Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 12 november 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017031715
pub.
05/01/2018
prom.
12/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 NOVEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor het Cochrane Expertise Centrum voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 2 oktober 2017;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, het artikel 1;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder : 1° FOD : de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;2° dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening : de dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening van het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel;3° KUL : Katholieke Universiteit Leuven, Kapucijnenvoer 33, Blok J, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0419/052/173, rekeningnummer : BE63 7340 1934 1708;4° CEBAM : Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine, ondernemingsnummer 0842/850/519.5° begeleidingscomité : het begeleidingscomité in het Directoraat-generaal Gezondheidszorg van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. HOOFDSTUK II. - Algemene bepalingen

Art. 2.§ 1. Een toelage van 60.000 euro is toegekend aan de KUL. § 2. Deze toelage is een tussenkomst van de Staat in de werkings- en personeelskosten van CEBAM teneinde de opdrachten bedoeld in artikel 3 te realiseren. § 3. Deze toelage is aan te rekenen ten laste van basisallocatie 25.52.11.3300.02 van de begroting van de FOD, begrotingsjaar 2017. HOOFDSTUK III. - De opdrachten

Art. 3.De huidige toelage is bedoeld om van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, het Cochrane Expertise Centrum in België te stimuleren en te ondersteunen, via volgende activiteiten: 1° het opstellen van systematische reviews teneinde bij te dragen aan de zorgkwaliteit;2° het begeleiden en ondersteunen van zorgverstrekkers in de opmaak van systematische reviews via individuele begeleiding of het geven van specifieke opleidingen;3° het publiceren van de resultaten van systematische reviews in de vaktijdschriften voor volgende gezondheidszorgbeoefenaars : huisarts, apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige, logopedist, ergotherapeut, vroedvrouw, diëtist, podoloog en tandarts.4° het promoten van het gebruik van Cochrane Sytematic Reviews;5° het vertegenwoordigen van Cochrane via Cochrane Belgium.

Art. 4.Voor de gestelde periode worden de opdrachten bepaald in artikel 3 verder geconcretiseerd via het globale werkplan bedoeld in artikel 6 dat binnen de maand na aanvang van de subsidie wordt ingediend en door het begeleidingscomité werd goedgekeurd. HOOFDSTUK IV. - De coördinator.

Art. 5.§ 1. Er wordt een coördinator aangeduid binnen CEBAM. § 2. De coördinator wordt voorgesteld aan het begeleidingscomité van de FOD. § 3. De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het goedgekeurde globaal werkplan, het activiteiten- en financieel rapport, de verantwoording en het tijdig indienen ervan. HOOFDSTUK V. - De uitvoeringsmodaliteiten

Art. 6.In het kader van de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 3 stelt CEBAM de volgende documenten op en bezorgt deze aan de FOD bij voorkeur via elektronische weg: 1° een goedgekeurd globaal werkplan binnen de maand omvattende : a) de grote lijnen en voorgestelde activiteiten, de doelstellingen;b) de verwachte resultaten;c) de termijnen;d) het budget per activiteitenrubriek;2° uiterlijk 2 maand na de einddatum van de subsidie het volledige jaarverslag voor de gesubsidieerde periode. Het bestaat uit volgende delen : a) het beschrijvende gedeelte;b) de activiteitentabel met effectieve uitgaven;c) een lijst met de publicaties van de "abstracts";d) een personeelstabel met het percentage FTE;e) het financieel verslag;f) de jaarrekeningen. HOOFDSTUK VI. - De voorwaarden voor de uitbetaling van de toelage

Art. 7.§ 1. Een voorschot van 75% kan op de toegekende toelage bedoeld in artikel 1 worden gestort aan de KUL voor dit onderzoeksproject zodra het werkplan door de FOD is goedgekeurd en nadat er een schuldvordering is ingediend. § 2. Het resterende saldo van de toegekende toelage zal pas uitbetaald worden als aan volgende voorwaarden is voldaan : 1) het begeleidingscomité heeft het jaarrapport goedgekeurd;2) een aangewezen ambtenaar van de FOD zowel het jaarverslag als het financieel verslag na controle van de bewijsstukken heeft goedgekeurd. § 3. Het subsidiebedrag kan het bedrag van de gerechtvaardigde bewijsstukken niet overschrijden. § 4. Bij het niet-verwezenlijken van de opdrachten bedoeld in het globaal werkplan wordt het terug te betalen bedrag geschat op basis van de niet gerealiseerde activiteiten eerder dan de al dan niet gemaakte kosten.

In geval van terugbetaling van teveel gestorte voorschotten, zal dit gebeuren op het bankrekeningnummer van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, IBAN BE42 6792 0059 1754. § 5. De schuldvorderingen tot uitbetaling van het voorschot en het saldo van de toelage en het rechtvaardigingsdossier dienen gestuurd te worden naar het centrale facturatieadres, zijnde: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Stafdienst Budget en Beheerscontrole Eurostation blok 2 Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel HOOFDSTUK VII. - De financiële balans

Art. 8.§ 1. De algemene beginselen voor de boekhouding van een VZW worden toegepast. Alle inkomsten en uitgaven worden verrechtvaardigd met financiële bewijsstukken conform artikel 6. § 2. In het kader van de huidige toelage, komen enkel in aanmerking de personeelskosten en de werkingskosten zoals vergoedingen, lonen en wedden, sociale lasten, kleine bureaukosten en kosten van dienstverlening, die een rechtstreekse link hebben met de opdrachten. § 3. De overheadkosten mogen 10% van de toegekende toelage niet overschrijden. Overheadkosten worden gedefinieerd als kosten die niet direct aan de uitvoering van een bepaalde activiteit zijn toe te rekenen. § 4. Enkel bewijsstukken met een direct verband met de opdrachten en de activiteiten worden in aanmerking genomen.

Art. 9.Voor elke dienstverlener die deelneemt aan gesubsidieerde activiteiten wordt bij het financieel verslag een ondertekend prestatieblad toegevoegd. Voor de tewerkgestelde personeelsleden wordt een loonfiche voorgelegd met vermelding van het percentage van tewerkstelling voor het CEBAM. HOOFDSTUK VIII. - Het intellectuele eigendom

Art. 10.CEBAM ziet erop toe dat elk document dat wordt opgesteld vanuit de toegewezen gesubsidieerde opdracht duidelijke aanwijzingen bevat die aantonen dat de FOD partner is in het kader van deze werkzaamheden is. HOOFDSTUK IX. - Eindbepalingen

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 12.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 november 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid M. DE BLOCK

^