Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015210 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 type wet prom. 22/07/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015491 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type wet prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015492 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018014740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van8 november 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018014911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op de afgifte van een gecombineerde vergunning dewelke onderdanen van derde landen machtigt om te verblijven en te werken op het grondgebied van het Rijk type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015299 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 25/3, § 1, 2°, b) van de wet op het politieambt type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015392 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015408 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van een directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 14/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015524 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de inhoud van de registratie door de ambulancediensten en van hun jaarverslag type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015646 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het koninklijk besluit van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032520 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot tot vaststelling van de regels inzake de aanstelling van de leden van de Commissie voor de herziening in strafzaken, in uitvoering van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2018 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018205447 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de rechtsbijstand type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018205818 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de outplacement type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018206436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 12 december 2018 wordt de heer Geert DE POORTER, met ingang van 1 januari 2019 voor een periode van zes jaar, aangesteld in de managementfunctie van "Voorzitter van het Directiecomité van Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015385 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de formulieren voor de aanvraag van een toestemming wegens therapeutische noodzaak type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018015464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming. - Burgemeester Gemeente SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij ministerieel besluit van 29 november 2018, wordt de heer Joël RIGUELLE benoemd tot burgemeester van de gemeente Sint-Agatha-Berchem. type ministerieel besluit prom. 18/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van permanente leden voor aanvaardingscommissie bevoegd voor de gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken type ministerieel besluit prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032444 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende erkenning van een deskundige belast met de controle van de bescherming tegen het gevaar van ioniserende stralingen type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032467 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juli 2018 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2018

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018206441 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 183/2018 van 19 december 2018 Rolnummer 7020 In zake : de vordering tot schorsing van de woorden « de bestuurder van de proefbank » in artikel 19, § 2, van de wet van 8 juli 2018 houdende bepalingen inzake de pr Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 30/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015311 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest type decreet prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018015438 bron vlaamse overheid 13 DECEMBER 2018. - NADO Vlaanderen. - Besluit van de directeur houdende vaststelling van diverse formulieren in uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 DE DIRECTEUR VAN NADO VLAANDEREN, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betre Gelet op het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, artikel 10, § 6, eerste lid, vervangen bij het(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018032375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van meerdere uitvoeringsbesluiten van de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018015406 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Rentevoet voor het kalenderjaar 2019 in uitvoering van artikel 414, § 1, derde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Bericht De re type bericht prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018015458 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Maurice HELSEN, André VERMOSEN en Annitta LEENAERTS, die a Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A.226.703/ X-17.376. Namens de Hoofdgriffier, Isa(...) type bericht prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018015597 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Nathalie BRACK die woonplaats kiest bij Mr. Joost Bosquet, Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2018. Deze zaak is ingesch(...) type bericht prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018206318 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 19 november 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 november 2018, is beroep tot v Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 november 2018 ter post aangetekende bri(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018206444 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden logistiek (niveau A3) voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummer: ANG18161 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2018. De lijst van geslaagden, zonder (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken **** tussen de Federale Staat, het **** ****, het **** ****, het ****-**** Gewest en de **** **** met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten

erratum

type erratum prom. 07/12/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015407 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018206418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Cyber Security Expert (niveau A), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18092 Deze selectie werd afgesloten op 12/12/2018. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018206435 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige cyber security experten (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG18154 Deze selectie werd afgesloten op 14/12/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijs(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/12/2018 numac 2018040757 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Organisatie van een vergelijkende selectie voor de aanwerving van een project/**** manager bij de rechterlijke orde . - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 10 december 2018, bladzijde 96623(...)
^