk zijn voor het onderzoek van de aanvraag, ****.).

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft niet tot doel de verschillende bedragen van de retributie, die trouwens reeds gerechtvaardigd werden, te wijzigen, maar om het passende bedrag voor de categorieën van buitenlandse werknemers die een aanvraag voor een gecombineerde vergunning in de zin van richtlijn 2011/98/**** indienen te bepalen.

Wat het bedrag van de retributie dat voor de onderdanen van derde landen die de status van langdurig ingezeten onderdaan bekomen hebben voorzien wordt, betreft heeft de **** van **** in zijn advies ****. 60.364/4 opgemerkt dat «*****».

**** bedrag verandert dus niet, zelfs indien de langdurig ingezeten onderdaan een aanvraag voor een gecombineerde vergunning indient om een activiteit in loondienst uit te oefenen. **** is immers in zijn in een andere lidstaat verworven hoedanigheid van langdurig ingezetene dat hij zijn aanvraag voor een gecombineerde vergunning indient, en deze aanvraag heeft geenszins tot gevolg dat hij deze in een andere lidstaat verkregen **** verliest. **** vreemdelingen die in een andere lidstaat de status van langdurig ingezetene verkregen niet te discrimineren, dient voor hen hetzelfde bedrag te gelden, om welke reden ze ook in België wensen te verblijven.

**** de andere categorieën van werknemers is het opportuun en passend geacht om voor hen hetzelfde bedrag vast te leggen als dat welk momenteel van kracht is, met name voor de onderzoekers en de hooggekwalificeerde werknemers, te weten een bedrag van 350 ****, dat het **** is van de retributie.

Zoals hierboven vermeld, zou het eisen van de betaling van een bedrag lager dan 350 **** de retributie van zijn **** beroven, gelet op de administratieve kosten die zijn verbonden aan de behandeling van de aanvragen voor een gecombineerde vergunning.

**** is daarenboven niet onredelijk van hen de betaling van een dergelijk bedrag te eisen, gelet op het loon dat zij zullen ontvangen als tegenprestatie voor hun **** en waarvan het **** overigens wettelijk is gegarandeerd in het **** recht.

Art. 4.

**** bepaling preciseert dat artikel 1/2 van toepassing is, op voorwaarde dat het nieuw artikel 1/2/1 niet van toepassing is.

Er wordt naar het commentaar van artikel 5 verwezen.

Art. 5.

**** **** van 2 februari 2018 en de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 voorzien dat de gecombineerde aanvraagprocedure door de onderdanen van derde landen via hun werkgever bij de bevoegde gewestelijke overheid wordt ingediend.

**** de gecombineerde **** bijzonder is omdat ze de medewerking van de **** Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden vereist, wordt een nieuwe bepaling ingevoegd om daar rekening mee te houden.

Artikel 19 van het **** van 2 februari 2018 voorziet dat de gewestelijke overheid een beslissing moet nemen over de volledigheid en de ontvankelijkheid van de **** met het oog op werk. De gewestelijke overheid controleert of de aanvrager alle vereiste documenten, die tegelijkertijd door de gewestelijke wetgeving en de wet van 15 december 1980 voorzien worden, heeft voorgelegd.

Voor zover de gewestelijke overheid al een uitspraak heeft gedaan over de ontvankelijkheid van de aanvraag voorziet het nieuw artikel bijzondere bepalingen met betrekking tot de beslissingen die genomen worden wanneer de onderdaan van een derde land de verschuldigde retributie al dan niet betaald heeft.

**** bewijs van de betaling van de retributie moet naar de bevoegde gewestelijke overheid worden gestuurd. **** dit niet het geval is, moet deze overheid de onderdaan van een derde land informeren dat hij dit bewijs moet leveren. **** de onderdaan van een derde land dit niet doet, verklaart de bevoegde gewestelijke overheid de aanvraag onontvankelijk.

**** de aanvrager daarentegen het bewijs van de betaling van de retributie geleverd heeft, maar het betaalde bedrag onjuist blijkt te zijn, brengt de Minister of zijn gemachtigde (de **** Vreemdelingenzaken) hem daarvan op de hoogte en nodigt hem uit om het resterend saldo dat verschuldigd is te betalen. **** de aanvrager dit saldo niet betaalt, weigert de Minister of zijn gemachtigde (de Dienst ****) de aanvraag.

Art. 6.

Artikel 25/2 van het koninklijk besluit stelt de onderdanen van derde landen die reeds toegelaten of gemachtigd zijn tot verblijf met name in staat om een aanvraag voor een machtiging tot verblijf met het oog op de uitoefening van een betrekking in loondienst in te dienen bij het gemeentebestuur. **** in gevallen van vrijstelling geeft het gemeentebestuur, na voorlegging van een arbeidskaart, een machtiging tot verblijf af.

Het nieuw artikel 61/25-2, § 2, van de wet van 15 december 1980 biedt dezelfde mogelijkheid aan de onderdanen van derde landen die een **** met het oog op werk, die binnen het toepassingsgebied van de richtlijn 2011/98/**** valt, indienen.

De nieuwe paragraaf 6, die in het genoemd artikel 25/2 ingevoegd wordt, legt een verband tussen dit artikel en het nieuw artikel 61/25-2, § 2, door te preciseren dat dit artikel 25/2 niet kan worden toegepast op deze werknemers, aangezien ze hun aanvraag moeten indienen volgens een gecombineerde procedure waarin de **** Vreemdelingenzaken en de gewestelijke overheden gezamenlijk tussenbeide komen. **** is de burgemeester of zijn gemachtigde niet bevoegd om een beslissing te nemen over deze aanvragen.

Art.7.

De paragrafen 1 en 2 van artikel 31 worden gewijzigd, om rekening te houden met de nieuwe **** die de gecombineerde vergunning is.

Paragraaf 2 preciseert eveneens dat de geldigheidsduur van de gecombineerde vergunning die een machtiging tot verblijf van beperkte duur aantoont, gelijk is aan die van de toelating tot arbeid.

De paragrafen 4 en 5 die door dit ontwerp worden ingevoegd voorzien de vermeldingen die aanwezig moeten zijn op de **** en de ****.

Paragraaf 4 heeft betrekking op de **** en **** die afgegeven worden aan de onderdanen van derde landen die voor andere doeleinden dan werk gemachtigd of toegelaten zijn tot verblijf.

Paragraaf 5 heeft betrekking op de **** en **** die afgegeven worden aan de onderdanen van derde landen die binnen het toepassingsgebied van de gecombineerde vergunning vallen.

**** vermeldingen worden bepaald in artikel 35 van het **** van 2 februari 2018.

Art. 8.

Artikel 32 wordt gewijzigd, om rekening te houden met de nieuwe **** die de gecombineerde vergunning is.

Art.9.

Met het oog op leesbaarheid werd artikel 33 volledig vervangen en in paragrafen onderverdeeld.

**** belangrijkste wijzigingen van dit artikel hebben tot doel de termijn te preciseren waarbinnen de onderdaan van een derde land zijn aanvraag voor vernieuwing van de gecombineerde vergunning bij het gemeentebestuur moet indienen en het voorlopig **** dat in afwachting van de beslissing met betrekking tot zijn aanvraag voor vernieuwing aan hem wordt afgegeven te bepalen.

Artikelen 10,11 en 12 **** artikelen werden gewijzigd, om rekening te houden met de nieuwe **** die de gecombineerde vergunning is.

Art.13.

**** de huidige wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers hebben de verzoekers om **** bescherming vier maanden na de indiening van hun verzoek om **** bescherming toegang tot de arbeidsmarkt indien er geen enkele beslissing werd betekend in verband met hun verzoek.

Bijgevolg zal de initiële geldigheidsduur van het attest van **** dat aan de verzoekers om **** bescherming wordt afgegeven vier maanden bedragen. **** attest zal de vermelding «*****» bevatten.

Indien er na deze termijn van vier maanden geen enkele beslissing genomen werd zal de geldigheidsduur van het attest van **** verlengd worden en zal de vermelding «*****» of «*****» aangebracht worden.

Art.14.

De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, die de richtlijn betreffende de gecombineerde vergunning gedeeltelijk omzet, voegt een nieuw hoofdstuk in de wet in. Dit hoofdstuk is van toepassing op de personen die een beroep in loondienst wensen uit te oefenen op het grondgebied van het Rijk. Met het oog op coherentie wordt een nieuw hoofdstuk, met verschillende artikelen, ingevoegd in het koninklijk besluit.

Het nieuw artikel 105/1 voorziet de inlichtingen die eveneens zullen moeten voorkomen in de **** met het oog op werk.

**** inlichtingen zijn nuttig, aangezien het **** van 2 februari 2018 voorziet dat de administratieve handeling die de gecombineerde vergunning toekent door de Dienst **** betekend wordt.

**** **** voorziet ook dat de werkgever op de hoogte wordt gebracht van deze beslissing. De werkgever zou dus per mail kunnen worden geïnformeerd.

**** bepaalt artikel 62, § 3, van de wet dat de administratieve beslissingen door verschillende personen aan de betrokkenen betekend kunnen worden. **** **** onder andere om de burgemeester van de gemeente waar de vreemdeling zich bevindt of zijn gemachtigde, de **** diplomatieke of consulaire overheid in het buitenland, indien de laatstgenoemde zich niet op het grondgebied van het **** bevindt.

De nieuwe beslissingen die door de Minister of zijn gemachtigde genomen worden zullen zo kunnen worden betekend.

Het nieuw artikel 105/2, paragraaf 1, eerste lid, voorziet de vorm van de eenmalige administratieve akte die afgegeven wordt aan de onderdaan van een derde land die gemachtigd is tot verblijf en tot arbeid. **** dien einde werd een nieuwe bijlage 46 gecreëerd.

**** afschrift van deze akte wordt naar de diplomatieke of consulaire post of het gemeentebestuur gestuurd, in functie van de plaats waar de onderdaan van een derde land zich bevond toen hij zijn aanvraag voor een gecombineerde vergunning indiende.

Paragraaf 2 voert artikel 61/25-5, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 uit. De termijn om te verlengen is een redelijke termijn afhankelijk van de uitzonderlijke omstandigheden van de zaak.

**** voorziet artikel 25, § 4, van het **** van 2 februari 2018 dat de machtigingen tot verblijf en de toelatingen tot arbeid worden toegekend indien de minister of zijn gemachtigde of de gewestelijke overheid geen beslissing heeft genomen binnen de termijn van vier maanden die in uitzonderlijke omstandigheden eventueel verlengd wordt. Paragraaf 3 van dit nieuw artikel 105/2 bepaalt het document dat in dit geval wordt afgegeven. Er werd dus een nieuwe bijlage 47 gecreëerd.

De paragraaf voorziet ook dat een afschrift van dit document naar de diplomatieke of consulaire post of naar het gemeentebestuur gestuurd wordt, in functie van de plaats waar de onderdaan van een derde land zich bevond wanneer hij zijn aanvraag voor een gecombineerde vergunning indiende.

Paragraaf 4, eerste lid, van artikel 105/2 bepaalt de regels voor de afgifte van het visum die gevolgd moeten worden door de persoon die na de aanvraagprocedure gemachtigd is tot verblijf en arbeid, wanneer hij zijn aanvraag buiten het grondgebied van het Rijk heeft ingediend.

Paragraaf 4, tweede en derde lid, bepaalt de regels voor de afgifte van de gecombineerde vergunning en het model van het voorlopig *********») dat in afwachting van de afgifte van deze vergunning afgegeven wordt.

Paragraaf 5 bepaalt ook de regels voor de afgifte van de gecombineerde vergunning en het model van het voorlopig **** dat in afwachting van de afgifte van deze vergunning afgegeven wordt aan personen die al in een andere hoedanigheid tot verblijf gemachtigd zijn.

Paragraaf 7 voert artikel 61/25-5, § 3, van de wet van 15 december 1980 uit en bepaalt de vorm van de beslissing tot weigering van verblijf.

Het nieuw artikel 105/3, paragraaf 1, voorziet de procedure voor de aanvraag van een gecombineerde vergunning wanneer de onderdaan van een derde land over een toelating tot arbeid van onbeperkte duur beschikt.

**** de toelating tot arbeid onbeperkt is, behandelt de gewestelijke overheid de aanvraag niet meer en moet enkel de minister of zijn gemachtigde (de **** Vreemdelingenzaken) tussenbeide komen in het kader van de behandeling ten gronde van deze aanvraag.

**** deze aanvraag bij het gemeentebestuur wordt ingediend moet de burgemeester of zijn gemachtigde controleren of de onderdaan van een derde land alle documenten die door de wet voorzien worden heeft voorgelegd om zijn aanvraag te ondersteunen. **** dit het geval is, geeft hij een bijlage 50 aan hem af. In het tegenovergestelde geval neemt hij een beslissing tot niet-**** (bijlage 41).

Paragraaf 3 voert artikel 61/25-5, § 2, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 uit. De termijn om te verlengen is een redelijke termijn afhankelijk van de uitzonderlijke omstandigheden van de zaak.

Paragraaf 4 voorziet de vorm van de eenmalige administratieve akte die afgegeven wordt aan de onderdaan van een derde land die tot verblijf en arbeid gemachtigd is en bepaalt het model van de gecombineerde vergunning die aan de onderdaan van een derde land afgegeven wordt.

Paragraaf 5 voorziet de vorm van het document dat aan de betrokkene afgegeven wordt indien de minister of zijn gemachtigde geen beslissing heeft genomen binnen de termijn van vier maanden die in uitzonderlijke omstandigheden eventueel verlengd wordt en bepaalt eveneens de vorm van de gecombineerde vergunning die de burgemeester of zijn gemachtigde aan hem afgeeft.

Paragraaf 6 bepaalt het model dat voor de beslissing tot weigering van verblijf moet worden gebruikt.

Paragraaf 7 voert artikel 61/25-5, § 3, van de wet van 15 december 1980 uit en bepaalt de vorm van de beslissing tot weigering van verblijf.

Het nieuw artikel 105/4 bepaalt de **** die afgegeven worden aan de onderdanen van derde lanen en hun gezinsleden, wanneer de gewestelijke overheid een einde heeft gemaakt aan de toelating tot arbeid, zonder dat de minister of zijn gemachtigde een einde maakt aan hun verblijf. **** document wordt enkel afgegeven indien de **** waarvan ze houder zijn vervalt. **** **** wordt in bijlage 51 vermeld.

Het nieuw artikel 105/5 voert artikel 61/25-6, § 4, van de wet van 15 december 1980 uit en bepaalt de vorm van de gecombineerde vergunning die aan de onderdaan van een derde land afgegeven wordt.

Het nieuw artikel 105/6 bepaalt het beslissingsmodel dat de minister of zijn gemachtigde (de **** Vreemdelingenzaken) moet gebruiken wanneer hij een einde maakt aan het verblijf van de onderdaan van een derde land aan wie een gecombineerde vergunning werd toegekend. **** **** om bijlage 52.

Artikelen 15 en 16 **** artikelen voorzien dat de bepalingen van de artikelen 110**** en 110**** niet van toepassing zijn op de **** die ingediend worden door de onderdanen van derde landen die in een andere lidstaat de status van langdurig ingezetene bekomen hebben, wanneer ze een activiteit in loondienst wensen uit te oefenen op het grondgebied van het Rijk. Zij moeten de gecombineerde aanvraagprocedure volgen.

Art. 17.

**** van de duidelijkheid en de rechtszekerheid, verduidelijkt de eerste alinea van artikel 119 de voorwaarden waaronder de afgifte van een "bijlage 15" kan plaatsvinden.

**** derde lid preciseert dat artikel 119 niet van toepassing is in het kader van de gecombineerde aanvraagprocedure. Aangezien specifieke voorlopige **** gecreëerd werden moet er geen dergelijk **** afgegeven worden.

Artikelen 18 tot 34 **** deze bijlagen worden vervangen, zodat de vermelding met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt erop kan worden aangebracht.

In zijn advies ****. 64.156/4 is de **** van **** van mening dat de opmerking in advies ****. 63.681/1 **** **** voor dit ontwerp geldt.

**** dit advies merkte de **** van State het volgende op : « Het komt de **** immers niet toe om, wat dat betreft, op grond van de hem bij artikel 5, § 1, van de wet van 9 mei 2018 verleende machtigingen, in beperkingen te voorzien. **** laatste zou niet enkel strijdig zijn met de voornoemde wetsbepaling, maar tegelijk ook op gespannen voet staan met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel, voor zover op die wijze categorieën van personen die zich in dezelfde situatie bevinden verschillend zouden worden behandeld zonder dat voor dat verschil een deugdelijke verantwoording voorhanden zou zijn ».

Dit ontwerp van koninklijk besluit heeft niet tot doel beperkingen voor de **** van de verschillende categorieën van vreemdelingen te voor te schrijven. De huidige bepalingen beogen in de **** en -titels slechts de vermelding op te nemen betreffende de toegang tot de arbeidsmarkt die overeenkomt met de administratieve situatie van hun houder ten aanzien van de federale, gewestelijke of communautaire regelgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

**** vermelding heeft met name tot doel het gemakkelijker te maken om de buitenlandse werknemers te controleren, door hun situatie zichtbaarder te maken. **** vermelding zal de overheden die belast zijn met de controle van de buitenlandse werknemers moeten helpen om hun opdrachten uit te voeren en om sneller controles uit te voeren. Ze moet dus overeenkomen met de situatie waarin zij zich krachtens de wetgeving met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers bevinden.

**** vermeldingen die op de bijlagen voorkomen zijn door het **** van 25 november 2015 bepaald.

In zijn advies ****. 64.156/4 merkt de **** van State ook op dat dit ontwerp niet tot doel heeft de bijlage 19ter van het koninklijk besluit te vervangen, terwijl de buitenlandse onderdanen die het recht op verblijf inroepen op basis van artikel 40bis of 40ter van de wet van 15 december 1980, volgens het koninklijk besluit van 2 september 2018 gemachtigd zijn om te werken tijdens het onderzoek van hun aanvraag. .

De **** van **** is dus van mening dat het ontwerp op dit punt zou moeten worden herzien.

**** advies wordt niet gevolgd, omdat de nieuwe paragrafen 4 en 5 van artikel 31 van het koninklijk besluit de vermeldingen die op de **** en **** aanwezig moeten zijn, voorzien.

Bijlage 19ter is geen **** of -titel. **** bijlage is slechts een formulier waarmee een familielid van een burger van de ****, van een **** of van een **** een aanvraag voor **** indient.

Er moet ook op worden gewezen dat het familielid, gedurende het onderzoek van zijn aanvraag voor **** door de minister of zijn gemachtigde (de **** Vreemdelingenzaken), nadat hem de bijlage 19ter werd afgegeven, in het bezit wordt gesteld van een attest van ****, waarop de genoemde vermelding over de toegang tot de arbeidsmarkt zal voorkomen.

Het feit dat er geen enkele vermelding voorkomt op de bijlage 19ter heeft trouwens geen gevolgen voor de toelating om te werken die de betrokkene krachtens artikel 16 van het koninklijk besluit van 2 september 2018 heeft: een onderdaan van een derde land die een aanvraag voor **** indient als familielid van een burger van de ****, van een **** of van een ****, is gemachtigd om te werken alleen wegens de indiening van deze aanvraag.

Net zoals dus een **** of -document alleen maar het recht of de machtiging tot het verblijf van zijn houder concretiseert en hem dus niet een dergelijk recht of een dergelijke machtiging verleent, concretiseert de vermelding betreffende het werk die op die titel of dat document zal voorkomen alleen maar het recht of de machtiging om te werken van zijn houder en verleent hem dus niet een dergelijk recht of een dergelijke machtiging.

Art. 35 tot 44 **** bijlagen die door deze bepalingen bedoeld worden, bevatten de beslissingsmodellen in het kader van de aanvraag voor een gecombineerde vergunning (één enkele administratieve handeling waarmee een gecombineerde vergunning wordt toegekend, attest van toekenning van een gecombineerde vergunning, beslissing tot niet-****, beslissing die een einde maakt aan het verblijf) en de voorlopige ****.

Wij hebben de eer te zijn, ****, **** Uwe ****, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor Asiel en ****, ****. ****

12 NOVEMBER 2018. - **** besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het **** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de ****, artikel 108;

Gelet op de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, artikel 1/1, § 1, tweede lid, ingevoegd door de **** van 19 december 2014, en de artikelen 61/25-2, § 5, tweede lid, 61/25-3, tweede lid, en 61/25-6, §§ 1, 2, tweede lid, 3, tweede lid, en 5, derde lid, ingevoegd door de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

Gelet op de **** van de regelgeving die overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging werd uitgevoerd;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 19 juli 2018 ;

Gelet op het akkoord van de **** van Begroting, gegeven op 23 juli 2018 ;

Gelet op het advies ****. 64.156/4 van de **** van State, gegeven op 27 september 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

**** de voordracht van de **** van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van de **** voor Asiel en Migratie en op het advies van de in **** vergaderde Ministers, Hebben **** besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.**** besluit zet de volgende zaken gedeeltelijk om: 1° de richtlijn 2003/109/EG van de **** van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen ;2° de richtlijn 2011/98/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven.

Art. 2.Artikel 1, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd en **** door het koninklijk besluit van 22 november 1996, wordt aangevuld met 3°, 4°, 5° en 6°, **** als volgt : « 3° **** van 2 februari 2018 : het **** van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten;4° bevoegde gewestelijke overheid : de bevoegde gewestelijke of communautaire **** die bedoeld wordt in artikel 3, 2°, van het **** van 2 februari 2018 en die overeenkomstig artikel 7 van dit akkoord en de wetgeving met betrekking tot de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers bevoegd is om elke aanvraag voor toelating tot arbeid te ontvangen en te behandelen ;5° toelating tot arbeid : de toelating tot arbeid in de zin van artikel 3, 8°, van het **** van 2 februari 2018 ;6° gecombineerde vergunning : het bewijs van inschrijving in het **** dat overeenkomstig het model in bijlage 6 is opgesteld en een vermelding met betrekking tot de toegang tot de arbeidsmarkt bevat, dat aantoont dat een onderdaan van een derde land gemachtigd is om meer dan negentig dagen op het grondgebied van het Rijk te verblijven om er te werken ;7° gecombineerde aanvraagprocedure : procedure in de zin van artikel 3, 6°, van het **** van 2 februari 2018.».

Art. 3.**** artikel 1/1/1, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 8 juni 2016 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 14 februari 2017, wordt 2° vervangen als volgt: « 2° de vreemdeling die 18 jaar of ouder is : ****) de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 1°, 2°, 5°, 9°, 10° en 11°, van de wet: 350 **** ;****) de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 3°, 4°, 6° en 7°, van de wet: 200 **** ;****) de aanvragen bedoeld in artikel 1/1, § 2, 8°, van de wet: 60 ****. ».

Art. 4.**** artikel 1/2, § 1, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 februari 2015, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Art. 5.In hoofdstuk ****, van titel ****, van hetzelfde besluit, wordt een artikel 1/2/1 ingevoegd, ****: « Art. 1/2/1. § 1. **** artikel 18, § 4, van het **** van 2 februari 2018 legt de onderdaan van een derde land, die een aanvraag bedoeld in artikel 61/25-1 van de wet indient, het bewijs van betaling van de retributie dat krachtens artikel 1/1, § 2, 8° of 11°, van de wet, naargelang het geval, vereist wordt, voor wanneer hij zijn aanvraag bij de bevoegde gewestelijke overheid indient. § 2. **** artikel 19, § 2, van het **** van 2 februari 2018 deelt de bevoegde gewestelijke overheid, indien de in paragraaf 1 voorziene verplichting niet gerespecteerd wordt, de onderdaan van een derde land schriftelijk mee dat hij over een termijn van vijftien dagen, na de betekening van de brief, beschikt om het bewijs van betaling van de retributie voor te leggen.

**** artikel 19, § 3, van het **** verklaart de bevoegde gewestelijke overheid de aanvraag onontvankelijk indien de onderdaan van een derde land het bewijs van betaling van de retributie niet voorgelegd heeft nadat de in het eerste lid voorziene termijn van vijftien dagen verstreken is. § 3. **** artikel 61/25-5, § 3, eerste lid, van de wet, brengt de Minister of zijn gemachtigde, indien hij tijdens het onderzoek van de **** vaststelt dat het bedrag van de retributie niet of gedeeltelijk betaald werd, de onderdaan van een derde land hiervan op de hoogte en vraagt hij hem om het verschuldigde bedrag te betalen en het bewijs van de betaling binnen een termijn van vijftien dagen voor te leggen.

**** beslissing waarmee de onderdaan van een derde land geïnformeerd wordt over de niet-betaling of de gedeeltelijke betaling wordt door middel van een document overeenkomstig het model in bijlage 43 betekend.

**** in het eerste lid bedoelde termijn van vijftien dagen begint te lopen op de dag na de dag van de kennisgeving van de in het tweede lid bedoelde beslissing.

**** betaling van het verschuldigde bedrag wordt overeenkomstig artikel 1/1/1, § 3, uitgevoerd. § 4. **** artikel 65/25-5, § 3, tweede lid, van de wet, weigert de Minister of zijn gemachtigde de **** indien de onderdaan van een derde land het verschuldigde bedrag niet betaald heeft.

**** beslissing tot weigering wordt door middel van een document overeenkomstig het model in bijlage 43bis betekend. ».

Art. 6.Artikel 25/2 van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd door de koninklijke besluiten van 22 juli 2008 en 21 september 2011, wordt aangevuld met een paragraaf 6, **** : « § 6. **** artikel is niet van toepassing op de onderdanen van een derde land die een aanvraag voor een toelating tot arbeid bedoeld in artikel 61/25-1, van de wet, op basis van artikel 61/25-2, § 2,van de wet, indienen. ».

Art. 7.**** artikel 31 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 april 2007, 7 mei 2008, 22 juli 2008, 15 augustus 2012 en 13 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****» ;2° paragraaf 2 wordt aangevuld met twee leden, ****: «*****» ; 3° in paragraaf 3 worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****» ;4° het wordt aangevuld met de paragrafen 4 en 5, ****: « § 4.**** **** of de ****, afgegeven aan de vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf in het Rijk om andere doeleinden dan werk bevat, afhankelijk de beperkingen van de arbeidsmarkt die vastgelegd zijn door de federale wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, een van de volgende vermeldingen: 1° indien de betrokkene gemachtigd is om op beperkte wijze te werken : «*****» ;2° indien de betrokkene gemachtigd is om op onbeperkte wijze te werken : «*****» ;3° indien de betrokkene niet gemachtigd is om te werken : «*****». § 5. **** **** of de **** afgegeven aan de onderdaan van een derde land die toegelaten is om te werken krachtens de gewestelijke of communautaire wetgeving betreffende de tewerkstelling van de buitenlandse werknemers bevat, afhankelijk de beperkingen van de arbeidsmarkt daarin, een van volgende vermeldingen: 1° indien de betrokkene gemachtigd is om op beperkte wijze te werken : «*****» ;2° indien de betrokkene gemachtigd is om op onbeperkte wijze te werken : «*****».

Art. 8.**** artikel 32 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 september 2011, 19 juli 2012, 15 augustus 2012, 26 december 2013, 13 februari 2015, wordt een paragraaf 1ter ingevoegd, **** : « § 1ter. De gecombineerde vergunning die aantoont dat de onderdaan van een derde land tot een verblijf van onbeperkte duur gemachtigd is, wordt vernieuwd voor vijf jaar door het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats.

**** de in artikel 41 bepaalde voorwaarden kan zij vervroegd vernieuwd worden. ».

Art. 9.Artikel 33 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 21 september 2011, 19 juli 2012, 15 augustus 2012, 26 december 2013 en 13 februari 2015, wordt vervangen als volgt : «

Art. 33.§ 1. **** voorbehoud van het tweede lid moet de vreemdeling zich tussen de **** en de dertigste dag voor de vervaldatum van zijn ****- of vestigingsvergunning, van zijn **** blauwe kaart of van zijn ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezeten bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats aanbieden om de vernieuwing van zijn ****-of vestigingsvergunning, zijn **** blauwe kaart of van zijn ****-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene aan te vragen.

Twee maanden voor de vervaldatum van zijn gecombineerde vergunning moet de onderdaan van een derde land zich bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats aanbieden om de vernieuwing van zijn gecombineerde vergunning aan te vragen. § 2. **** verplichting de vernieuwing te vragen van de **** bedoeld in paragraaf 1 wordt opgeschort voor : 1° de vreemdeling die voor behandeling is opgenomen in een ziekenhuis of een soortgelijke ****;2° de vreemdeling die is aangehouden en opgesloten in een **** of een inrichting voor bescherming van de maatschappij.**** directeur van de **** of de inrichting voor bescherming van de maatschappij moet zich bij de **** of de internering, en voor de gehele duur ervan, evenwel vergewissen van de administratieve **** van de vreemdeling; 3° de vreemdeling die 75 jaar of ouder is.Indien hij moet reizen moet hij echter vragen dat zijn **** vernieuwd wordt. § 3. **** vreemdeling die toegelaten of gemachtigd is tot het verblijf op grond van artikel 10 of 10bis, van de wet, en die, overeenkomstig paragraaf 1, de vernieuwing van zijn **** vraagt, legt, tot staving van zijn aanvraag, de documenten over waaruit blijkt dat hij nog altijd de voorwaarden vervult die aan zijn verblijf zijn gesteld.

**** is het geval wanneer, krachtens artikel 13, § 1, derde lid, van de wet, de toelating tot het verblijf van beperkte duur van onbeperkte duur wordt. § 4. **** de vreemdeling zijn aanvraag tot vernieuwing heeft ingediend overeenkomstig paragraaf 1, eerste lid, en de Minister of zijn gemachtigde niet in staat was over deze aanvraag een beslissing te nemen voor het verstrijken van de verblijfsvergunning waarvan hij houder is, stelt de burgemeester of zijn gemachtigde hem in het bezit van een attest conform het model in bijlage 15, mits de vreemdeling tot staving van zijn aanvraag voor vernieuwing, de documenten heeft voorgelegd die bewijzen dat hij de voorwaarden voor zijn verblijf vervult.

**** in het eerste lid bedoelde attest dekt voorlopig het verblijf van de vreemdeling op het grondgebied van het Rijk. **** attest is **** dagen geldig en kan tweemaal met eenzelfde periode verlengd worden. § 5. **** de onderdaan van een derde land zijn aanvraag tot vernieuwing heeft ingediend overeenkomstig paragraaf 1, tweede lid, en de bevoegde gewestelijke overheid en de minister of zijn gemachtigde niet in staat waren over deze aanvraag een beslissing te nemen voor het verstrijken van de gecombineerde vergunning waarvan hij houder is, stelt de burgemeester of zijn gemachtigde hem in het bezit van een attest conform het model in bijlage 49, mits de onderdaan van een derde land het door de bevoegde gewestelijke overheid afgegeven document heeft voorgelegd dat bewijst dat de aanvraag ontvankelijk en volledig is.

**** in het eerste lid bedoelde attest dekt voorlopig het verblijf van de onderdaan van een derde land op het grondgebied van het Rijk. **** attest is dertig dagen geldig en kan tweemaal met eenzelfde periode verlengd worden. ».

Art. 10.**** artikel 35, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 juli 2008, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 11.**** artikel 36bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 27 april 2007 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 22 juli 2008, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 12.**** artikel 37, eerste lid, van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 15 augustus 2012 en 13 februari 2015, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 13.**** artikel 74 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 april 2007 en 17 augustus 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****» ;2° in paragraaf 3, tweede lid, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Art. 14.In titel ****, van hetzelfde besluit, wordt een hoofdstuk ****, met de artikelen 105/1 tot 105/7 ingevoegd, **** : « **** **** bis - **** van derde landen die met het oog op tewerkstelling voor een periode van meer dan negentig dagen in het **** verblijven of wensen te verblijven.

Art. 105/1.**** de gewestelijke of communautaire wetgeving betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers bevat de **** bedoeld in artikel 61/25-1 van de wet op zijn minst de volgende inlichtingen : 1° de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats of de plaats van oponthoud in het buitenland van de betrokken onderdaan van een derde land, wanneer die zich niet op het grondgebied van het **** bevindt ;2° het adres van de effectieve verblijfplaats of het **** van de onderdaan van een derde land, indien die, overeenkomstig titel ****, hoofdstuk ****, van de wet reeds toegelaten of gemachtigd is om voor een periode van niet meer dan negentig dagen op het grondgebied van het Rijk te verblijven of indien hij, overeenkomstig titel ****, hoofdstuk ****, van de wet reeds toegelaten of gemachtigd is om voor een periode van meer dan negentig dagen op het grondgebied van het Rijk te verblijven ;3° in voorkomend geval het elektronisch adres van zijn werkgever.

Art. 105/2.§ 1 . **** de onderdaan van een derde land door de bevoegde gewestelijke overheid tot arbeid gemachtigd wordt en tot verblijf met toepassing van artikel 61/25-5, § 1, van de wet, betekent de minister of zijn gemachtigde hem deze beslissing door middel van het document overeenkomstig het model in bijlage 46.

De minister of zijn gemachtigde stuurt ook een afschrift naar: 1° de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland : indien de betrokkene zich niet op het grondgebied van het **** bevindt ;2° naar het gemeentebestuur van zijn effectieve verblijfplaats of zijn **** : indien de betrokkene, overeenkomstig titel ****, hoofdstuk ****, van de wet, reeds toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van niet meer dan negentig dagen, of, overeenkomstig titel ****, hoofdstuk ****, van de wet, reeds toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van meer dan negentig dagen. § 2. **** de minister of zijn gemachtigde, met toepassing van artikel 61/25-5, § 2, tweede lid, van de wet, beslist om de termijn van vier maanden voorzien in artikel 61/25-5, § 2, eerste lid, van de wet te verlengen betekent hij deze beslissing aan de betrokkene. § 3. **** de bevoegde gewestelijke overheid en de minister of zijn gemachtigde geen enkele negatieve beslissing genomen hebben binnen de,eventueel verlengde, termijn van vier maanden voorzien in artikel 61/25-5, § 2, eerste lid, van de wet, informeert de minister of zijn gemachtigde de betrokkene, overeenkomstig artikel 25, § 4, van het **** van 2 februari 2018, dat hij gemachtigd is tot verblijf en arbeid, en dit door middel van het document overeenkomstig het model in bijlage 47.

De minister of zijn gemachtigde stuurt ook een afschrift naar: 1° de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of zijn plaats van oponthoud in het buitenland : indien de betrokkene zich niet op het grondgebied van het **** bevindt ;2° het gemeentebestuur van zijn effectieve verblijfplaats of zijn **** : indien de betrokkene, overeenkomstig titel ****, hoofdstuk ****, van de wet, reeds toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf op het grondgebied van het **** van niet meer dan negentig dagen, of, overeenkomstig titel ****, hoofdstuk ****, van de wet, tot een verblijf van meer dan negentig dagen. § 4. **** de onderdaan van een derde land bedoeld in paragraaf 1 zich niet op het grondgebied van het **** bevindt, vraagt hij de toekenning van een visum lang verblijf aan bij de diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor zijn verblijfplaats of plaats van oponthoud in het buitenland. De post geeft het visum onverwijld aan hem af, voor zover hij de volgende documenten voorlegt : 1° een geldig paspoort of een daarmee gelijkgestelde geldige ****;en 2° de beslissing tot machtiging tot verblijf en arbeid bedoeld in paragraaf 1 of het document dat de machtiging tot verblijf en arbeid bedoeld in paragraaf 3 aantoont. **** betrokkene die in het bezit is van een visum lang verblijf dat met toepassing van het eerste lid afgegeven werd begeeft zich naar het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, met het oog op zijn inschrijving in het **** en de aflevering van een gecombineerde vergunning van beperkte duur.

**** afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats en de afgifte van de gecombineerde vergunning geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de betrokkene **** een voorlopig **** overeenkomstig het model in bijlage 49 af. **** document is **** dagen geldig en kan tweemaal met eenzelfde periode verlengd worden. § 5. De onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 61/25-6, § 2, van de wet, die in het bezit is van de beslissing bedoeld in paragraaf 1 of van het document bedoeld in paragraaf 3 begeeft zich naar het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats, met het oog op zijn eventuele inschrijving in het **** en de afgifte van een gecombineerde **** van beperkte duur.

**** afwachting van de uitvoering van de controle van de verblijfplaats en/of de afgifte van de gecombineerde vergunning geeft de burgemeester of zijn gemachtigde aan de betrokkene **** een voorlopig **** overeenkomstig het model in bijlage 49 af. **** document is **** dagen geldig en kan tweemaal met eenzelfde periode verlengd worden.

**** de betrokkene in het bezit is van een **** of een **** geeft hij deze terug wanneer het voorlopig **** afgegeven wordt. § 6. **** de minister of zijn gemachtigde beslist dat de onderdaan van een derde land niet gemachtigd is tot verblijf betekent hij hem deze beslissing door middel van het document overeenkomstig het model in bijlage 48. § 7. **** de minister of zijn gemachtigde, met toepassing van artikel 61/25-5, § 3, van de wet, van de onderdaan van een derde land eist dat die aanvullende inlichtingen of documenten naar hem stuurt, informeert hij hem over de inlichtingen en/of documenten die hij moet voorleggen.

**** de aanvullende inlichtingen en/of documenten niet binnen de termijn voorzien in artikel 61/25-5, § 3, verstrekt werden weigert de minister of zijn gemachtigde de aanvraag en wordt deze beslissing door middel van een document overeenkomstig het model in bijlage 48 betekend.

Art. 105/3.§ 1 . **** de onderdaan van een derde land die tot een arbeid van onbeperkte duur toegelaten is zijn aanvraag voor verlenging, met toepassing van artikel 61/25-6, § 5, van de wet, indient bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats geeft de burgemeester of zijn gemachtigde een document aan hem af dat de aanvraag bewijst en dat overeenkomstig het model in bijlage 50 opgesteld is, voor zover hij alle vereiste documenten en inlichtingen voorlegt.

**** attest is dertig dagen geldig en kan driemaal met eenzelfde periode verlengd worden.

**** burgemeester of zijn gemachtigde stuurt de aanvraag en een afschrift van de bijlage 50 onverwijld naar de gemachtigde van de Minister. § 2. **** de onderdaan van een derde land niet alle vereiste documenten voorlegt wanneer hij zijn aanvraag indient, neemt de burgemeester of zijn gemachtigde de aanvraag niet in overweging en betekent deze beslissing door middel van een document overeenkomstig het model in bijlage 41 aan de onderdaan van een derde land.

**** afschrift van dit document wordt onverwijld naar de minister of zijn gemachtigde gestuurd. § 3. **** de minister of zijn gemachtigde, met toepassing van artikel 61/25-5, § 2, tweede lid, van de wet, beslist om de termijn van vier maanden voorzien in artikel 61/25-5, § 2, eerste lid, van de wet te verlengen betekent de burgemeester of zijn gemachtigde deze beslissing aan de onderdaan van een derde land. § 4. **** de minister of zijn gemachtigde beslist dat de onderdaan van een derde land gemachtigd is tot verblijf betekent de burgemeester of zijn gemachtigde deze beslissing door middel van een document overeenkomstig het model in bijlage 46 aan de betrokkene en overhandigt hem een gecombineerde vergunning van beperkte of onbeperkte duur, naargelang het geval. § 5. **** de minister of zijn gemachtigde geen negatieve beslissing genomen heeft binnen de, eventueel verlengde, termijn van vier maanden voorzien in artikel 61/25-5, § 2, eerste lid, van de wet, wordt de onderdaan van een derde land door middel van een document overeenkomstig het model in bijlage 47 op de hoogte gebracht van het feit dat hij gemachtigd is tot verblijf en arbeid. **** burgemeester of zijn gemachtigde betekent dit document en overhandigt een gecombineerde vergunning van beperkte of onbeperkte duur, naargelang het geval, aan de onderdaan van een derde land. § 6. **** de minister of zijn gemachtigde beslist dat de onderdaan van een derde land niet gemachtigd is tot verblijf wordt deze beslissing door middel van een document overeenkomstig het model in bijlage 48 betekend. § 7. **** de minister of zijn gemachtigde, met toepassing van artikel 61/25-5, § 3, van de wet, van de onderdaan van een derde land eist dat die aanvullende inlichtingen of documenten naar hem stuurt, informeert hij hem over de inlichtingen en/of documenten die hij moet voorleggen.

**** de aanvullende inlichtingen of documenten niet binnen de termijn voorzien in artikel 61/25-5, § 3, van de wet, verstrekt werden weigert de minister of zijn gemachtigde de machtiging tot verblijf te verlengen. **** beslissing wordt door middel van een document overeenkomstig bijlage 48 aan de betrokkene betekend.

Art. 105/4.**** de onderdaan van een derde land niet meer gemachtigd wordt tot arbeid door de bevoegde gewestelijke overheid geeft de burgemeester of zijn gemachtigde hem een **** overeenkomstig het model in bijlage 51 af, wanneer de geldigheidsduur van zijn **** gedurende de termijn van negentig dagen voorzien in artikel 61/25-2, § 5, van de wet, vervalt, voor zover de minister of zijn gemachtigde geen beslissing heeft genomen die een einde stelt aan zijn verblijf.

De gezinsleden van de betrokkene ontvangen hetzelfde document, met dezelfde geldigheidsduur.

Art. 105/5.**** de machtiging tot verblijf, met toepassing van artikel 61/25-6, § 4, van de wet, onbeperkt wordt, geeft de minister of zijn gemachtigde de burgemeester van de **** van de onderdaan van een derde land de instructie om hem een gecombineerde vergunning van onbeperkte duur af te geven.

Art. 105/6.**** de minister of zijn gemachtigde, met toepassing van artikel 61/25-7, van de wet, beslist om een einde te maken aan aan het verblijf van een onderdaan van een derde land wordt deze beslissing door middel van het document overeenkomstig het model in bijlage 52 aan hem betekend. ».

Art. 15.Artikel 110****, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 22 juli 2008, wordt aangevuld met een paragraaf 4, **** : « § 4. **** artikel is niet van toepassing op de **** bedoeld in artikel 61/25-1, van de wet door de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 61/7, van de wet ».

Art. 16.Artikel 110****, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 februari 2015 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 20 april 2015, wordt aangevuld met een paragraaf 6, **** : « § 6. **** artikel is niet van toepassing op de **** bedoeld in de artikelen 61/25-1 en 61/25-6, § 5, van de wet, die door door de onderdaan van een derde land bedoeld in artikel 61/7, van de wet ingediend wordt ».

Art. 17.**** artikel 119 van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 april 2007 en 7 mei 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden «*****» ;2° het derde lid wordt aangevuld met de woorden « , evenals de onderdanen van een derde land bedoeld in artikel 105/3, §§ 4 en 5 ».

Art. 18.**** bijlage 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 19.**** bijlage 3ter, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door de bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 20.**** bijlage 4, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 8 oktober 1981, wordt vervangen door de bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 21.**** bijlage 6, van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 april 2007, 19 juli 2012 en 11 december 2012, wordt vervangen door de bijlage 4 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 22.**** bijlage 6bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 15 augustus 2012 en vervangen door het koninklijk besluit van 11 december 2012, wordt vervangen door de bijlage 5 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 23.**** bijlage 7, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 19 juli 2012 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2012, wordt vervangen door de bijlage 6 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 24.**** bijlage 7bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 22 juli 2008, vervangen door het koninklijk besluit van 19 juli 2012 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 december 2012, wordt vervangen door de bijlage 7 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 25.**** bijlage 8, van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 april 2007 en 7 mei 2008, wordt vervangen door de bijlage 8 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 26.**** bijlage 8bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door de bijlage 9 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 27.**** bijlage 9, van hetzelfde besluit, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 7 mei 2008, 27 april 2007 en 7 mei 2008, wordt vervangen door de bijlage 10 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 28.**** bijlage 9bis, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 7 mei 2008, wordt vervangen door de bijlage 11 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 29.**** bijlage 15, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 15 augustus 2012 en gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 februari 2015, wordt vervangen door de bijlage 12 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 30.**** bijlage 25****, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 17 augustus 2013, wordt vervangen door de bijlage 13 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 31.**** bijlage 26****, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 17 augustus 2013, wordt vervangen door de bijlage 14 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 32.**** bijlage 33, van hetzelfde besluit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 7 september 2005, wordt vervangen door de bijlage 15 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 33.**** bijlage 35, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 17 augustus 2013, wordt vervangen door de bijlage 16 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 34.**** bijlage 37, van hetzelfde besluit, vervangen door het koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt vervangen door de bijlage 17 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 35.**** bijlage 41, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt vervangen door de bijlage 18 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 36.**** bijlage 43, van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 16 februari 2015, wordt vervangen door de bijlage 19 die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 37.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 43bis ingevoegd die als bijlage 20 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 38.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 46 ingevoegd die als bijlage 21 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 39.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 47 ingevoegd die als bijlage 22 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 40.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 48 ingevoegd die als bijlage 23 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 41.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 49 ingevoegd die als bijlage 24 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 42.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 50 ingevoegd die als bijlage 25 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 43.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 51 ingevoegd die als bijlage 26 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 44.In hetzelfde besluit wordt een bijlage 52 ingevoegd die als bijlage 27 is gevoegd bij dit besluit.

Art. 45.De minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te ****, 12 november 2018.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor Asiel en ****, ****. ****

Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 1 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 2 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 4 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 4 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 5 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 5 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 6 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 6 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 7 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 7 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 8 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 8 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 9 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 9 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 10 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 10 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 11 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 11 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 12 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 12 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 13 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 13 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 14 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 14 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 15 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 15 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 16 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 16 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 17 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 17 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 18 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 18 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 19 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 19 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 20 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 20 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 21 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 21 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 22 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 22 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 23 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 23 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 24 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 24 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 25 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 25 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 26 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 26 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

Bijlage 27 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** om als bijlage 27 van het koninklijk besluit van 12 november 2018 tot wijziging van het het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging de verwijdering en de vreemdelingen te worden toegevoegd.

**** **** **** : De **** van Veiligheid en Binnenlandse ****, ****. **** **** **** voor **** en ****, ****. ****

^